تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شنبه 25 دی 1389 :: نویسنده : امید باقری

قضایای بنیادین پست مدرنیسم موضوعی است که حتی بین خود پست مدرنیست¬ها محل بحث و مشاجره فراوان بوده است. پیش از توضیح قضایای بنیادین پست مدرنیسم، به خلاصه¬ای که منتقد انسان شناس ملفورد اسپیرو از اصول بنیادین آن ارائه داده است توجه کنید:

«نقد پست مدرنیستی از علم دربرگیرنده دو استدلال به هم مرتبط ـ یعنی معرفت شناختی و ایدئولوژیکی ـ است، که هر دو مبتنی بر سوبژکتیویته هستند. نخست طبق استدلال معرفت شناختی انسان شناسی بخاطر سوبژکتیو بودن ابژه انسانی، نمی تواند یک علم باشد؛ و در هر صورت سوبژکتیو بودن ابژه انسانی از امکان کشف حقیقت عینی توسط علمی جلوگیری می کند. دوم، طبق استدلال ایدئولوژیکی از آنجا که عینیت توهمی بیش نیست، علم گروه های سرکوب شده، زنان، قومیت ها و مردم جهان سوم را نابود می کند» (اسپیرو 1996)

مدرنیته: مدرنیته با رنسانس آغاز شد. مدرنیته متضمن «عقلانی-سازی و تفکیک اقتصادی و اجرائی پیشروی جهان اجتماعی» است (ساروپ 1993). این عبارت در اصل در بافت شکل¬گیری و گسترش دولت کاپیتالیستی پدیدار شد. و از آن زمان انسان شناس¬ها سعی در مطالعه دوره مدرنیته داشته اند، اما اکنون دیگر از آن فراتر رفته اند. کنش بنیادین مدرنیته بررسی پایه و اساس دانش گذشته است. پسامدرنیسم: معنای تحت اللفظی عبارت پسا مدرنیسم «پس از مدرنیسم» است. و «به انحلال واقعی صورتهای اجتماعی اشاره دارد که با مدرنیته مرتبط دانسته می شوند» (ساروپ 1993) نوگرایی : از این عبارت اغلب برای اشاره به آن مرحله از توسعه اجتماعی استفاده می¬شود که بر صنعتی¬ شدن مبتنی است. نوگرایی وحدتی از تغییرات اجتماعی اقتصادی مختلف است که بواسطه اکتشاف¬ها و نوآوری های علمی و تکنولوژیکی ایجاد شده اند (ساروپ 1993) مدرنیسم: مدرنیسم آزمایشی برای یافتن حقایق درونی یک موقعیت است، که خودآگاهی و بازتابندگی را می توان از جمله ویژگی های آن دانست. این مبحث ارتباط بسیار نزدیکی به مقوله پسا مدرنیسم دارد. (ساروپ 1993) پسامدرنیسم: کلمه مدرنیته از واژه لاتین مودو (modo) که به معنای «همین حالا» است مشتق شده است. بنابراین معنای تحت اللفظی پسامدرنیسم «پس از حالا» است. «اگر مدرنیسم را فرهنگ مدرنیته بدانیم، پسامدرنیسم هم فرهنگ پسامدرنیته است» (ساروپ 1993). از نظر بودریار (1984) ما اکنون باید انقلاب دوم را بپذیریم، انقلاب «قرن بیستم، انقلاب پسامدرنیسم؛ که فرایند گسترده تخریب معنی است، همانطور که پیشترها ظاهر تخریب شد. هر آنکه با معنی زندگی می کند بوسیله معنی خواهد مرد». ریان بیشاپ در مقاله ای در دائره المعارف انسان شناسی فرهنگی (1996) پسامدرنیسم را به مثابه جنبشی التقاطی تعریف می کند که از زیبایی شناسی، معماری و فلسفه نشأت گرفته است. پسامدرنیسم از شکاکیت و بدبینی نظام¬مند نسبت به دیدگاه های نظری حمایت می کند. که در انسان شناسی این شکاکیت به تغییر کانون توجه از مشاهده جامعه ای خاص به مشاهده ناظر انسان شناس منجر شده است. پسامدرنیسم بر تنش های منتج از تفاوت و شباهت ناشی از فرایندهای جهانی سازی تمرکز دارد: جریان سریع مردم، تعامل های متراکم و مکرر بین فرهنگی که بطور روزافزون افزایش می یابد، و نقاط اشتراک اجتناب ناپذیر دانش محلی و جهانی. «پسامدرن ها نسبت به تعاریف اتوریته¬وار و روایت های منفرد از هرگونه سیر حوادث مشکوک هستند» (بیشاپ. 1996). انتقاد پسامدرن ها از قوم¬نگاری بر این باور مبتنی بود که هیچ عینیت صدقی وجود ندارد، و بکارگیری صحیح روش علمی غیرممکن است. از نظر روسه¬نو پسامدرنیست¬ها را می توان به دو گروه گسترده شک گرایان و ایجابی¬ها تقسیم کرد. پسامدرن¬های شک¬گرا: آنها به شدت از سوژه مدرن انتقاد کرده و آن را «قرارداد زبانشناختی» محسوب می¬کنند (روسه¬نو 1992). همچنین هرگونه ادراک از زمان را رد می¬کنند زیرا معتقدند ادراک مدرن از زمان از آن جهت که افراد را کنترل کرده و می سنجد، سرکوبگرانه است. با نظریه هم مخالف هستند و می¬گویند نظریات فراوان هستند و هیچ نظریه¬ای صحیح¬تر از نظریه دیگر نیست. آنها معتقدند «نظریه پنهان، تحریف و گمراه می کند، از خود بیگانه، نامتجانس و ناهنجار است و به منظور کنترل و مدیریت قدرت های رقیب استفاده می شود» (روسه¬نو 1992) پسامدرن¬های ایجابی: ایجابی¬ها هم با انکار دعاوی صدق نظریه را رد می کنند. گرچه معتقدند نظریه صرفاً باید دگرگون شود، نه اینکه منسوخ گردد. پسامدرن¬های ایجابی¬ از شک¬گرایان انعطاف پذیرتر هستند و از جنبش هایی با محوریت صلح، محیط زیست و فمنیسم حمایت می کنند. چهره های مطرح ژان فرانسوا لیوتار. «پسامدرن آن چیزی است که در امر مدرن غیرقابل بازنمایی را در بازنمایی موجب می شود؛ آن چیزی است که تسلی صورتهای صحیح را، اجماع ذائقه که تجربه ای مشترک از نوستالژی برای امر غیرممکن را مقدور می سازد رد کرده، و در جستجوی بازنمایی های نوین برمی¬آید؛ نه به این خاطر که از آنها لذت ببرد، بل از آن جهت که این احساس که چیزی غیرقابل بازنمایی وجود دارد را بهتر ایجاد کند». لیوتار بسیاری از سنن عصر مدرن، همچون روایت های بزرگ یا آنچه وی فراروایت می نامد را مورد انتقاد قرار می دهد. لیوتار معتقد است ارائه شرحی کامل از یک فرهنگ غیرممکن است، که این نظر وی با قوم¬نگاری هایی که انسان شناس¬ها در اوایل قرن بیستم ارائه دادند در تضاد است. ژان بودریار: ژان بودریار جامعه شناسی است که حرفه خود را با بررسی نقد مارکسیستی از سرمایه داری آغاز کرد. وی در این دوران از کارش معتقد بود «ابژه های مصرف کننده نظامی از نشانه ها را تشکیل می دهند که جمعیت را تفکیک می کند» (ساروپ 1993) گرچه در نهایت بودریار به این نتیجه می رسد که اصول مارکسیستی نمی¬توانند بطور موثر کالاها را بررسی کنند، بنابراین به پسامدرن روی آورد. روسه¬نائو بودریار را بخاطر گفته هایی همچون «همه چیز اتفاق افتاده است، هیچ چیز جدیدی نمی تواند رخ دهد» یا «هیچ جهان واقعی وجود ندارد» پسامدرن شک گرا می نامد. بودریار در تلاش برای توضیح جهان به مثابه مجموعه¬ای از مدل¬ها، مدرنیته و پسامدرنیته را تجزیه می کند. وی مدرنیته اولیه را دوره بین رنسانس و انقلاب صنعتی، مدرنیته را به مثابه دوره آغاز انقلاب صنعتی، و پسامدرنیسم را دوره رسانه های جمعی (سینما و عکاسی) در نظر می گیرد. بودریار می گوید که ما در جهانی از تصاویر زندگی می¬کنیم، اما این تصاویر شبیه سازی¬هایی بیش نیستند. و معتقد است بسیاری از مردم از درک این مفهوم عاجزند که ما «وارد دورانی شده ایم که در آن حقیقت محصول ارزشهای توافقی است، و علم صرفاً نامی است که ما به روشهای خاصی از تبیین بخشیده ایم» (نوریس 1990) ژاک دریدا: دریدا را پساساختارگرا و یک پسامدرن شک¬گرا به شمار می رود. وی در بیشتر آثار خود به ساختارشکنی متن و بررسی رابطه معنی بین متون می¬پردازد (بیشاپ 1996). دریدا مستقیما به ادراک فلسفه غرب از عقلانیت حمله می کند. وی عقلانیت را تحت سلطه «متافیزیک حضور» می داند. و نظر ساختارگرایان مبنی بر اینکه معنی ویژگی ذاتی نشانه نیست را می¬¬پذیرد، اما معتقد است این استنتاج که از هرچیز معقولی بتوان به مثابه مدل ثابت و جاودانه استفاده کرد صحیح نیست. «او سعی می¬کند اصول بنیادین عقلانیت، حقیقت و دانش را مسئله سازی کند . . . و با درخواست برهان برای خود عقلانیت بالاترین اصل را زیر سوال می¬برد» (نوریس 1990) میشل فوکو: فوکو فیلسوف فرانسوی است که تلاش کرد نشان دهد آنچه بیشتر مردم به مثابه حقایق پایدار و جاودانه درباره سرشت انسان و جامعه در نظر می¬گیرند در حقیقت طی تاریخ تغییر می کند. وی در عین چالش طلبیدن نفوذ مارکس و فروید ادعا کرد عملکردهای روزمره به افراد امکان می دهد هویت های خود را تعریف کرده و دانش را طبقه بندی کنند. مطالعه ای که فوکو روی قدرت و الگوهای متغیر آن انجام داد یکی از آثار بنیادین پسامدرن است. فوکو از آن جهت یک نظریه¬پرداز پسامدرن محسوب می شود که آثارش ادراک متعارف از تاریخ به مثابه وقایع¬نگاری وقایع اجتناب ناپذیر را واژگون ساخت. او تاریخ را در قالب لایه های زیرینی از دانش سرکوب¬شده و ناخودآگاه در تاریخ به تصویر می¬کشد. این لایه های زیرین رمزگان¬ها و فرضیات نظم ـ ساختارهای طرد ـ هستند که اپیستمه¬هایی که جوامع از طریق آن به هویت دست می یابند را مشروعیت می¬بخشند. نانسی شپر هیوز : شپر هیوز پروفسور انسان شناسی دانشگاه کالیفرنیا، برکلی است. وی در کتاب خود با عنوان تقدم امر اخلاقی می¬نویسد «به نظر من اگر نتوانیم نهادها و عملکردهای اجتماعی را از دیدگاه اخلاقی بررسی کنیم، آنگاه انسان شناسی کاملاً ضعیف و بی فایده است» (1995). وی مدافع استفاده از قوم-نگاری ها به عنوان ابزاری برای تأمل انتقادی و آزادسازی بشر است، زیرا اعتقاد دارد «اصول اخلاقی» فرهنگ را ممکن می سازند. از آنجا که اصول اخلاقی بر فرهنگ تقدم دارند، بنابراین آنطور که انسان شناس¬ها در گذشته معتقد بودند اصول اخلاقی وابسته فرهنگ نیستند. این فلسفه¬ها را می توان به وضوح در آثار وی همچون «مرگ بدون گریه» مشاهده کرد. مسئله اصلی در دیدگاه پسامدرنی هیوز آن است که «انسان شناس¬ها باید پاسخگوی این مسئله باشند که چطور انسان شناسی را بکار گرفته، و چطور نتوانسته اند از آن به عنوان ابزاری مهم در لحظات تاریخی حیاتی استفاده کنند. این همانا کنش "نظاره کردن" است که به کلمات ما ویژگی اخلاقی و گاه الهی می¬بخشد» • Ashley, David (1990) Habermas and the Project of Modernity. In Theories of Modernity and Postmodernity. Bryan Turner (ed). London: SAGE • Appignanesi, Richard and Chris Garratt (1995) Introducing Postmodernism. New York: Totem Books. • Bishop, Ryan (1996) Postmodernism. In DavidLevinson and Melvin Ember (eds.), Encyclopedia of Cultural Anthropology. New York: Henry Holt and Company. • Brown, Richard Harvey (1995) Postmodern Representations. Chicago: University of Illinois Press • Clifford, James and George E. Marcus (eds) (1986) Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press. • D'Andrade, Roy (1995) Moral Models in Anthropology. In Current Anthropology. V 36(3): 399-407. • Dreyfus, Hubert and Paul Rabinow (1983) Michel Foucault, Beyond Structuralism and Hermeneutics. 2nd. ed Chicago: University of Chicago Press. • Gellner, Ernest (1980) Society and Western Anthropology. New York: Columbia University Press. • Hall, John A. and I.C. Jarive (eds) (1992) Transition to Modernity. Essays on power, wealth, and belief. Cambridge: Cambridge University Press. • Lash, Scott (1990) Sociology of Postmodernism. London: Routledge. Latour, Bruno (1988) The Pasteurization of France. Cambridge: Harvard • Lyotard, Jean-Francois (1992) The Postmodern Explained. Sidney: Power Publications. • Marcus, George E. and Michael M. J. Fischer (1986) Anthropology as Cultural Critique. An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press. • Norris, Christopher (1990) What’s Wrong with Postmodernism. England: Harvester Wheatsheaf. • Sahlins, Marshall (1993) Waiting for Foucault. Cambridge: Prickly Pear Press. • Said, Edward (1978) Orientalism. New York: Routledge. • Sarup, Madan (1993) An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism. Atlanta: University of Georgia Press. • Scheper-Hughes, Nancy (1995) The Primacy of the Ethical. In Current Anthropology. V 36(3): p.409-420. • Spiro, Melford E. (1992) Cultural Relativism and the Future of Anthropology. In George E. Marcus (ed) Rereading Cultural Anthropology. Durham: Duke University Press. • Spiro, Melford E. (1996) Postmodernist Anthropology, Subjectivity, and Science. A Modernist Critique. In Comparative Studies in Society and History. V. p.759-780. • Tester, Keith (1993) The Life and Times of Postmodernity. London: Routledge. • Turner, Bryan S. (1990) Theories of Modernity and Postmodernity. London: SAGE Publications. • Winthrop, Robert H. (1991) Dictionary of Concepts in Cultural Anthropology. New York: Greenwood Press.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 22 دی 1389 :: نویسنده : امید باقری

فرهنگ شهری (4)

ریچارد جی.فاکس- ترجمه ی زهره دودانگه
guanajuato-00.jpg

شهر استعماری
شهرهای استعماری در جوامعی به وجود می آیند که تحت تسلط اروپا و امریکای شمالی در گسترش اولیه ی سیستم دنیای سرمایه داری قرار داشتند. روابط استعماری به تغییر قابلیت تولید جوامع استعماری نیاز دارد، به نحوی که ثروت آن بتواند به کشورهای مرکز صادر شود و شهرهای استعماری این عملکردها را در خود

متمرکز کردند. نقش فرهنگی عمده ی آن ها این بود که نماینده های این روابط نابرابر را در خود جای دهند: نهادهای سیاسی استعماری- بوروکراسی، پلیس و نظامی- به توسط آن ها هسته (مرکز) بر مستعمره حاکم بود، و ساختار اقتصادی- بانک ها، بازرگانان و وام دهنگان پول- که توسط آن ها ثروت از مستعمره به مرکز جذب می شد.
بمبئی و کلکته تحت استعمار بریتانیا، شهرهای اروپایی در چین و آفریقای غربی، مراکز شهری بریتانیایی در شرق آفریقا و مراکز شهری هلندی در شرق هندوستان برای جمع آوری محصولات مزارع- از قرن هیجدهم تا میانه ی قرن بیستم این مدل شهری را ارائه می کنند. ملل سرمایه دار واقع در مرکز شهرهای مستعمراتی را به عنوان نمودهای رشد به سوی جوامع دولتی پیش سرمایه داری ماقبل موجود ارائه می دهند، درست همان گونه که جوامع را با وادار نمودنشان به مشارکت نابرابر در جهان سرمایه داری تغییر دادند. فرهنگ شهری حاصل، یک داستان ملقمه ی هسته و پیرامون با ویژگی هایی را ارائه می دهد که در هیچ یک از فرهنگ پدری یا مادری یافت نمی شود.
این ترکیب جدید در جمعیت نخبه ی شهرهای استعماری و اشکال فرهنگی آن ها بیشتر مبتنی بر شواهد بود. برای مثال طبقات جدید و شیوه زندگی شهری در میان مردم بومی به وجود آمد. بیشتر اوقات نقش فرهنگی شهرهای استعماری ایجاد طبقه شهری پایین تر بومی را مطالبه میکرد که متشکل از بازرگانان، وام دهندگان پول، کارمندان و افراد دیگری-که به منظور خدمت به نظام استعماری سیاسی و اقتصادی آموزش دیده بودند- است. برای مثال تامس بابینگتون موکالی(Thomas Babington Macauley) ، یک مدیر هندی بریتانیایی در میانه قرن نوزدهم امیدواربود که توسط آموزش به شیوه ی غربی، طبقه ی نخبه ای را که در خون و رنگ پوست هندی ولی در سلایق و عقیده و اخلاق و ادراک انگلیسی بود به وجود آورد. طبقه پایین تر متوسط استعماری و آموزش دیده ، اغلب توسط  نهادهای جدید شهری مانند مدارس، انجمن های رفاه و گروه های اصلاح طلب فرقه ای یا سکولار، تلاش می کرد که فرهنگ خود را در راستای قدرت استعماری اصلاح کند. یک نسل یا دیرتر این طبقه که توسط این نهادها تغییر می یافت معمولا رهبری حرکت های ملی و ضد استعماری را به دست می گرفت. بنابر این شهرهای استعماری که به عنوان ابزار بهره برداری استعماری پی ریزی شدند به ماشین اعتراضات ضد استعماری توسط طبقه متوسط پایین و نهادهای فرهنگی، مدرسه، نشریات و دیگر اشکال فرهنگی شهری که این طبقه ساخته بود تبدیل شدند.
 پس از جنگ جهانی دوم بسیار از این کشورهای جدید در آسیا و آفریقا به استقلال دست یافتند. هرچند دیگر مستعمره های مستقیم کشورهای غربی وجود نداشت، این فرهنگ های شهری و شهرهایشان به یک روابط اقتصادی وابسته به کشورهای صنعتی پیشرفته ادامه دادند.

شهرهای نواستعماری
آخرین نوع توسعه شهری در پیرامون سیستم دنیای سرمایه داری، یا آن چه اغلب جهان سوم خوانده می شود، شهر نواستعماری است. این گونه ی شهری در روابط سرمایه داری انحصاری و شهرهای با ارتباط انبوه در مرکز به وجود آمده اند. سرمایه صادرات از کشورهای پیشرفته صنعتی، مکان های تحت محاصره ای برای تولید صنعتی در جهان سوم را به وجود می آورند، بنابراین بسیاری از نقش های فرهنگی را که توسط شهر صنعتی در مرکز ایفا می شود، در این مکان های شهری تکرار می کند. کارخانه های شهری و کارگران اجرتی ساکن شهر وجود دارند. یک زیر ساخت در حال توسعه از حمل و نقل شهری و ارتباطات وجود دارد که توسط آن این کالاها و نیروهای کار تخصیص داده شده اند. مهاجرت عظیم شهری-بخشی از نواحی روستایی مجاور وجود دارد.
با این حال شهر نواستعماری، به دلیل ارتباط وابسته به مرکز، کاملا نقش فرهنگی گونه ی صنعتیِ شهر را دو برابر نمی کند. یک تفاوت عمده این است که ، شاید به جز یک تعداد اندک از منازلِ نخبگان، کالاهای تولید شده در شهرهای نواستعماری عموما از قبل برای صادرات انتخاب شده بودند تا مصرف. شهرهای نواستعماری مانند مناطق داخلی و بومی کشور عمل نمی کنند، آن ها به دنیای وسیع تر اقتصادی خدمت می کنند. محیط روستایی آن تنها به دلیل اینکه آن ها یک ذخیره کار وسیع و در دسترس را فراهم میکند دارای اهمیت است.
شهرنشینی با مقیاس کلان در شهرنواستعماری با شهرنشینی که پیش تر در شهرهای صنعتی توصیف شد متفاوت است. این امر موجب رشد آن چه اقتصاد غیر رسمی در این شهرها خوانده می شود، شد. اقتصاد غیر رسمی شامل خدمات شهری و محصولاتی است که توسط فقیرترین ساکنان، خرده فروشندگان دوره گرد، پسربچه های واکسی، کمک کنندگان کارهای خانگی، جمع آوری کنندگان کهنه جات و سایر کسانی که طبقه تولید کنندگان و فروشندگان کالاهای فرعی و غیر قابل ملاحظه را تشکیل می دهند، فراهم می شود. تصور رایج درباره این مردم بسیار تحقیر آمیز است: آنها در حاشیه شهر قرار دارند و معمولا فاقد شغل و اغلب مجرمند، و برای زندگی شهری ناسالم و بی انگیزه هستند، با فرهنگ فقری توصیف می شوند که همزمان آن ها را وادار می کند که شرایط ادبار آمیز خود را بپذیرند و آن ها را در این شرایط نگه می دارد.  چنان که جنیس پرلمن (Janice Perlman) آن را افسانه حاشیه نشینی (The Myth of Marginality, 1976) می نامد، در حاشیه قرار گرفتنِ آن ها اهمیت ساکنان حلبی آبادها را در توصیف طبیعت شهرهای نو استعماری مبهم می کند.
به منظور رقابت موفقیت آمیز در بازار جهانی،  کالاهایی که در شهرهای جهان سوم تولید می شوند باید در مقایسه با کالاهای نظیرشان که درهسته (مرکز) تولید می شوند، ارزان تر باشند. کار اجرتی در بخش صنعتی این شهرها به طور قابل توجهی ارزان شده اند، زیرا بسیاری از خدمات و کالاهای کوچک که کارگران اجرتی به آن ها نیاز دارند به وسیله ی اقتصاد غیر رسمی عرضه می شوند. چنانکه لاریسا لومنیتز (Larissa Lomnitz) در شبکه ها و حاشیه (Networks and Marginality) اشاره میکند:  زندگی در یک حلبی آباد مکزیکی (1977-Life in a Mexican Shantytown)، مهاجران روستایی و ساکنان حلبی آبادها به عنوان مستخدم، کارگر و نوکر برای کارگران صنعتی و طبقه متوسط با قیمت بسیار پایین کار می کنند، که اگر بخش رسمی این خدمات را عرضه کند این هزینه قابل پرداخت خواهد بود.(در مقایسه با کارخانگی و پرستاری کودک که کاملا زیر حداقل قیمت عرضه می شود.)
اقتصاد شهریِ غیر رسمی هیچگاه امنیتی به ارمغان نمی آورد، و ساکنان حلبی آبادها در شهرهای نواستعماری وادار شده اند که ابزار فرهنگی بقا را در زمان های سختی که معمولا برای آن ها رخ میدهد، گسترش دهند. حلبی آباد ها به جای اینکه مکان نا هنجاری باشند از روابط در هم تنیده صمیمی و وابستگی دو سویه تشکل شده اند که بر بنیاد شبکه های غنی و دقیق خویشاوندی ، قومی، فرقه ای یا دوستی قرار دارند. این شبکه ها به آن هایی که موقتا پول ندارند کمک کرده و میزانی از امنیت را برای کسانی که به طرق دیگر از لحاظ اقتصادی فاقد امنیت هستند، یعنی کسانی که نه امنیت شغلی دارند و نه موسسات رفاهی که بر آن تکیه کنند، از طریق فراهم کردن کار در بخش غیر رسمی فراهم می کند.
این شبکه ها، که در حقیقت در تطابق با ضرورت شهرهای نواستعماری هستند، اغلب به عنوان بازماندگان پس زمینه های دهقانی روستایی یا دهقانی ساکنان حلبی آباد پدید می آیند-یعنی به جای شهرنشینان واقعی گفته می شود که آنها شهرنشینان روستایی هستند؛ و این تصور به طور نادرستی تصور در حاشیه بودن آنها را تقویت می کند. هویت قبیله ای که میان مهاجران شهری اخیر در شهرهای افریقایی مشاهده شده است، درحقیقت نمونه هایی از قوم گرایی مجدد است، یعنی تقویت یا بازتعریف هویت قبیله ای که شبکه ای را میان مهاجران شهری به منظور کمک های متقابل پدید می آورد. به طور مشابه شبکه خانواده های گسترده ممکن نیست در شهر ناپدید شوند. برای مثال آنها در میان ساکنان حلبی آبادهای مکزیکی گسترده تر و قوی تر شدند. هویت های فرقه ای جدید می تواند یک نقش هم ارز را بازی کند: برایان رابرتز (Bryan Roberts) در کتاب شهر های روستاییان (1978-Cities of Peasants) نشان میدهد که رشد پنطیکاستی (Pentecostal) (1) و سایر فرقه های پروتستان در گوتمالا نیاز به شبکه های حمایتی متقابل در محلات فقیر و آنهایی که دارای پیوندهای خویشاوندی و قومی نیستند، را بر آورده می کند.
 با وجود اینکه ساکنان حلبی آباد در اقتصاد غیر رسمی ناتوان و فاقد امنیت هستند، مشخص نیست که آنها می توانند- مانند کارگران اجرتی در شهرهای صنعتی- برای شرایط بهتر زندگی شهری سازماندهی شده و مبارزه کنند. در حالیکه برخی دانشمندان برسر پتانسیل انقلابی این قشر بحث کرده اند، دیگران متقاعد شده اند که این قشر طبقه کارگر را شکل نداده و در برخوردهای انقلابی درگیر نخواهند شد. این حقیقت که مردمی که در حلبی آبادها زندگی می کنند خود اشتغال هستند و به یک رابطه حقوق بگیری با شهرنشینانی که برایشان خدمات فراهم می کنند وارد نمی شوند، ظاهرا ستیزهای طبقاتی را محدود می کند. گذشته از این هر دو طبقه متوسط و ساکنان حلبی آبادها اغلب دشمنان واقعی خود را مانند ملل امپریالیست های غرب و یا دولتی ملی که با سرمایه داری بین المللی هم پیمان است مشاهده می کنند. این نوع نگرش این گونه تصور می کند که رنج تمام طبقات در شهرهای نواستعماری بیشتر مربوط به روابط اقتصادی بیرونی در اقتصاد جهانی است تا استثمار طبقاتی در شهر.

شهرها و فرهنگ ها
در دهه 1970 انسان شناسان بحث میکردند که آیا آنها باید به مطالعات خُرد درباره فقرای شهر یا مهاجران اخیر آن – یک انسان شناسی "در شهر" (anthropology “in the city an ) همانگونه که خوانده می شود-  بپردازند یا اینکه با مطالعات کلان شهر به عنوان یک کل- یک انسان شناسی شهر (an anthropology “of the city) پیش روند.  ده سال بعد این بحث با یک جریان مطالعاتی پایان یافت که نه بر روی سطح خُرد و نه بر روی سطح کلان تمرکز می کرد، بلکه بر پیوندهای موجود میان شبکه های روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که حلبی آباد، گتو یا محلات را به شهر و یا حتی به اقتصاد جهان پیوند می داد تاکید می کرد.
در فرهنگ های شهری پس از استقرار سیستم سرمایه داری جهانی، این شبکه ها شامل مجراهای ارتباط جمعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که در یک سیستم جهانیِ روابط سیاسی و اقتصادی نابرابر، شهرهای واقع در هسته را با شهرهای نواستعماری در جهان سوم پیوند می دهد. برای فرهنگ شهری ماقبل سرمایه داری این شبکه ها شامل نابرابری های قدرت و ثروت و تسلط فرهنگی درون فرهنگ شهری بود. این شبکه های مختلف بر نقش های متنوع فرهنگ شهری و اشکال فرهنگی تاثیر گذار هستند.
 همچنین انسان شناسان شهری در دهه 1970 در رابطه با کمکی که مطالعات آنها به تصور عمومی انسان شناسانه از فرهنگ در حیطه ی فرهنگ شهری می کند، اندیشناک هستند. اسکار لوییس هنگامی که ایده خود را در باره فرهنگ شهری فقر مطرح نمود، بحثی را درباره ی طبیعت فرهنگ آغاز کرد. او باور داشت که فرهنگ فقر شخص فقیر را به بی علاقگی به امور سیاسی، لذت جویی آنی، خانواده شکست خورده و پاسخ انفعالی در برابر مخمصه اقتصادی وادار کرده و استدلال میکند که شخص فقیر نمی تواند فرهنگ ناتوان کننده خود را حتی زمانی که دیگر فقیر نیست ترک کند. نقد علمی گسترده در رابطه با ایده فرهنگ فقر، محدودیت های ایده انسان شناسانی سنتی را-که براساس آنها قرار گرفته است-نشان می دهد. این نقد استدلال می کند که در حاشیه بودن فقیر نتیجه ی فرهنگ درونی شده آن ها نیست، بلکه  حاصل شرایط مادی رقّت باری است که توسط سیستم جهان ایجاد شده است. (مانند نمونه ی پژوهش حلبی آبادی که در بالا به آن اشاره شد). در برابر این نقد، ایده سنتی فرهنگ- که  مجموعه ای پربار از سنت هاست و افراد را وادار میکند که به صورت مشخصی عمل کنند- به ایده ی تولید مداوم فرهنگ (شهری یا غیر شهری) توسط عملکرد متداوم انسان-مردمی که با دست و فکر خود کار می کنند- در پاسخ به شرایط مادی زندگی روزمره اجازه ظهور داد.

پانوشت:
1-    پنطیکاستالیسم جنبش در مسیحیت که تاکید ویژه ای بر تجربه شخصی مستقیم با خدا را از طریق غسل تعمید در روح القدس است. http://en.wikipedia.org/wiki/Pentecostalism
متون مرتبط برای خواندن بیشتر:
Overviews of the anthropological study of cities and urban cultures can be found in Ulf Hannerz, Exploring the City (1980); Richard G. Fox, Urban Anthropology (1977); and Edwin Eames and Judith Granich Goode, Anthropology of the City (1977). Urban anthropological research papers are collected in George Gmelch and Walter P. Zenner (eds.), Urban Life (1980); Thomas W. Collins (ed.), Cities in a Larger Context (1980); and Irwin Press and M. Estellie Smith (eds.), Urban Place and Process (1980). The integration of micro-level and macro-level urban research is best seen in studies of industrial or mass-communications cities in advanced capitalist cultures, such as in Manuel Castells, The Urban Question (1977, reprinted 1979; originally published in French, 1972), and The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements (1983); David Harvey, Consciousness and the Urban Experience (1985), and The Urbanization of Capital (1985); Michael Peter Smith (ed.), Cities in Transformation: Class, Capital and the State (1984); William K. Tabb and Larry Sawers (eds.), Marxism and the Metropolis, 2nd ed. (1984); and Dolores Hayden, The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist Designs for American Homes, Neighborhoods, and Cities (1981, reprinted 1983). This theoretical integration is also to be found in studies of neocolonial cities and Third World urban culture, such as Larissa Adler Lomnitz, Networks and Marginality: Life in a Mexican Shantytown (1977; originally published in Spanish, 1976); Alan Gilbert and Josef Gugler, Cities, Poverty, and Development (1982, reprinted 1984); Bryan Roberts, Cities of Peasants (1978, reissued 1979); Peter Lloyd, A Third World Proletariat? (1982), and Slums of Hope? Shanty Towns of the Third World (1979); Wayne A. Cornelius, Politics and the Migrant Poor in Mexico City (1975); Oscar J. Martínez, Border Boom Town: Ciudad Juarez Since 1848 (1978); and Janice E. Perlman, The Myth of Marginality: Urban Poverty and Politics in Rio de Janeiro (1976, reprinted 1979).

ریچارد جی.فاکس (Richard G. Fox)
مقاله به صورت زیر ارجاع داده شود:

•    MLA Style:   "urban culture." Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.
•    APA Style:   urban culture. (2010). Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannica.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 12 دی 1389 :: نویسنده : امید باقری

فرهنگ شهری (3)

ریچارد جی.فاکس- ترجمه ی زهره دودانگه
full_phuket_town_soi_romanee.jpg

شهر بازرگانی
شهرهای بازرگانی در حاشیه های جغرافیایی یا در زمان انحلال امپراطوری های سرزمینی پدید آمدند-برای مثال در قرون وسطی و اروپای مدرن اولیه، فئودالیسم غیر متمرکز به طور کامل جایگزین امپراطوری روم شد. بدینسان این گونه ی شهری شکلی متفاوت است که تحت شرایط ویژه ای در فرهنگ های شهری پدید آمد، که

شهر بازرگانی
شهرهای بازرگانی در حاشیه های جغرافیایی یا در زمان انحلال امپراطوری های سرزمینی پدید آمدند-برای مثال در قرون وسطی و اروپای مدرن اولیه، فئودالیسم غیر متمرکز به طور کامل جایگزین امپراطوری روم شد. بدینسان این گونه ی شهری شکلی متفاوت است که تحت شرایط ویژه ای در فرهنگ های شهری پدید آمد، کهشامل شهرهای اداری نیز بود. ارتباط شهرهای بازرگانی با فرهنگ گسترده تر، بیش از اینکه همانند ارتباط آن با شهرهای اداری حمایت کننده باشد، جداسازنده بود. طبقه ی بازرگانان قدرتمند و ثروتمند به طور کامل مرهون حکمرانان دولتی-که در چنین شهرهایی رشد یافته بودند- نبوده و اگر این قدرت و ثروت کنترل نمی شد می توانست به اندازه ای قدرت یابد تا جایی که به نحو موثری با این حکمرانان دولتی مقابله کند. این طبقه بازرگان و شهرهای بازرگانی که در آن ها سکونت یافته است به استقلال سیاسی و ثروت حاصل از سود تجارت بین المللی، وام دادن پول، یا سرمایه گذاری جهت حصول پول نقد از کالاهای صادراتی کشاورزی ( مانند تاکستان ها و باغ های زیتون در مدیترانه) بستگی داشت. شهر ثروت و سرمایه را به جای اینکه به راحتی از کشاورزی نواحی روستایی به دست آورد، آن را در انحصارِ خود تولید می نمود. چنین ثروتی راه قدرت سیاسی جداگانه ای از آنچه حاصل از در آمد دهقانی بود، فراهم کرد. بنابراین اغلب، بازرگانان شهری در مقابل با صاحبان قدرت دولتی یا اصالت روستایی در مواضع مخالف شدیدی قرار گرفتند و هریک سعی می کردند که ثروت و قدرت دیگری را کنترل و یا جذب کنند.
شهرهای بازرگانی بر حسب میزان استقلال خود در امور حقوقی، مالی و نظامی دارای تفاوت هایی بودند. توسعه یافته ترینِِ آن ها با تعاریف شهر واقعی که وبر و پرینه ارائه کردند مطابقت می کند. آن ها از دولت شهرهای مستقل، استحکامات شهری نمایشی، ارتش تابع آماده به خدمت، و حتی نجیب زادگان روستایی پیرامونی برخوردار بودند. در شهرهای بازرگانی کمتر توسعه یافته (عموما از لحاظ زمانی زودتر) استقلال شهری زیاد نبود: برای مثال سرمایه تجارت شهری به پیوند با بازرگانان روستایی بستگی داشت و یا از وام روستایی حاصل می شد. با این وجود حتی در چنین حالاتی منابع روستایی برای مصارف نوین در محیط شهری استفاده می شد.
نقش فرهنگی شهرهای بازرگانی از تولید اقتصادی مستقل و استقلال سیاسی آن ها بر می خاست. آن ها یک نقش بسیار نیرومند ناگهانی ایفا می کردند. این شهرها بر اساس ثروت اندوخته ی خود جایگاه محکمی برای طبقه ثروتمند و دیگر قشرهای اجتماعی در برابر اشراف زمین دار در امپراطوری های سرزمینی بوده اند. به دلیل اینکه این شهرها همواره تحت هجوم این اشراف بوده اند آزادی و تحرک اجتماعی را تبدیل به اموری نمادین کردند. :"هوای شهر انسان را آزاد می کند". به دلیل تحت فشار بودن، شهرهای بازرگانی تبدیل به سنگر نو آوری شدند. شکل فرهنگ شهری بر موفقیت تاکید کرد و سیاست های شهری تغییر تنظیمات عملکردی را در بر می گرفت. با توجه به نوسانات فعالیت های تجاری که به سرعت منجر به صعود و سقوط خانواده ها شد، طبقات ثروتمند  بر این شهرها حکمفرما شد. صنعتگران فقیر و خرده تاجران نیز- نسبت به سکونت در شهرهای اداری- دارای استقلال بیشتری بودند، و توسط انجمن های صنفی یا فرقه ای مانند گیلدها خواستار امتیازات سیاسی و موفق به کسب آن ها شدند.
با وجود مکان های ابداعات، موفقیت، آزادی و تحرک- یعنی ویژگی هایی که شهرهای بازرگانی در آن با شهرهای صنعتی مشترک بودند- شهرهای تجاری نه فاقد شخصیت هستند و نه سکولار. خانواده های گسترده نهاد های عمده ای بودند که شرکت های تجاری، ائتلاف های سیاسی و زندگی اجتماعی بیشترِ نخبگان را سازمان می دهند. دیگر نهادهای مشارکتی مثل گیلدها و انجمن های مذهبی ساکنان شهر را با  انجمن های بسیار رسمی و شخصی که فرد گرایی و سکولاریسم را کم اهمیت جلوه می داد، متصل نمود.
 با توجه به شرایط تجاری و تضادهای طبقاتی سخت که زمینه ی اجتماعی شهرهای بازرگانی را می سازد، این شهرها که نشان دادند ناپایدار و شکننده هستند و معمولا به زیر سلطه دولت یا شهرهای اداری باز می گردند؛ که از این طریق تجار اشرافی و ثروتشان زیر کنترل حکمرانان دولتی در می آید.

 فرهنگ های شهری از زمان سیستم سرمایه داری جهانی
از قرن پانزدهم، یعنی عصر اکتشاف، اروپاییان سیستم سرمایه داری جهانی رو به رشد را از خانه به مکان های دور به همراه بردند، سیستمی که در آن نیروی کار و تولید در روابطی نابرابر و استعماری در مرکزی اروپایی مهار شده بود. چناچه  امانوئل م. والرسترین (Immanuel M. Wallerstein)در کتاب سیستم جهانی مدرن (1974-Modern World-System) می گوید نتیجه سیستم جهانی، سرمایه داری بود. در میان مناطق جهان رشد تخصص اقتصادی و تولیدی وجود داشت، مانند الگوی تبادل نابرابری که میان  کالاهای صنعتی ملل پیشرفته ی اروپایی (در هسته ی سیستم جهان) و مواد خام کشورهای توسعه نیافته آسیا، آفریقا و جهان جدید (پیرامون سیستم جهان) وجود دارد. در قرن هیجدهم یک فرهنگ شهری جهانی به وجود آمد. این فرهنگ تبدیل به اشکال متنوع اقتصادی، سیاسی و سازمان شهری در هسته (مرکز) استعماری و پیرامون (حومه) استعماری شد. با وجود اینکه بحث حاضر فرهنگ های شهری را در هسته و پیرامون به طور جداگانه تلقی می کند، باید به یاد داشت که آن ها- و نقش های فرهنگی شهر که آن ها را گونه بندی می کنند- یک واحد تعاملی را شکل می دهد.

شهر صنعتی
شهرهای صنعتی پس از توسعه کامل سرمایه داری صنعتی در هسته دول ملی در سیستم دنیای اواخر قرن هیجدهم پدیدار شد. نقش های فرهنگی شهریِ آن ها به خوبی با نظم اقتصادی سرمایه داری، که بر تمام نهادهای اجتماعی حکمفرما بود، منطبق بود. سرمایه داری به تولید کالاها توسط نیروی کار اجرتی در جهت انباشت سرمایه بستگی داشت. شهر مرکزِ این فرایند های تولیدی و مکان کارخانه های صنعتی شد، که این تولید به طور معمول در آن صورت پذیرفت. این شهر همچنین مقرّ سایر کالاهایی شد که برای بهره وری و نیروی کار اجرتی اش لازم بود. عملکردهای شهریِ فرعی- یعنی بانک، عمده فروشی و تجارت خرده فروشی، حمل و نقل و ارتباطات گره ای- رشد یافت تا تولید کارخانه ای یا فراهم نمودن نیروی کار را تسریع نماید.
رشد جمعیت سریع توسط مهاجرت، رشد شهرهای صنعتی را توصیف می کند. چشمگیرترین جنبه ی اشکال فرهنگی در واحد های همسایگی رشد کرد که نیروی کار شهری شده ی جدید را اسکان داد. جمعیت ها با مشخصات فرهنگی بسیار متفاوت در شهر گرد هم آمدند، مانند ایرلندی ها در میدلنز انگلستان یا بسیاری از گروه های قومی که دیگ ذوب امریکایی شهری(urban American melting pot) را تشکیل دادند. پیوندهای قومی و نژادی اغلب حلقه هایی را برای زنجیره های مهاجرت فراهم کردند و به مهاجران جدید کمک کردند که شغل، مسکن و دوستانی را در محیط جدید بیابند. این پیوند ها اغلب در محلات قومی جداگانه شهری در میان طبقه کارگر اتفاق می افتاد.
دو الگوی متضاد سازمان و رقابت، جمعیت شهری یاد شده را توصیف کرد. یک الگو در سکونتگاه متراکم طبقه کارگر در شهرهای صنعتی رشد می کرد. تجمع سکونتی کمک کرد تا طبقه کارگری وسیع برای دستیابی به شرایط بهتر کار و دستمزد اعتراض کند. الگوی متضاد دیگر شامل انحصار نژادی و یا رقابت با طبقه کارگر بود. جدایی سکونتی قومی یا نژادی اغلب بنیانی را برای رقابت میان اعضای طبقه کارگر برای کار و موقعیت شهری نزدیک به محل کار فراهم می کرد. یک جمعیت قومی در شهر صنعتی به طور مشخص از محله خود در برابر تهاجم دیگران محافظت می کرد- یا در زمان رشد اقتصادی سریع و تحرک اجتماعی، یعنی جایی که جمعیت قومی پویا و رو به ترقی محله خود را به سوی یک گروه بندی قومیِ شهری شده ی جدید ترک می کند، توالی قومی اتفاق می افتد. حفظ یا تقویت هویت قومی یا نژادی در شهرهای صنعتی به طور متداول تحت این شرایط اتفاق افتاد.
 شهر صنعتی پایانه ای است برای دو فرایند ناسازگار که از مشخصه ی سرمایه داری جامعه وسیع تر پدیدار شده اند: سرمایه گذاری در املاک شهری برای سود آوری و تضاد طبقاتی. فرایند پیشین، انسان و محیط طبیعی را به نفع تجمع سرمایه تحت کنترل در می آورد. دیگری سبب تشکیل انجمن های محلاتی شهری، انجمن های قومی و دیگر انواع اتحاد های طبقاتی- که مقاومت محلی را شکل می دهند- برای بهره وری می شود. سپس شهر عرصه منازعه ی این نیروهای متضاد می شود. کاستل در کتاب شهر و اجتماع محلی (1983- The City and the Grassroots ) محدوده ای از حرکات اجتماعی را مطالعه کرد که حاصل مقاومت در برابر توجیه عقلانی سرمایه داری محیط شهری در شهرهای صنعتی امریکایی و اروپایی امروزی بودند. مقاومت میتواند اشکال متفاوتی به خود گیرد اما شامل تلاش هایی برای حفظ خدمات عمومی یا فضاهای عمومی برای ارزش استفاده ی آنها در برابر عقلانیت سرمایه داری است که آن را خصوصی کرده و برچسب قیمتی بر روی آن می گذارد؛ هدف این مقاومت به جای سرمایه گذاری خصوصی تشکیل شهرداری به منظور فراهم نمودن مدارس خوب، امکانات تفریحی، موزه ها و پارک هاست. دیگر اشکال مقاومت شامل تلاش هایی برای حفظ هویت فرهنگی محلات و خرده فرهنگ ها در برابر  انفجار سکونتی و تلاش برای توسعه ی تمرکز زدایی محلی است، بدین صورت جمعیت شهری کنترل محیط زندگی خود را به دست می گیرد.

شهر ارتباطات انبوه
شهر صنعتی، هم آهنگ با ظهور و تثبیت نظام سرمایه داری در اروپای غربی و کشورهای مرکزی آمریکای شمالی، به نظر می رسد که به سرعت به آنچه شهر ارتباطات انبوه در جوامع صنعتی پیشرفته خوانده می شود اجازه حضور می دهد. شهرهایی مانند لندن، نیویورک، توکیو و دیگر متروپلیس ها همچون مراکز کنترل مدیریتی به طور فزاینده ای - بر اساس ارتباطات جمعی فن آوری پیشرفته و پردازش داده و در جریان فعالیت های تولیدی پراکنده- یک نقش اولیه فرهنگی را ایفا می کنند. مراکز تولید شهری قدیمی در هسته نظام سرمایه داری مانند بیرمنگهام، انگ (Eng)، دیترویت و گلاسکو همچنانک ه که نقش آن ها در تولید صنعتی از اهمیت کمتری برخوردار شده است، دچار زوال شده اند.
حرکت به سوی شهر ارتباطات انبوه باید خود را با تغییرات فرهنگ شهری هسته (مرکز)، که ناشی از تغییرات سیستم جهانی از آغاز قرن بیستم است، تطبیق دهد. این توسعه ی "سرمایه داری اخیر" یا "سرمایه داری انحصاری" یا "دولت رفاه" به سرمایه گذاری در تولید محصولات صنعتی در پیرامون- عمدتا توسط نهاد شرکت های چند ملیتی واقع در هسته (مرکز)- بستگی دارد. نقش فرهنگی شهرهای مرکزی-همچنان که آن ها دارای ابزار پیشرفته ی ارتباطات و تحلیل داده که برای مدیریت تولید صنعتی جهان لازم است می شوند- از نقش تولیدی دور می شود.
شهر ارتباطات انبوه از اینکه در وهله اول سکونتگاه طبقه کارگر صنعتی باشد، دست می کشد. در عوض، آن هایی که به صورت عمده در صنعت فن آوری و خدمات کار می کنند (طبقه متوسط) اشکال فرهنگی شهر را تعریف می نمایند. برای مثال، گسترش شهر (suburbanization) (1) و اصالت بخشی، دو الگوی مشخصه ی نواحی مسکونی شهریِ طبقه متوسط، تبدیل به اشکال فرهنگی مهمی در این شهرها می شود. هر دوی این ها اهمیت پدیدار شده از طبقه اجتماعی  جدید و تامین فضاهای شهری جدید (زیرشهری) یا نوسازی فضاهای قدیمی (اصالت بخشی مرکز شهر) را نشان می دهند. این مکان های شهری جدید باز هم جامعه سرمایه داری بزرگتری را ارائه می دهد که محلی هستند برای بهره وری و همچنین عرصه ای برای مقاومت طبقات. هاروی در هوشیاری و تجربه ی شهری (1985- Consciousness and the Urban Experience) استدلال می کند که  برای مثال فرایند گسترش شهر در شهرهای امریکایی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم به وسیله نیاز به پرورش یک شیوه ی زندگی جدید مصرف، برای خنثی نمودن مشکل تولید بیش از حد سرمایه داری تشویق شد. این امر همچنین خشونت طبقات را با توزیع جمعیت از محلات درون شهری فرسوده و متراکم به بیرون کاهش داد. با این حال این حومه های شهری که زمانی برای خدمت به بهره وری سرمایه دار ایجاد شدند می توانند تبدیل به محلی برای مقاومت در برابر توجیهات بعدیِ سرمایه داری برای فضای شهری و همچنین ایستادگی در برابر تهاجم رفاه دولتی در تصمیم گیری محلی شوند.
 همچنانکه نقش فرهنگی شهریِ ارتباطات انبوه در جوامع صنعتی پیشرفته بیشتر توسعه می یابد و محصولان صنعتی صادر می شود، هرچه تولید شهری ادامه می یابد باید به رقابت با کالاهای وارداتی وارد شود. ابزار جدید متنوع کار شهری از توسعه استفاده می کند تا تولید را مقرون به صرفه کند. برای مثال تولید به پایین ترین سطح اقشار شهری واگذار شده است، چه مهاجران غیر قانونی، مانند مکزیکی ها یا اهالی هائیتی در ایالات متحده، چه محرومترین جمعیت کشور مانند سیاهان امریکایی یا کارگران خارجی مانند اروپاییان شرقی یا ترک ها در فرانسه، یعنی کسانی که کاملا از حقوق شهروندی برخوردار نیستند. تولید که زمانی در کارخانه های انجام می شد، اکنون اغلب در خانه ها به عنوان راهی برای به حداقل رساندن هزینه ها به ویژه توسط دوری از قوانین و مالیات های دولتی صورت می پذیرد. بنابراین به دلیل اینکه این نیروها در خانه کار می کنند، مهاجران غیر قانونی هستند و یا اینکه هدف بی عدالتی های نژادی هستند از حمایت قانونی و رفاهی اندکی  برخوردارند. در مقابل این ناامنیِ زیاد، آن ها به شبکه های گسترده ی کمک متقابل وابسته هستند که در این شبکه ها فقرا خطر پذیری فقر را میان خودشان تقسیم می کنند.  شرایط نامناسبِ آن ها و تلاش آنها برای امنیت، شیوهای عملکرد ساکنان فقیر حلبی آبادها را در شهرهای نواستعماری نشان می دهد، چنان که در ذیل شرح داده شده است.
پانوشت:
1-    اصطلاح Suburbanization برای توصیف رشد نواحی حاشیه ای شهر به کار می رود. این فرایند یکی از دلایل پراکندگی شهری به شمار می رود. http://en.wikipedia.org/wiki/Suburbanization
مقاله به صورت زیر ارجاع داده شود:

•    MLA Style:   "urban culture." Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.
•    APA Style:   urban culture. (2010). Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannicaنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 12 دی 1389 :: نویسنده : امید باقری

فرهنگ شهری (2)

ریچارد جی.فاکس- ترجمه ی زهره دودانگه
City- 2.jpg

گونه های فرهنگ شهری
گونه شناسی های فرهنگ های شهری ذیل به ایده ای بستگی دارد که بر اساس آن شهرها به عنوان مراکزی، به منظور ایفای نقش های فرهنگی، تنها در جوامع دارای نهاد دولتی (state-level societies ) بر پا می شوند. چنین جوامعی، برخلاف فرهنگ های غیر شهری که پیش تر درباره آن ها سخن رفت، بر حسب ثروت اقتصادی و

گونه های فرهنگ شهری
گونه شناسی های فرهنگ های شهری ذیل به ایده ای بستگی دارد که بر اساس آن شهرها به عنوان مراکزی، به منظور ایفای نقش های فرهنگی، تنها در جوامع دارای نهاد دولتی (state-level societies ) بر پا می شوند. چنین جوامعی، برخلاف فرهنگ های غیر شهری که پیش تر درباره آن ها سخن رفت، بر حسب ثروت اقتصادی وقدرت سیاسی در شرایط نابرابری قرار دارند، اولی معمولا توسط تقسیم بندی های طبقاتی و دیگری توسط نهادهای رسمی کنترل اجتماعی ثبت شده اند(نخبگان حاکم، بوروکراسی های حکومتی). به دلیل این که شهرها در جوامعِ فاقد سازمان های دولتی پدید نمی آیند، اصطلاح فرهنگ شهری و جوامع دارای نهاد دولتی در پیوند تنگاتنگی با یکدیگر قرار دارند- اولی بر روی الگوی باورها و دومی بر سازمان اجتماعی در این جوامع تاکید می کند.
جوامع دارای نهاد دولتی در ماهیت و گستردگی نابرابری های اقتصادی و سیاسی متفاوت بوده و شرح این تنوع برای گونه های مختلف فرهنگ شهری و نقش های فرهنگی در زیر بیان شده است. القاب بکار گرفته شده برای گونه های فرهنگ های شهری معنای نقش فرهنگی غالبی را می رساند که توسط شهرها در این فرهنگ شهری ایفا می شود – برای مثال شهرهای تشریفاتی یا شهر های اداری. روشن است که شهرها در هر جامعه ای مقداری از نقش آیینی و عملکردهای اداری را در هم می آمیزند. با وجود این منطق القابی که در ادامه استفاده شده این است که بر اساس صورت های فلکی خاص نابرابری، فرهنگ های شهری مشخصی آمده اند که وجود داشته باشند و نقش های فرهنگی مشخصی از شهرها آمده اند که آن ها را توصیف کرده یا آن ها را گونه بندی کنند.  بنابراین اصطلاح "شهر اداری" نقش فرهنگی عمده ای(اما نه منحصر بفرد) که توسط شهرها در امپراتوری های کشاورزی  ایفا شده را نشان می دهد، در حالی که  "شهرهای صنعتی" نقش فرهنگی مسلط در دولت های ملی سرمایه داری را ارائه می دهد.
 گونه شناسی زیر یک تمایز عمده میان فرهنگ های شهری که پیش از توسعه سیستم سرمایه داری جهان در قرن شانزدهم وجود داشت و آن هایی که بعدها به وجود آمد، قائل می شود. قبل از توسعه سیستم سرمایه داری جهان، جوامع دارای نهادهای دولتی در یک رابطه نابرابر اقتصادی یکپارچه نبودند. ظهور سیستم سرمایه داری  جهان به اقتصاد تخصصی جهانی منجر شد، که در آن برخی جوامع دارای نهادهای دولتی، هسته (مرکز) و جوامعِ دیگر پیرامون را-که از لحاظ اقتصادی و سیاسی تابع مرکز بود- عرضه کردند. پیش از سیستم جهان فرهنگ های شهری به طور عمده بر اساس تفاوت های درونی در نابرابری های سیاسی و اقتصادی متفاوت بودند. پس از سیستم جهان فرهنگ های شهری بر حسب موقعیتشان در هسته یا پیرامون نیز دارای تفاوت هایی شدند.
فرهنگ های شهری پیش از سیستم جهانی سرمایه داری

شهر آیینی
شهرهای آیینی ابتدایی ترین مرکز شهری را ارائه کردند که در آن شهرها به عنوان مرکز اجرای تشریفات مذهبی و قانون تکامل و حفظ سنت های جامعه بکار می رفتند. تشریفات مذهبی نقش فرهنگی اصلی چنین شهرهایی بود و با تصویب این تشریفات مذهبی در مکان شهری، مناطق روستایی توسط پیوندهای مشترک اعتقادی و عملکرد فرهنگی به هم اتصال می یافتند.
اشکال اولیه شهرنشینی در تمدن های بکر دنیای قدیم و امریکای میانی  (Mesoamerica) (1) ، که ویتلی از آن ها تحت عنوان مراکز فرقه ای یاد می کند، با شهر آیینی تطابق دارند. نمونه های دیگری از شهرهای آیینی می تواند از قوم نگاری هایی در فرهنگ شهری سوازی (Swazi) در جنوب شرقی آفریقا، داهومی(Dahomey) در افریقای غربی و بالی (Bali) پیش از فتح هلند به دست آید. در بیشتر نواحی جهان این شکل از فرهنگ شهری به سرعت توسط انواع پیچیده تری دنبال شد.
شهرهای آیینی در فرهنگ های شهری که ایالت های بخشی یا بدوی خوانده می شوند یافت شد. چنین ایالت هایی دارای توسعه ی کمینه ای از قشر بندی طبقاتی و اجبار سیاسی بودند. هرچند که ایالات بخشی دارای حاکمانی- مثلا بر اساس اصل و نصب یا مقام مذهبی- بودند که بر زمین و دیگر وسایل تولیدِ به جای مانده از قبیله، دودمان یا گروه های خویشاوندی کنترل داشتند. بنابراین قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی  به صور وسیعی پراکنده بود.
تمرکز گرایی سیاسی و هماهنگی اقتصادی محدود بدین مفهوم بود که عملکردهای آیینی، حیثیتی و  موقعیتیِ ایالات بزرگ جلوه داده شده بود. حاکمان ایالاتِ بخشی تجسمی نمادین از مکاتب اشرافی ماورالطبیعه یا افراد مقدس مذهبی بودند. آن ها –دادگاه و معابد آن ها- مدلی از نظم سیاسی صحیح و سلسله مراتبی از موقعیت را فراهم نمودند که به طور سراسری مورد توافق بود، در غیر این صورت دولتِ بخش بخش شده را به طور ضعیفی انسجام می بخشید. آن ها توسط ترس و بیمی که گسترش می دادند هدایایی را از توده مردم روستایی می گرفتند، تا بدین وسیله انتخاب سلطنتی یا روحانی خود را حفظ کنند.
اشکال فرهنگی شهرهای آیینی بر مراکز مذهبی ، مجموعه ی معابد یا بارگاه های اشرافی- که بر فضای کالبدی خود مسلط بوده و نقش شهری خود را تعریف کرده بوند- تمرکز یافت. مانند سکونت حاکمان، شهر آیینی نقش تقدس و تشریفات در تعریف فرهنگ شهری را به صورت فضایی در بر داشتند. جمعیت هر روزه ی شهر شامل آن هایی بود که به دلیل خانواده، وظایف اداری یا تخصص حرفه ای و مذهبی در مجاورت بارگاه یا معبد بودند؛ در زمان برگزاری مراسم مردم از نواحی روستایی پیرامون به طور موقت نواحی شهری را مملو از جمعیت می کردند. بنابراین به جای فردگرایی، سکولاریسم یا بی هویتی، دوره تقویمی مراسم دولتی، آیین های ملوکانه، قربانی های الهی، جشن های مقدس، ضیافت ها، خاکسپاری ها و انتصابات زندگی شهری را تعریف کرده و آن را مقدس، دارای شخصیت حقوقی و منحصر بفرد جلوه می داد.
 شهر به عنوان مرکزی مذهبی برای همبستگی شهری-روستایی مستحکم ایجاد شده بود. زیرا در دولت های بخش بخش شده قدرت و ثروت به جای تمرکز در شهر ها پراکنده بود. هیچ تضاد ذاتی میان شهر و روستا وجود نداشت. در نتیجه تکامل گرایی سنت و تقدس که از شهر توسط فرهنگ شهری پخش می شد، اثری وحدت بخش داشته و یک پیوند محکم روستایی- شهری می ساخت.

شهر اداری
شهرهای اداری، مانند شهرهای آیینی،  سکونتگاه های حاکمان دولتی هستند. این نقش فرهنگی عمده برای اداره ایالت بکار می رفت. ادارات دولتی و کارمندان یک مکان شهری داشتند که از آن کنترل سیاسی و بهره برداری اقتصادی را بر نواحی روستایی پیرامون-که کاملا برای شهرهای آیینی بیگانه بودند- اعمال می کردند. شهرهای اداری یک پیچیدگی جمعیتی و اجتماعی متفاوت کیفی نیز داشتند. آن ها دارای جمعیت زیاد بوده و به طور متراکم توسط ساکنان ناهمگون-که اغلب از لحاظ قومی متنوع بودند- اشغال شده بودند. چنین شهرهایی گره های ارتباطات و حمل و نقل و مراکز تجارت، صنعت و سایرعملکردهای اقتصادی برای حومه ی پیرامون خود بودند.
شهرهای اداری در امپراتوری های کشاورزی  پدید آمدند، جوامع دارای نهاد دولتی به تمدن های اولیه ی مسلمان و هندو در هند، چین و مصر و همچنین شرق میانه ی مملوک (Mamlūk Middle East)، ژاپن توکوگوا  (Tokugawa Japan)، یونان اسکندری (Alexandrine Greece) و دیگر دول ارضی پیش از پیشرفت سیستم سرمایه داری جهان وابسته بود. این دولت ها دارای حکمرانانی با قدرت زیاد سیاسی بودند و بدین طریق سطح بالایی از نابرابری در ثروت را میان نخبگان حاکم و تولید کنندگان اولیه –یعنی دهقانان- حفظ می کردند. این نوع از فرهنگ شهری به این امر بستگی داشت که دولت تا چه حد موثری می تواند کنترل زیادی بر روی تولید کشاورزی دهقانان داشته باشد تا نخبگان را حفظ نماید. نقش اداری –فرهنگی شهری ابزار مهمی برای این منظور بود.
شهر اداری الزامات سیاسی، حمل و نقل و عملکردها و نهادهای ارتباطی را برای غارت این نواحی روستایی گرد هم آورد. از آنجایی که نخبگان دولتی دهقانان را ابزار خویش قرار می دادند، بنابراین معماری پر زرق و برق و آثار به یاد ماندنی عمومی شهرهای اداری در نهایت به این امر بستگی داشت که از مزارع شالیکاری کشاورز ژاپنی یا زمین های گندم دهقان هندی چه بهره ای می توان به دست آورد. همچنین جمعیت های شهری برای تبدیل مالیات اخذ شده از نواحی روستایی به شیوه زندگی مجلل برای نخبگان دولتی مقیم شهر رشد یافت: صنعتگران و هنرمندان، متعلق به سطوح گوناگون اعتبار. این امر سبب شد که فقرای شهر و اغلب نهاد ها به حکمرانی کمک کرده و از آن تبعیت کنند، مانند دولت شهرها. بازرگانان نیز برای تبدیل پرداخت غله ای دهقانان به نقدینه لازم بودند. شهرهای اداری معمولا سعی می کردند که ثروت بازرگانان شهری را کنترل کنند، زیرا از این می ترسیدند که چنین ثروتمندانی به قدرت سیاسی تبدیل شوند.
همچنان که پیوند میان دولت اجباری و دهقانان مظلوم محکمتر می شود ( این بدان معنی است که همچنان که این دو در شرایط نابرابر بیشتری قرار می گیرند)، کارکرد فرهنگی شهر (برای نخبگان) بیش از پیش، از کسانی که در حومه روستایی آن هستند دور می شود. ناحیه شهری نوعی فریبندگی و یک پیچیدگی فرهنگ و ایدئولوژی را که از روستایی به وام گرفته شده – و اکنون دهاتی خوانده می شود- در خود متمرکز کرد. در کنار ویژگی های استادانه، به یاد ماندنی و زیبا که معماری، تفریحات نخبگان و اشکال فرهنگی عمومی شهر اداری را از حومه های آن متمایز می کرد، فقر  قربانی کننده ای نیز در میان صنعتگران و نگهبانان خدمتکار وجود داشت.
 شهر اداری دارای ویژگی هایی بود که معمولا به شهرها نسبت داده می شد: مکانی بود برای پیچیدگی فرهنگی و بناهای به یاد ماندنی، مخزنی از ثروت عظیم، اما همچنین فقر گسترده و یک مکان نا همگن، هم از لحاظ شغلی و هم از نظر هویتِ منسوب مبتنی بر دین، طبقه یا نژاد. اما این شهر سازمان نیافته و غیر شخصی نبود. خانواده، صنف و گروه قومی، تعلقاتی را شکل دادند که واحد پایه ی عملکرد فرهنگی شهر را تعریف می کرد، یعنی محله شهری، که برای غیر نخبگان شهری مبتنی بر بسیاری از انسجام های ویژه ی دهکده های دهقانی کار کرد.
پانوشت:
1-    نظریه تکاملی (orthosensis): نظریه ای که بر مبنای آن تکامل می تواند در جهتی که درونی ژنتیکی معین کرده اند اتفاق بیافتند نه نیروهای محرک بیرونی.

مقاله به صورت زیر ارجاع داده شود:

•    MLA Style:   "urban culture." Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.
•    APA Style:   urban culture. (2010). Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannicaنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 12 دی 1389 :: نویسنده : امید باقری

فرهنگ شهری (1)

ریچارد جی.فاکس ترجمه ی زهره دودانگه
New_York_City_Midtown_from_Rockefeller_Center_NIH.jpg

تعاریف شهر و فرهنگ های شهری
پژوهش درباره ی فرهنگ های شهری به طور طبیعی  بر مواردی چون  نهاد، شهر و شیوه زیست یا اشکال فرهنگی تعریف شده ی این فرهنگ ها که در شهرها رشد می یابند،  تمرکز می کند. دانش شهری به طور مدارم به سوی ایده ای از شهرها و فرهنگ های شهری در حرکت است که فارغ از نژاد پرستی بوده و دارای اعتبار

تعاریف شهر و فرهنگ های شهری
پژوهش درباره ی فرهنگ های شهری به طور طبیعی  بر مواردی چون  نهاد، شهر و شیوه زیست یا اشکال فرهنگی تعریف شده ی این فرهنگ ها که در شهرها رشد می یابند،  تمرکز می کند. دانش شهری به طور مدارم به سوی ایده ای از شهرها و فرهنگ های شهری در حرکت است که فارغ از نژاد پرستی بوده و دارای اعتبارمیان-فرهنگی و تاریخی گسترده است.
بررسی تصورات راجع به شهرِ قرن بیستم اغلب  به این نتیجه می انجامید که گویی تنها یک شکل متداول یا معتبر وجود دارد. برای مثال هنری پیرن(Henri Pirenne)، بر اساس پژوهش های خود در رابطه با شهرهای اروپای قرون وسطی، در کتاب شهرهای قرون وسطایی (1925-Medieval Cities) استدلال میکند که دو مشخصه در توسعه یک فرهنگ شهری نقش اساسی داشتند: طبقه سرمایه دار یا طبقه متوسط، که این طبقه به تجارت برای دستیابی به دو امر استقلال سیاسی از صاحبان قدرت فئودالی غیر شهری و ثروت وابسته است؛ و یک سازمان همگانی از شهروندان که برای رهایی شهر از کنترل لردهای فئودال یا مقامات مذهبی، یکپارچه سازی شهریِ لازم را ایجاد کند. با وجود اینکه که فرمول بندی پیرن اغلب به عنوان یک تعریف کلی از شهر و فرهنگ شهری پنداشته شده است (از آن جا که عقل سلیم این گونه می پندارد که شهرها باید عملکردهای تجاری را تحقق بخشند)، این فرمول بندی کارا نبود، چرا که تنها شهرهای اروپای قرون وسطی و فرهنگ شهرنشنیان آن به عنوان نمونه ای از شهر واقعی پنداشته شده بود.
ماکس وبر در کتاب شهر (1921The City-)، زمانی که شهرسازی غربی را مقابل شهرسازی شرقی قرار داد، تعریف دیگری از شهر را ارائه نمود که به تعریف پیرن نزدیک بود. بر طبق این تعریف وبر، چهار ویژگی یک جامعه شهری را تعریف می کند، شامل: 1- یک بارو 2- یک بازار 3- دستوالعمل های قانونی و سیستم دادگاه مستقل 4- انجمنی از شهروندان که مشارکت شهری را ایجاد میکند و 5- استقلال سیاسی کافی برای شهروندان به منظور انتخاب مدیران شهری. وبر باور دارد که شهرهای شرقی به ندرت به این ویژگی های ضروری دست یافته اند، چرا که هویت های خانوادگی قبیله ای و یا فرقه ای مانع شده تا ساکنان شهر، شهروندی واحدی را پدید آورند که قادر است در مقابل کنترل دولتی مقاومت کند. حتی این تعریف وبر از غرب تقریبا تمامی شهرهای پیش از مدرن را مستثنی می کند، استقلال شهری که  وبر مدنظر داشت تنها در اروپای شمالی و ایتالیا وجود داشت، آن هم تنها برای دوره های بسیار کوتاه زمانی در پایان قرون وسطی. نتیجه ی این امر یک ایده ی فرهنگ شهریِ بیش از حد محدود شده بود که ایجاد یک درک متقابل فرهنگی موثر از آن را  بسیار سخت کرده بود.
در دهه 1940 رابرت ردفیلد (Robert Redfield)، که به شدت تحت تاثیر ویرث و دیگر اعضای مکتب جامعه شناسی شهری شیکاگو قرار گرفته بود، شهر را همواره غیر شخصی، نا همگن، سکولار و سازمان نیافته تصور  می نمود. رد فیلد در مدل قوم-شهر، چنانکه آن را در مقاله خود تحت عنوان"جامعه قومی" درج کرده بود، تصویر زندگی شهری را در تقابل با تصویری از جامعه قومی، که او آن را کوچک، مقدس و بسیار شخصی و یکدست توصیف میکرد، قرار داد. او فرض نمود همچنان که افراد از جوامع قومی به سوی شهر مهاجرت می کنند و یا همچنان که کل جامعه به سوی یک فرهنگ بیشتر شهری شده حرکت می کند، یک سقوط ناگهانی در سنت های فرهنگی پدید خواهد آمد. افراد و جوامع شهری شده از آشفتگی فرهنگی رنج برده و آسیب های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد به الکل، جرم و تنهایی بیشتر در آن ها اتفاق می افتد.
ایده ی رد فیلد درباره شهر به پژوهش های شهری که توسط جامعه شناسان در شهرهای صنعتی امریکا و عمدتا شیکاگو انجام شده بود، متکی بود. او به طور نژاد پرستانه فرض کرد که یافته های آنان باید به تمامی فرهنگ های شهری تعمیم داده شود. پژوهش های متمادی نشان می دهد که این ایده در بسیاری جهات حتی در رابطه با شهرهای صنعتی آمریکا اشتباه است. با وجود اینکه این ایده عموما نژاد پرستانه است و به طور خاص برای شهرهای آمریکایی نابسنده می نماید همچنان در حیطه ی تفکرات محبوب قرار دارد، این ایده شهرها را در تمامی فرهنگ ها و زمان ها به عنوان مرکز بوهمیانیسم (bohemianism)(1)، آزمایش اجتماعی، تضاد آرا، ناهنجاری، جرم و شرایط همانند-اعم از خوب یا بد- که توسط سقوط اجتماعی ایجاد شده، تصور می کند.
گیدئون سیوبرگ (Gideon Sjoberg) ( شهر ماقبل صنعتی، گذشته و امروز- The Preindustrial City, Past and Present, 1960)، در گام بعدی، در راستای یک درک متقابل فرهنگی از شهرها، ایده ی فرهنگ شهری را نظر به اینکه از لحاظ نژادپرستی و تاریخی محدود است، به چالش کشید. او مراکز شهری جهان را به دو گونه تقسیم کرد، شهر ماقبل صنعتی و شهر صنعتی، و این دو را بر پایه ی تفاوت های موجود در سطح تکنولوژیِ جامعه متمایز نمود. بنابر ایده ی سیوبرگ شهرهای ماقبل صنعتی در جوامعی که فاقد تکنولوژی ماشینی پیچیده هستند و نیروی کار انسان و حیوان پایه ی تولید اقتصادی آن ها را شکل می دهد، یافت می شود. شهرهای صنعتی در کشورهای مدرنِ اروپای غربی و امریکا، که در آن ها منابع انرژی از سوخت های فسیلی و نیروی اتمی به طور شگفت انگیزی تولید اقتصادی را توسعه می دهد، مسلط هستند. به عقیده ی سیوبرگ فرهنگ شهری ماقبل صنعتی با همتای صنعتی آن به طور قابل توجهی متفاوت است: محلات شهر ماقبل صنعتی توسط پیوندهای شخصی قومی و وفاداری های فرقه ای یکپارچه شده اند؛ این محلات روابط نیرومند خانوادگی را حفظ می کنند و بر طبق شواهد آشفتگی اجتماعی در آن ها پایین است؛  همچنانکه باورهای فرهنگی که در مکان شهری دارای نفوذ هستند،کلیساها و دیگر نهادهای مقدس نیز بر خط آسمانِ آن چیرگی دارند؛ و عملکرد عمده ی شهر حکومتی شکوهمند بوده تا تولید صنعتی.
هرچند که ایده ی سیوبرگ درباره گونه ی ماقبل صنعتیِ شهر یک جهش بزرگ در تعاریف پیشین از شهر بود، ولی دچار کلیت بخشی (تعمیم) بیش از اندازه بود. سیوبرگ  انواع بسیار متفاوت فرهنگ شهری را در یک گونه شهر صنعتی نامشخص به هم برخورد داد- برای مثال شهرهای امپراطوری باستان با مکان های شهری کنونی در جهان سوم با هم ترکیب شدند. فرهنگ شهری گذشته، مانند شهرهای خودمختار اروپای مدرن اولیه، که بی درنگ با ایده ی سیوبرگ همخوانی نداشتند، به جای گونه های مهم فرهنگ شهری، به عنوان گونه های موقت و غیرمتداول نوع ماقبل صنعتی کنار گذشته شده بودند.
در کتاب نقش فرهنگی شهرها (The Cultural Role of Cities) رابرت رد فیلد و میلتون سینگر(Milton Singer) تلاش کردند که در ایده های گذشته شهر بهبود ایجاد کنند، که این تلاش شامل ایده ای نیز بود که رد فیلد خود، توسط تاکید بر نقش های متفاوت فرهنگی که توسط شهرها در جوامع ایفا می شود، در مدل قوم شهری  استفاده نمود. ردفیلد و سینگر دو نقش فرهنگی برای شهرها ترسیم کردند که تمام مکان های شهری آن ها را ایفا می کنند، البته با درجات متفاوتی از تراکم و پیچیدگی. شهرهایی که نقش فرهنگی غالب آن ها ساخت و تدوین سنت های جامعه است، عملکردهای تکاملی(orthogenetic) (2) را انجام می دهند. در چنین فرهنگ های شهری، مجموعه ی اهل قلم به طور فراگیر میراث با شکوهی از فرهنگ را برای جامعه تفسیر می کنند. پیام فرهنگیِ نشات گرفته از دهلی، پاریس، واشنگتن دی سی و دیگر پایتخت های امپراطوری های کلاسیک و دولت های ملی مدرن وظیفه دارد که سنت
فرهنگی را حفظ و نگهداری کند. در مقابل همانطور که ردفیلد و سینگر شرح می دهند، شهرهایی که نقش فرهنگی اولیه شان تحولات ناهمگن (heterogenetic) است مرکز تغییرات فنی و اقتصادی هستند و برای تولید و معرفی ایده های جدید، کیهان شناسی ها و تمرین های اجتماعی در جوامع انجام وظیفه می کنند. در شهرهایی مانند لندن، مارسی و نیویورک روشنفکران شیوه های کهنه را به چالش می کشند، سنن جا افتاده را مورد سوال قرار می دهند و کمک میکنندتا از شهرها مراکز فرهنگی خلاق بسازند.
همزمان با نگرانی مداوم ردفیلد و سینگر برای نقش فرهنگی شهرها در جوامع خود، پل ویتلی(Paul Wheatley) در کتاب "در محور چهار محله" (1971-The Pivot of the Four Quarters)  فرض نموده که ابتدایی ترین شکل فرهنگ شهری مرکز تشریفاتی یا فرقه ای بوده، که منطقه روستایی پیرامون خود را توسط قدرت یا عرف های مقدس سازماندهی میداده یا بر آنها مسلط می شده است. بر طبق گفته ویتلی تنها بعدها بود که امتیاز اقتصادی و قدرت سیاسی به این نقش اولیه ی فرهنگی شهر افزوده شد. ویتلی با ادامه شیوه ردفیلد و سینگر تصدیق کرد که هر گونه ایده از یک فرهنگ شهری باید با نقش فرهنگی شهرها در جوامعشان تطبیق یابد. یک پژوهش باید به طور خاص عنوان کند که چگونه نقش فرهنگی شهر باورها و عرف را در فرهنگ های وسیع تر در ورای مرزهای شهر سازماندهی می کند، و متعاقبا چگونه الزامات نقش فرهنگی شهر شیوه های زندگی و گروه بندی های اجتماعی (گونه های فرهنگی) در شهر را مشخص می نماید.
در آغاز دهه 1970 دیوید هاروی (عدالت اجتماعی و شهر، 1973)، مانوئل کاستل (پرسش شهری، 1977) و دیگر پژوهشگران که تحت تاثیر مارکسیسم بودند، سبب پیدایش تغییر بزرگی در ایده  ی نقش فرهنگی شهر شدند. با وجود اینکه آنها به صورت عمده بر روی شهرهای واقع در فرهنگ پیشرفته ی کاپیتالیستی کار کردند، نگرش آنها ارتباط گسترده ای با مارکسیسم داشت. به جای نگاه به بیرون از سوی شهر به فرهنگ شهری به عنوان یک کلیت، پژوهش های جدید شهر را به عنوان یک ایستگاه پایانی برای نقش فرهنگی می پندارد که این نقش فرهنگی از یک فرهنگ گسترده تر و حتی جهان نشات گرفته است. برای مثال هاروی تغییرات عمده در شیوه زندگی شهری امریکا را به فرهنگ شهری سرمایه داری پیشرفته پیوند داد: از دیدگاه او رشد حومه شهری از الگوهای جدید مصرف،که توسط سرمایه داری به منظور بهره وری ترویج شده بود، ناشی شده است. کاستل شهر را به عنوان یک عرصه ی تعارضات اجتماعی می دید که نهایتا از مرزبندی طبقاتی در جامعه سرمایه داری ناشی می شد.
پژوهش های مارکسیستی به اندازه ای که مکمّلِ تاکید زود هنگام بر روی شهر به عنوان منبع نقش های فرهنگی بود، در تعارض با آن نبود. مطالعه ی نقش های فرهنگی شهر نه تنها باید باورهای فرهنگی و عرف هایی که از شهر نشات می گرفت را شامل می شد، بلکه باید اشکال فرهنگی را که در شهر به عنوان نتیجه ی تاثیر فرهنگ شهری بر آن گسترش می یافت، نیز در بر می گرفت. بدین وسیله پژوهش می تواند یک ایده ی صحیح تاریخی و متقابل فرهنگی از شهر، اشکال فرهنگی آن و فرهنگ های شهری که در آن تثبیت شده اند را معرفی کند.
پانوشت:
1-    بوهمیانیسم تمرین یک شیوه ی زندگی غیر متداول است که اغلب توسط مشارکت مردم همفکر شامل حرفه های موسیقیایی، هنری یا ادبی همراه پیوندهای دائم معدودی صورت می پذیرد.  http://en.wikipedia.org/wiki/Bohemianism
2-    نظریه تکاملی (orthosensis): نظریه ای که بر مبنای آن تکامل می تواند در جهتی که درونی ژنتیکی معین کرده اند اتفاق بیافتند نه نیروهای محرک بیرونی.
مقاله به صورت زیر ارجاع داده شود:

•    MLA Style:   "urban culture." Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.
•    APA Style:   urban culture. (2010). Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: Encyclopædia Britannicaنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 9 آذر 1389 :: نویسنده : امید باقری

محله یا حوزه های همسایگی

ملیحه درگاهی
neighborhood.gif

مقدمه
بررسی کالبدی فضا بدون در نظر گرفتن محتوای اجتماعی و بازنمایی هایی که شهرنشینانش از آن دارند میسر نخواهد بود. شهر در واقع یک صورت فیزیکی است که با کنش جمعی معطوف به پدیده های بازنمایی ساخته می شود. مجاورت مکانی گروههای اجتماعی این لزوم را ایجاد کرده که به مطالعه ی روابط میان فضاهای فیزیکی و

گرههای اجتماعی پرداخته شود. نزدیکی و تماس های همسایگی پایه و اساس ساده ترین صورت ها و ابتدایی ترین انجمن ها است که در سازمان زندگی شهری با آنها سرو کار داریم. واقعیت جغرافیایی محله پیچیده است اما واقعیت جامعه شناختی و انسان شناختی آن به مراتب پیچیده تر است. محله بیشتر اجتماعی است تا طبیعی، زیرا، محله با نظم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شکل می گیرد و در بسیاری از سازمان های شهری امروزی شاهد فعالیت های اجتماعی و الگوهای زندگی محله ای هستیم.
هانری لفبور معتقد است که " محله بوسیله ی نیروهای اجتماعی سازمان می یابد که به ارائه ی الگوی شهر مبادرت کرده و موجب توسعه ی آن می شوند، لذا محله یک شکل سازمانی فضا و زمانی شهر است. بین فضاهای اجتماعی چند گانه و متنوع آن با توجه به نهادها و مراکز فعال حداقل اختلاف وجود دارد. از این رو، بین فضای ارضی و فضای اجتماعی آن، رابطه ی دوجانبه ای برقرار است" (ربانی، 1381: 156-155). محله دارای ابعاد وجودی، اجتماعی و نمادی است، برای شهروندان محله مفهومی خاص دارد که می تواند در ابعاد و سطوح مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

تعریف:
اصطلاح محله دارای معانی و کاربردهای بسیاری است. به عنوان مثال، محله برای ارجاء به گروه کوچکی از خانه ها در همسایگی یکدیگر یا برای اطلاق به ناحیه های بزرگتر با الگوی خانه سازی و قیمت بازاری مشابه، به کار برده می شود. این اصطلاح همچنین برای توصیف ناحیه ای در اطراف یک نهاد محلی که توسط اهالی سرپرستی می شود، کاربرد دارد، نهادهایی همچون کلیسا، مدرسه یا دفاتر نمایندگی اجتماعی. محله به عنوان ناحیه یا حوزه ی سیاسی نیز تعریف می شود. مفهوم محله یا حوزه های همسایگی، توأمان مؤلفه های جغرافیایی (مکان محور) و اجتماعی ( مردم محور) رادر بر می گیرد (www.gnocdc.org).
 در واقع محله اجتماعی است که به لحاظ جغرافیایی و درون یک شهر بزرگتر، شهر کوچک و یا حومه ی شهری، استقرار یافته است. حوزه های همسایگی اغلب گروههای اجتماعی با تعاملات رو در روی قابل ملاحظه میان اعضای خود هستند. به طور کلی محله به لحاظ فضایی به عنوان ناحیه ی جغرافیایی مشخص و از نظر کارکردی به عنوان مجموعه ای از شبکه های  اجتماعی، تعریف شده است. د رنتیجه، همسایگی ها واحدهای فضایی هستند که در آنها تعاملات اجتماعی چهره به چهره صورت می پذیرد- جایگاهها و موقعیت هایی که اهالی در جستجوی درک ارزشهای متداول، اجتماعی کردن جوانان و حفظ نظارت اجتماعی مؤثر، هستند (en.wikipedia.org).
محله همچنین با جنبه های فیزیکی و ریخت شناسی ( موقعیت در شهر، دوره ی ساخت، تیپولوژی ساختمان ها، کارکردها و گروه های اجتماعی و...) مشخص می گردد. عوامل تفاوت گذاری و معیارهای محدوده ی محله ها با کارکردهای زیر متغیر هستند:
-    شکل سایت ها و توپولوژی، محله ی بالا و محله ی پایین، محله ی مرکزی و محله های حومه ای، محله های شمال و محله های جنوب و...
-    تیپولوژی حاکم بر ساختمان ها
-    کارکردهای مختلفی که محله ها دارند: محله ی تجاری، اداری، مسکونی و...
-    توزیع گروههای اجتماعی یا اقتصادی
-    جدایی گروهای قومی در شهر ها ( ربانی، همان: 153)
شکل کالبدی محلات و  ویژگی های معماری آن می تواند بر ارتباطات اجتماعی ساکنان تأثیرگذار باشد به عنوان مثال در محلات کوچکتر میزان ارتباطات میان ساکنین و امکان شکل گیری روابط چهره به چهره بیشتر است. بخش های مؤثر بر شکل کالبدی محله عبارتند از:
-    نوع واحدهای مسکونی, اعم از ویلایی، آپارتمانی یا تک واحدی
-    موقعیت قرار گیری و فاصله ی واحدهای مسکونی از یکدیگر و فاصله ی آنها از خدمات عمومی محله
-    سلسله مراتب عرصه بندی ها و دست رسی های واحدهای مسکونی ( مجموعه مقالات همایش توسعه ی محله ای، 1388: 238).

محله از منظر جامعه شناختی:
از منظر جامعه شناسی محله ها دارای مزایای زیادی هم به عنوان نواحی برای تجزیه و تحلیل های سیاسی و هم عرصه ای برای فعالیت اجتماعی هستند:
1-    حوزه های همسایگی از آنجا که اغلب افراد در نواحی شهری شده احتمالا زندگی با یکدیگر را در نظر می گیرند نواحی عمومی و یا شاید نزدیک به عمومی هستند.
2-    از آنجا که شما با خارج شدن از درب منزل در محله ی خود هستید پس حوزه های همسایگی راحت و همواره در دسترس هستند.
3-    خیلی اوقات عملکرد موفق محله ای نیازمند مهارت تکنیکی با تخصص کمتر و اغلب با هزینه ی اندک یا بدون هزینه است.
4-    در مقایسه عملکرد محله ای با فعالیت در مقیاس بزرگتر، احتمال بیشتری وجود دارد که نتایج بدست آمده قابل رؤیت و به سرعت آماده ی ارائه، باشند. خیابان ها تمیزتر هستند، گذرگاههای عابر پیاده رنگ آمیزی شده، درختان کاشته شده و جشن ها انبوهی از مردم را جذب می کنند.
5-    نتایج قابل مشاهده و سریع مقیاسی برای موفقیت هستند و از آنجائیکه موفقیت نیروبخش است احتمال تکرار عملکرد محله ای افزایش می یابد.
6-    به دلیل اینکه عملکرد محله ای معمولا دیگران را هم در برمی گیرد، این چنین فعالیت هایی سبب ایجاد یا تقویت پیوستگی ها و ارتباطات با دیگر حوزه های همسایگی می شود و اغلب پیش بینی هدایت به سمت تنوعی از تأثیرات بالقوه مثبت، دشوار است..
7-    فراتر از این مزایای اجتماعی، فعالیت محله ای می تواند برای کسانی که در آن شرکت می کنند، مفرح و شادی آفرین باشد.
علاوه بر این مزایا، بخش قابل توجهی از تحقیقات نشان می دهند که همسایگی ها و اجتماعات نیرومند و منسجم با کاهش جرم و جنایت، بر آمدهای بهتر برای کودکان و بهبودی در سلامت ذهنی و جسمی، مرتبط هستند. حمایت اجتماعی که یک محله ی قوی ایجاد می کند قادر است همچون حفاظی در مقابل انواع مصیبت و بدبختی، به کار رود.

شهرهای پیشاصنعتی:
در شهر های پیشا مدرن محله از عناصر اصلی حیات شهری به حساب می آمد و همواره جایگاهی برای زندگی گروههای مختلف اجتماعی و دینی و قومی بود. خانواده هایی که در یک محل زندگی می کردند ارتباطات نزدیکی با یکدیگر داشتند و اغلب روابط درون گروهی بود. می توان اینگونه بیان کرد که محله ها واحد اصلی روابط اجتماعی در شهرها محسوب می شدند و بیش از هر واحد دیگری میان آنها همبستگی وجود داشتد.
هر محله برای فرد شهرک جداگانه ای به شمار می رفت و روابط میان این شهرک ها بر اساس تخاصم و کشمکش بود. عامل مهم در ایجاد همبستگی اجتماعی در این شرایط دین یا دولت بود و در مواردی که هر محله جایگاه پیروان یکی از فرقه های دینی بود، دین نیز نمی توانست یکپارچگی جامعه ی شهری را محفوظ نگه دارد؛ از این رو تنها نشانه ی همبستگی شهری وجود حکومت بود. دستگاه قضایی نیز کم و بیش با دستگاه حکومت همبسته بود و دادگاه های شهر از استقلال بی بهره بودند (دوران و عبدالرحمانی، 1388: 17-16)
در واژگان محقق شهری، لوئیس مامفورد (Lewis Mumford)، " همسایگی ها در میان برخی از جوامع ابتدایی، این سبک از زندگی را در هر جایی که انسانها اجتماعی را بوجود می آوردند، در اقامتگاههای خانوادگی دائمی، شکل داد و در بسیاری از کارکردهای شهری گرایش طبیعی – که بدون هیچگونه زمینه ی نظری یا سمت و سوی سیاسی است- به سمت توزیع در محله ها ایجاد شد". ابتدایی ترین شهرها در سراسر دنیا همانگونه که توسط باستان شناسان کشف شده، گواه بر حضور مجاورتهای اجتماعی بوده اند. اسناد تاریخی کشف شده نشانگر زندگی محله ای در تعداد زیادی از شهرهای تاریخی غیر غربی و پیشاصنعتی هستند. همسایگی ها به طور کلی حاصل از تعاملات اجتماعی میان افرادی هستند که در مجاورت یکدیگر زندگی می کنند. بر این اساس آنها واحدهای اجتماعی بزرگتر از خانواده و تحت کنترل غیر مستقیم نهادهای دولتی یا شهری به شمار می آیند. در برخی از سنتهای شهری پیشاصنعتی، عملکردهای وابسته به شهرداری همچون، حفاظت، آیین نامه های اجتماعی تولد و ازدواج، مرمت و نظافت، به طور غیر رسمی بر عهده ی همسایگی ها و نه حکومتهای شهری، است؛ این الگو به درستی ملاکی برای شهر های اسلامی تاریخی، قرار داده شده است. علاوه بر همسایگی های اجتماعی، اغلب شهر های باستانی و تاریخی نیز حوزه های اجرایی داشتند که توسط ادارات برای مالیات بندی، ثبت سوابق و کنترل اجتماعی، به کار می رفت. حوزه های اجرایی نوعا بزرگتر از همسایگی ها هستند و این امکان وجود دارد که محدوده ی آنها از میان تقسیمات محله ای عبور کند. هر چند، در برخی از موارد، انطباق حوزه ی اجرایی و همسایگی ها منجر به سطح بالایی از تنظیم زندگی اجتماعی توسط ادارات می شود. به عنوان مثال، در دوره ی تی آنگ T' ang))، حوزه های همسایگی در شهر پایتخت چینی ها، چانگ آن (Chang' an)، ناحیه ها بودند و ادارات دولتی به دقت زندگی و فعالیت را در سطح محله کنترل می کردند.
حوزه های همسایگی در شهر های پیشاصنعتی اغلب درجه ای از افتراق یا انحصار داشتند . محله های قومی در بسیاری از شهر ها ی گذشته از اهمیت برخوردار بودند و در شهر های امروزی نیز متداول هستند. متخصصان اقتصادی شامل تولیدکنندگان صنعتی، بازرگانان و دیگر افراد، می توانستند در حوزه های همسایگی متمرکز شده باشند و در جوامع با چندگانگی مذهبی حوزه های همسایگی اغلب با مذهب تمایز یافته بودند.  عامل کمک کننده به تمایز محله ای و انسجام اجتماعی در شهر های گذشته، نقش روستا در مهاجرت به شهر بود. این شکل از مهاجرت فرآیندی پیوسته در شهرهای پیشاصنعتی به شمار می آمد و مهاجران تمایل داشتند که با خویشاوندان و آشنایان به شهر ها نقل مکان کنند.

آمریکای شمالی:
در کانادا و ایالات متحده، محله ها اغلب جایگاههای رسمی یا نیمه رسمی هستند که بواسطه ی شورایاری های محله ای، ناظرین محله یا ناظرین بلوک ها، اعطا می شوند. این حوزه های همسایگی به موضوعاتی از قبیل مراقبت از فضای سبز و ارتفاع حصارها می پردازند و ممکن است خدماتی همچون فضاهای تجمع، پارک های محله ای و امنیت اجتماعی را فراهم آورند. در برخی از مکان ها دیگر سازمان مشابه با این حوزه ها بخش یا ناحیه است، اگر چه امکان این وجود دارد که یک ناحیه شامل چندین محله باشد و این بستگی به مساحت آن دارد.
در بخش هایی که محله ها فاقد موقعیت موثق و رسمی هستند سؤالی که پیش می آید این است که  از کجا یک محله شروع می شود  و محله ی دیگر پایان می یابد   . در شهرهای زیادی از بخش ها و ناحیه ها به عنوان تقسیما ت اداری شهری به جای محدوده های همسایگی سنتی، استفاده می شود.
ترکیه:
محله در ترکیه از واحدهای اجرایی در شهرداری به شمار می آید. محله دارای موقعیت رسمی است ولی امتیازی از جانب نیروهای دولتی دریافت نمی کند. محله توسط مختار (Mukhtar) و شورای پیش کسوتان متشکل از 4 عضو، اداره می شود. اگر چه مختار منتخب اهالی محله است ولی صرفا به عنوان مجری فرماندار ناحیه فعالیت می کند.
مختار و شورای پیش کسوتان می توانند به بیان مسائل محله نزد فرمانداریهای وابسته به شهرداری بپردازند. مختار همچنین دارای جایگاهی در شورای شهر  ، سازمان استحفاظی برای هماهنگ سازی نهادهای عمومی در شهر، است. مختار و اعضای شورا توسط اکثریت در انتخابات محلی، برگزیده می شوند اما مرتبط با گروههای سیاسی نیستند. خدمت مدیران اجرایی محله با حقوقی که از حکومت مرکزی می گیرند و حق الزحمه ای که بابت صدور سند از ساکنین محل دریافت می کنند، جبران می شود.
انگلستان:
موضوع محله در انگلستان مشمولیت رسمی یا هدف آماری ندارد، بلکه اغلب توسط بخش های محلی انتخابی زیر مجموعه های نواحی شان در جهت توزیع خدمات و عملکردهای مختلف به کار برده می شود و یا به عنوان اصطلاحی غیر رسمی برای ارجاع به نواحی کوچک درون یک قصبه یا شهر، استفاده می شود. این عنوان به طور معمول برای اشاره به ارگانهایی که مرتبط با یک ساختار خیلی محلی همچون اداره ی شهربانی محله یا طرح نظارتی محله، هستند، کاربرد ندارد. به علاوه آمارهای دولتی برای نواحی محلی اغلب اشاره به آماره های محله دارند، اگرچه معمولا این داده ها خود در جهت اهداف محلی در بخش ها و نواحی ادغام می شوند (en.wikipedia.org).

منابع:
دوران، بهزاد؛ عبد الرحمانی، رضا. شهروندی و هویت محله ای، مفاهیم و رویکردهای توسعه ی محله ای [2]، تهران، 1388
ربانی، رسول (با همکاری فریدون وحیدا).  جامعه شناسی شهری، تهران، سمت، 1381
مجموعه مقالات همایش توسعه ی محله ای (4)، مشارکت مردمی و توسعه ی محله ای [1]، دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، 1388
www.gnocdc.org/def/neighborhood
en.wikipedia.org/wiki/Neighborhood

Email: I_am@ malihedargahi.com

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 9 آذر 1389 :: نویسنده : امید باقری

نظریات جامعه شناسی شهری

ترجمه ی زهره دودانگه
New York City.jpg

در مطلب زیر به نظریات گوناگونی که در دو قرن اخیر درباره شهر در حوزه علوم اجتماعی  ارائه شده، اشاره می شود و این نظریات در قالب های طرح واره(شماتیک) در اختیار  خوانندگانی که مایل به برخورداری از سنتزهای کوتاه از آنها باشند قرار می گیرد.

دیدگاه های نظری کلاسیک
-    کارل مارکس
-    فردریک انگلس
-    فردیناند تونس
-    امیل دورکیم
-    ماکس وبر

کارل مارکس و فردریک انگلس- جامعه شناختی کلان
-    مردم در جوامع سنتیِ ماقبل صنعتی تیره ای و قبیله ای بودند.
-    تکامل اجتماعی انسان تا زمانی که سرمایه داری به سوسیالیسم تبدیل شود، کامل نیست.
-    تاکید بر اقتصاد و مشکلات ناشی از نابرابری و جنگ.

فردیناند تونس (1936-1855) آلمانی(منفی نگر)- جامعه شناختی کلان
-    به ساختار اجتماعی شهر توجه کرد.
-    دو اصل بنیادین سازمان دهنده ی اجتماع انسانی یا دو نوع متضاد از زندگی اجتماعی انسان را تعریف و تشریح کرد. یک گونه شناسی همراه با زنجیره ای از گونه خالص سکونتگاه انسانی:
1 – جماعت(Gemeinschaft): سرزمین روستایی مشخص؛ مردم در روستاها وحدتی ضروری در هدف دارند. برای مصالح مشترک کار می کنند. توسط پیوندهای خانوداگی و همسایگی متحد شده اند. زمین به طور همگانی توسط ساکنان به عمل می آید. زندگی اجتماعی با زندگی مشترک صمیمانه، منحصر بفرد و شخصی مشخص می شود. اعضا با سنت ها و زبان مشترک به هم پیوند داده می شوند. خوب و بد مشترک شناخته شده، دوستان و دشمنان مشترک؛ حس ما بودن و مالکیت؛ مهربانی و مروت.
2- جامعه (Gesellschaft): شهر بزرگ مشخص؛ زندگی شهری یک تجمع مکانیکی است که با تفرقه، شیوع فرد گرایی و خود خواهی شناخته می شود. مفهوم وجود از گروه به فرد تغییر می کند. منطقی؛ حسابگرانه؛ هر شخص تنها با نقش منحصر بفرد خود و خدماتی که ارائه می کند درک می شود. با ساختارهای مصنوعی تجمعات انسانی که ظاهرا شبیه به جماعت(Gemeinschaft) است سر و کار دارد، تا آنجا که افراد در آن با یکدیگر به طور مسالمت آمیز زندگی می کنند. در حالیکه در جماعت (Gemeinschaft) مردم با وجود همه شاخصه های جداگانه یکی شده اند، در جامعه (Gesellschaft) مردم بر خلاف تمام شاخصه های واحد از یکدیگر جدا هستند.
-    سه نوع رابطه در جماعت وجود دارد. خویشاوندی، دوستی و همسایگی یا محلی
1.1    رابطه خویشاوندی بر اساس خانواده است. قوی ترین ارتباط میان مادر و بچه است، سپس زن و شوهر و پس از آن خواهر و برادر. این رابطه همچنین میان پدر و فرزند وجود دارد اما کمتر از رابطه غریزی میان مادر و فرزند است. با این حال رابطه میان پدر و فرزند جلوه ای از اعتبار جامعه است.
1.2    روابط خویشاوندی در جماعت محلی گسترش پیدا کرده و متفاوت میشود؛ این امر بر پایه یک زیستگاه مشترک شکل می گیرد.
1.3    همچنین روابط دوستی یا روابط اجتماعی ذهنی وجود دارد که مستلزم داشتن یک جماعت مشترک ذهنی است.
-    او از تضعیف نمودن تار و پود زندگی اجتماعی واهمه داشت.

امیل دورکیم (1917-1858) فرانسوی (مثبت اندیش) - جامعه شناختی کلان
-    به ساختار اجتماعی شهر توجه کرد.
-    همبستگی اجتماعی- پیوند میان تمام افراد در یک جامعه.
-    مدل گونه های نظم اجتماعی متضاد را توسعه داد: هر دو گونه طبیعی هستند.
1-    همسبتگی مکانیکی: به پیوندهای اجتماعی اشاره دارد که بر اساس همانندی ها ساخته شده اند و بیشتر به باورها، رسوم، تشریفات، ریشه ها و نماد بستگی دارند؛ مردم در اصول کلی یکسان هستند و بنابراین تقریبا به صورت خودکار وحدت می یابند. خودکفایی؛ انسجام اجتماعی بر اساس همانندی ها و شباهت ها میان افراد یک جامعه؛ در میان جوامع ماقبل تاریخ و ماقبل کشاورزی عمومیت داشته و همچنانکه مدرنیته افزایش یافته غلبه ی کمتری پیدا کرده است.
2-    همبستگی ارگانیک: نظم اجتماعی بر اساس تفاوت های اجتماعی؛ تقسیم بندی پیچیده ی نیروی کار زمانی که مردم مختلف در مشاغل مختلف بسیاری تخصص می یابند؛ آزادی و انتخاب بیشتر برای ساکنان شهر علی رغم فقدان هویت شناخته شده؛ بیگانگی؛ تضاد آرا و درگیری؛ یکپارچگی سنتی تضعیف شده، اما شکلی جدید از انسجام اجتماعی را بر مبنای استقلال دو طرف بنا نهاد؛ آزاد؛ انسجام اجتماعی بر اساس وابستگی که افراد در جوامع پیشرفته به هم دارند. این همبستگی همزمان با افزایش تقسیم نیروی کار در میان جوامع صنعتی متداول است؛ اگرچه افراد وظایف مختلفی را انجام می دهند و اغلب ارزش ها و علاقیات مختلفی دارند ولی نظم و بقای جامعه به اعتماد آنها به یکدیگر برای انجام وظایف خاصشان بستگی دارد.

گئورگ زیمل (1918-1858) آلمانی (منفی نگر) - جامعه شناختی خرد
-    به اهمیت تجارب شهری توجه کرد، برای مثال تصمیم گرفت بر شهرنشینی بیش از شهرگرایی متمرکز شود. "کلانشهر و زندگی ذهنی" مقاله ای است که دیدگاه وی در رابطه با زندگی در شهر را شرح داده و بیشتر بر روانشناسی اجتماعی متمرکز است.
-    ویژگی منحصر بفرد شهر مدرن تشدید محرک عصبی است که ساکنان شهر باید با آن کنار بیایند. از زندگی روستایی که ریتم زندگی و تصاویر حسی آرام تر، عادی  و متعادل است تا شهر که تحت بمباران مداوم مناظر، صداها و بوها قرار دارد.
-    فرد یاد میگیرد که تبعیض قائل شود؛ منطقی و حسابگر شود؛ رویکرد بی تفاوتی را- مبنی بر اینکه امور حقیقی و آشنا هستند- گسترش دهد؛ یک اندوخته ی اجتماعی؛ کناره گیری؛ به جای قلب با سر پاسخ دهد. اهمیت نداده و خود را دخالت ندهد.
-    شهرنشینانِ بسیار هماهنگ با زمان.
-    عقلانیت بیان شده در تقسیم بندی پیشرفته اقتصادیِ کار؛ استفاده از پول به دلیل نیاز به مفهومی جهانی برای ارز.
-    آزادی اذعان شده؛ اولویت یافتن مسایل کم اهمیت امور روزانه؛ سطح جدیدی از توسعه شخصی و روحی، اما حس بیگانگی میتواند آن را پس بزند.
-    برای حفظ حس فردیت و اینکه احساس نشود که انسان مانند چرخ دنده ای در یک ماشین است، کار متفاوتی انجام بده و یا اینکه ایستادگی کن.

فاصله اجتماعی
-    نویسنده این ایده که ما از او مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس (Bogardus Social Distance Scale) (1) را در دست داریم.(اِمری بوگاردوس(Emery Bogardus) - دانشگاه شیکاگو)
-    یک تفسیر پیچیده کنش های اجتماعی مانند اَشکال فاصله به دو صورت:
1- فرم هندسی (اقلیدسی) و 2- احساس دگرگونی و یا
1- فضایی  و 2- نمادین
 -1اقلیدسی (2) و 2- مصور
1- فیزیکی و 2- نمادین

فلسفه پول
-    تبادل اقتصادی نوعی کنش اجتماعی است.
-    زمانی که معاملات پولی جای اشکال اولیه تبادل کالا را گرفت، تغییرات مهمی در نوع کنش های میان بازیگران اجتماعی رخ داد.
-    پول ابزاری است تا به وسیله آن ضرب و تقسیم دقیق شود، پول اندازه گیری دقیق معادل ها را میسر می سازد.
-    پول امری غیر شخصی است، اما اشیاء مورد مبادله این طور نبوده و نیستند.
-    پول محاسبات منطقی را در امور انسان تشویق می کند، خصوصیات منطقی در جامعه مدرن را افزایش می دهد.
-    پول پیوندهای شخصی را با روابط غیر شخصی، که به هدف خاصی محدود است، جایگزین میکند.
-    محاسبات انتزاعی حوزه های زندگی اجتماعی را مورد هجوم خود قرار می دهد، برای مثال روابط خویشاوندی یا حیطه ستایش زیبایی ها.
-    تغییر از کیفیات به ارزیابی های کمی.
-    پول آزادی شخصی را افزایش و تفاوت های اجتماعی را پرورش می دهد.
-    پول در دنیای مدرن استاندارد ارزش و وسیله ی مبادله است.
-    برتر از شاخصه های اقتصادی، پول روح مدرن عقلانیت را نماد پردازی و مجسم میکند.
-    پول یک مکانیسم عمده برای تغییر میان جامعه و اجتماع است.
نگرش بی تفاوتی
 
- عدم ظرفیت برای واکنش به تاثیرات به دلیل اشباع.
-    تقویت شده توسط اقتصاد پول: پول-یک تعیین کننده متداولِ تمامی ارزش ها بدون توجه به وجود فردی آنها.
-    احتیاط، بی تفاوتی، بی علاقگی- اَشکال محافظت روانشناختی- بخش هایی از شیوه زندگی کلانشهری می شود.
-    ابعاد مثبت زندگی کلانشهری: احتیاط و کناره گیری آزادی فردی را شکل می دهد.
-    اضداد زندگی شهری: عینی سازی به فردگرایی و اصالت ذهن بیشتر منجر می شود.
-    (مهمترین ویژگی کلانشهر) گسترش عملکردی ورای مرزهای فیزیکی- زندگی یک شخص با محدودیت های جسمی و حوزه فعالیت های بلاواسطه ی وی پایان نمی یابد.
ماکس وبر (1864-1920) آلمان-جامعه شناختی کلان
-    به ساختار اجتماعی شهر توجه نمود.
-    مشخصات بوم شناختی-دموگرافیک (آماری): شهر نسبتا یک سکونتگاه بسته و متراکم بود.
-    بررسی و پیمایش شهرهای گوناگون جهان را- برخلاف نظریه پردازان پیشین که تنها بر شهرهای اروپا متمرکز بودند- به عهده گرفت.
-    جامعه شهری را یک گونه ی ایده آل توصیف کرد که مستلزم موارد زیر است:
1-    روابط تجاری، بازرگانی مانند بازار.
2-    قانون و دادگاه مستقل.
3-    استقلال نسبی سیاسی.
4-    خودکفایی نظامی و  خود پدافندی.
5-    اَشکال انجمن ها یا مشارکت اجتماعی که افراد توسط آن ها در روابط و سازمان های اجتماعی درگیر می شوند.
وی اشاره نمود که به جای اینکه شهر خود علت تمایز کیفیات زندگی شهری باشد، شهرها به فرایند های بزرگتری مانند جهت گیری های اقتصادی و سیاسی مرتبط هستند. یعنی شرایط فرهنگی و تاریخی گوناگون باعث پیدایش انواع مختلف شهر می شود، مانند مارکس و انگلس که استدلال میکنند شرایط انسانی شهرها نتیجه ی ساختار اقتصادی است.

دیدگاه های نظریه ای معاصر
دانشگاه شیکاگو: دانشگاه شیکاگو خاستگاه جامعه شناسی شهری در ایالات متحده است. محیط شهری پیرامون دانشگاه آزمایشگاه جالبی برای دانشجویانی چون رابرت پارک و ارنست برگس پدید آورد که به مطالعه شهر بپردازند.
-    رابرت پارک
-    لوییس ویرث
-    ارنست برگس
-    هومر هویت
-    هریس و اولمن

بوم شناختی شهری (رابرت ارزا پارک (1944-1864) از دانشگاه شیکاگو)
-    از آن جایی ایده ابداعی بوم شناختی انسانی (Human Ecology) مدعی است که شهر و زندگی در شهر حاصل رقابت در محیط طبیعی است- بدین معنی که محیط طبیعی یک نیروی ابزاری در تعیین مشخصات شهر است- به عنوان یک دیدگاه تلاش میکند فرایند ها/ایده های بیولوژیکی را  برای جامعه جهانی بکار برد.
-    شهر را به عنوان یک ارگانیسم اجتماعی با بخش های متمایز-که این بخش ها با یک فرایند درونی ونه بی نظمی و هرج و مرج به هم پیوند خورده اند- باور نمود.
-    شهر  به علاوه یک سازمان کالبدی یک سازمان اخلاقی نیز هست که بر داوری های سنجشی اشاره می نماید.
-    بر شکل کالبدی شهر و تطابق انسان با شرایط بوم شناختی زندگی شهری متمرکز شد.
 فرضیه های ثابت شده نظری
-    تاثیر علوم طبیعی استدلال میکند که شباهتی میان دنیای ارگانیک (طبیعی) و دنیای اجتماعی وجود دارد به این مفهوم که قوانین طبیعی می توانند با جامعه تطابق یابند. گونه ای از داروینیسم اجتماعی.
-    بافت زندگی- تمامی اعضا به هم وابسته هستند، نوعی وابستگی متقابل میان گونه هایی که در یک محیط مشترک قرار دارند وجود دارد، که به نظر می رسد یک کشمکش داروینی برای موجودیت است. (تنظیم تعداد ارگانیسم های زنده ، کنترل توزیع و حفظ تعادل محیط جایی صورت می پذیرد که بازماندگان کشمکش موقعیتی را در محیط فیزیکی و در میان تقسیم بندی موجود کار میان گونه ها پیدا کنند.)
همزیستی در مقابل سازمان اجتماعی
همزیستی: وابستگی متقابل در میان دو یا تعداد بیشتری از گونه ها.
فرایند هایی که رشد و توسعه جامعه گیاهی و حیوانی را  مشخص میکنند، در جوامع انسانی به کار بسته شد.
جامعه (گیاهی، حیوانی، انسانی): در واحد های فردی تعریف شده که در کشمکش و تعارض در سکونتگاه خود در گیرند، این جوامع به پیچیده ترین شیوه سازماندهی شده و بهم وابسته هستند.

ویژگی های ضروری یک جامعه
1.    جمعیتی که بر اساس منطقه (زمین) سازماندهی شده اند.
2.    کم و بیش به صورت کامل در خاکی که بر آن سکونت دارد ریشه دوانده است.
3.    واحدهای فردی آن در رابطه ی وابستگی دو طرفه زندگی می کنند، که بیشتر همزیستی است تا همبستگی اجتماعی.
جامعه انسانی (شهر) در دوسطح سازماندهی شده است:
1.    حیاتی یا همزیستی (زیر ساخت): برخاسته از رقابت؛ ساختار شهر از رقابت ساکنان برای منابع کمیاب ناشی شده است،  این باور وجود دارد که شهرها به محیط های وابسته به همزیگری شباهت داشتند.
2.    فرهنگ ( روبنا): برخاسته از ارتباط و وفاق جمعی؛ شیوه ی زندگی در شهر که پاسخی انطباقی به سازمان شهری بوده و ناشی از سطوح حیاتی (زیستی) است. در شهرِ فرهنگی این شیوی زندگی با همکاری میان بازیگران آن حفظ شده است.
یک جامعه وابسته به همزیگری بر بنیاد رقابت و یک جامعه فرهنگی بر اساس ارتباط و وفاق جمعی است.
شهر  دارای اجزای زیاد بوده که شامل نواحی طبیعی به شکل های گوناگون است:
-    ناحیه محصور قومی
-    نواحی فعالیت های وابسته (تجارت، خرید، تولید، نواحی مسکونی و غیره)
-    گروه بندی در آمدی (محله های متوسط، گتوها و غیره)
-    نواحی کالبدی جدا از هم (رودها، فرودگاه ها، راه های آهن و غیره)
محرک ها و فرایند های جامعه انسانی
جامعه انسانی محصول ارتباط متقابل چهار شاخصه به منظور حفظ تعادل اجتماعی و زیستی است.
1.    جمعیت
2.    فرهنگ مادی یعنی توسعه فنی
3.    فرهنگ غیر مادی یعنی آداب و رسوم و باورها
4.    منابع طبیعی سکونتگاه
جوامع انسانی با رقابت و وفاق جمعی مشخص می شوند:
-    از افراد وابسته به یکدیگر تشکیل شده است که برای غلبه اقتصادی و منطقه ای رقابت کرده و برای سکونتگاه زیست محیطی، همکاریِ رقابتی همراه با وابستگی اقتصادی ناشی از آن دارند)
-    در همان زمان وجود جامعه در حالیکه درگیر فعالیت های بهم پیوسته ی مشترک است، سطح مشخصی از انسجام، وفاق جمعی و اهداف مشترک را تضمین میکند.
رقابت: مکانیزم جامعه برای کنترل جمعیت و حفظ تعادل میان گونه های رقابتی به غلبه، تهاجم و موفقیت و همچنین اصول بوم شناختی رشد می بخشد.
برتری: ناشی از کشمکش میان گونه های مختلف است.
تهاجم: معرفی گونه ای جدید تعادل پیشین را بر هم  خواهد زد، جایی که از این پس در یک فرایند وراثت تلاش برای برتری وجود خواهد داشت.
وراثت: مراحل گوناگون یا توالی منظم تغییرات در یک جامعه زیستی در روند رشد خود سپری می شوند. برای مثال جانشینی منطقه ای توسط گروه های مهاجر.
هرم اجتماعی: یک نظم اجتماعی که به صورت سطوح یک سلسله مرتب درک می شود.
1-    بوم شناختی-پایه
2-    اقتصادی
3-    سیاسی
4-    اخلاقی - راس
در حالی که جوامع انسانی یک نظم بوم شناختی یا همزیستی کاملا مشابه با جوامع غیر انسانی را به نمایش می گذارند، در یک نظم اجتماعی یا اخلاقی-که در جوامع غیر انسانی قرینه ای ندارد-نیز شرکت می جویند. پارک نظم بوم شناختی را برای درک بهتر نظم اخلاقی انسان مطالعه کرد.
تفاوت های موجود میان اکولوژی و بوم شناسی انسانی
-    انسان ها  به محیط کالبدی- که تا حد زیادی محصول تقسیم جهانی کار و سیستم تبادل است- به طور بی واسطه وابسته نیستند.
-    انسان ها با استفاده از اختراعات و وسایل تکنولوژیکی دارای ظرفیت زیادی برای تغییر محیط کالبدی هستند؛ و
-    انسان ها برخاسته از بنیاد جامعه حیاتی هستند که این جامعه نهادی است که ریشه در آداب و رسوم دارد.    
محدودیت های بوم شناسی شهری
-    تمرکز بر رقابت اقتصادی برای زمین
-    ساده سازی و تعمیم بیش از حد
-    شاخصه های دیگری مانند قوانین دولتی، احساسات، گرایشات فرهنگی در نظر گرفته نشده است.
لوییس ویرث(1952-1897) دانشگاه شیکاگو-جامعه شناختی خرد
-    اولین نظریه شهری را در ایالات متحده گسترش داد، جامعه شناسی شهریِ پیشین ضرورتا شامل مطالعات توصیفی بود.
-    بر شهرنشینی-شیوه زندگی شهری- بیش از ساختار آن تمرکز کرد.
-    تعریف شهر این بود که پدیده ای بزرگ و متراکم، با سکونتگاهی دائمی و مردمی و از نظر اجتماعی و فرهنگی ناهمگن است،  بنابراین شهرنشینی عملکردی از تراکم جمعیت، اندازه و ناهمگنی است.
1-    اندازه جمعیت: تنوع زیادی را خلق می کند، زیرا گرد هم آمدن تعداد زیادی از مردم تفاوت های بالقوه میانشان را افزایش می دهد و با مهاجرت گروه های گوناگون به شهر نیاز برای کنترل رسمی ساختارها را ایجاد میکند، مثلا سیستم های قانونی. افزایش تقسیم بندی های پیچیده ی بیشتری از تخصص، کار را حمایت می کند. روابط انسانی را بر پایه ی مصالح (منافع) خاص سازماندهی میکند "به مفهوم بخش بندی اجتماعی"؛ جایی که روابط ثانویه مقدم است، ذاتا پیوندهای شهری روابط ابزاری(سودمندی ها) هستند؛ امکان بهم ریختن و تجزیه را ایجاد می کند.
2-    تراکم جمعیت: آثار جمعیت زیاد بر روی زندگی شهری را تشدید می کند؛ کیفیت جدایی گزینی را آشکار می سازد، مثلا نیروهای اقتصادی و فرایندهای اجتماعی همسایگی هایی مجزا را-که به سادگی قابل تشخیص هستند-ایجاد می کنند، "تخصص زیست محیطی"؛ از میان رفتن حساسیت به ابعاد خصوصی دیگران را، به جای گرایش به کلیشه بودن (رفتار قالبی داشتن) و دسته بندی تقویت میکند؛ سبب بردباری بیشتر در مواجه با تفاوت ها می شود، اما در همان زمان محصوریت فیزیکی فواصل اجتماعی را افزایش می دهد؛ امکان دارد که رفتار ضد اجتماعی را افزایش دهد.
3-    ناهمگنی جمعیت: همراه با کنش اجتماعی میان گونه های شخصیتی سبب ازمیان رفتن استحکام مرزهای قبیله ای و ساختار پیچیده طبقاتی می شود، بنابراین تحرک اجتماعی را افزایش می دهد؛ با تحرک اجتماعی تمایل به داشتن تحرک فیزیکی پیدا می کند؛ با تمرکز مردم گوناگون منجر به زوال شخصیتی بیشتر می شود.
ارنست برگس " نظریه منطقه متحد المرکز
-    شهرهای در دوایر متحد المرکزی به سمت بیرون رشد و توسعه می یابند، به مفهوم فرایند برون زای مداومی از تهاجم/توالی.
-    اشتغال، صنعت، سرگرمی، ادارات مدیریتی و غیره در مرکز شهر در منطقه تجاری (CBD) مرکزی جایدهی شدند.
-    احساس شد که توسعه منطقه از فرایندهای رقابتی ناشی شده است، یعنی رقابت برای بهترین مکان در شهر
-    مناطق:
1-    مرکز تجاری
2-    منطقه گذار  
3-     شهروندان طبقه شاغل
4-    شهروندان طبقه متوسط
5-     منطقه رفت و آمد
نظریه بخشی هومر هویت (1939)
-    شهر نه در دوایر متحد المرکز، بلکه به صورت بخشی توسعه می یابد.
-    هر بخش با فعالیت های اقتصادی متفاوت مشخص می شود.    
-    کل شهر می تواند به عنوان یک دایره و محلات گوناگون به مثابه بخش هایی که از مرکز ساختار تشعشع یافته اند، فرض شود. این شاخصه ها یا اصول توسعه نواحی مسکونی را جهت می بخشد.    
1-    نواحی مسکونیِ درجه عالی گرایش دارند که نزدیک خرده فروشی و مراکز اداری قرار گیرند.
2-    نواحی مسکونی درجه عالی تمایل دارند از نقطه ی شروع یاد شده آغاز شده و در خطوط  شناخته شده سفر یا به سوی دفاتر مراکز خرده فروشی موجود امتداد یابند.
3-    نواحی با نرخ اجاره ی بالا تمایل دارند به سمت ناحیه هایی رشد یابند که دارای فضای باز وَرای شهر بوده و دور از بخش های محصور شده توسط مرزهای طبیعی و مصنوعی باشند.
4-    نواحی مسکونی گرانتر گرایش دارند به سوی خانه ی رهبران جامعه توسعه یابند.
5-    حرکت ساختمان های اداری؛ بانکها و فروشگاه ها تمایل دارند تا واحد های همسایگی مسکونی گران تر  را به همان جهت کلی بکشاند.
6-    محلات با نرخ اجاره بالا به رشد در همان جهت برای مدت زمانی طولانی ادامه می دهند.
7-    نواحی آپارتمانی مجلل با نرخ اجاره بالا تمایل دارند که به تدریج در بخش های مسکونی قدیمی تر، در نزدیک مرکز تجاری ظاهر شوند. (اصالت بخشی، خانه های اشتراکی مرکز شهر و اطاق های زیر شیروانی با اجاره بالا)
8-    توسعه گرانِ املاک و مستغلات ممکن است که جهت رشد نواحی مسکونی درجه ی بالا را منحرف کنند، اما آن ها نمی توانند به راحتی یک ناحیه را پیش از زمان خود یا در یک جهت دیگر توسعه دهند.
نظریه چند هسته ای هریس و اولمن (1945، مرحله پیشرفته تری از شهرنشینی)
-    شهرها دارای یک مرکز واحد نیستند، بلکه مراکز کوچک بسیاری دارند.
-    فعالیت های مشابه در مناطق مشترک واقع شده و خُرد شهرهایی درون شهر بزرگتر تشکیل می دهند.
-    توزیع مسکن از گونه و ارزش معین در طول محورهای ارتباطی.
-    توپوگرافی: زمین بلند تر، مسکن بهتر (گرانتر).
-    تاثیر زمین مجاور بر کیفیت مسکن.
-    نواحی/فعالیت های معین گرایش دارند در جایی استقرار یابند که بیشترین تعداد باشند: کارا، مطلوب و از نظر مالی امکان پذیر.
پژوهش های معاصرتر  نشان داد که:
-    میزان بردباری (سطح تحمل یکدیگر) در شهر بیشتر به سطح تحصیلات، رفاه و تفاوت های منطقه ای در ایالات متحده بستگی دارد.
-    بی نامی و حریم برای ساکنان شهر مهم است، نگرشی را تشویق می کند که میگوید زندگی کن و بگذار زندگی کنند.
-    با وجود شهرهایی که گزینه هایی از انواع روابط تشویق می کنند، پیوند های بسیاری بی نام بودن را نسخ می کند، برای مثال پیوند های قومی، خویشاوندی، سکونت، شیوه زندگی، دیگر علایق مشترک.
-    پیشرفت های که اتصال های شهری را بر می انگیزد مانند تلفن، ایمیل.
-    گسترش انجمن های داوطلبانه  ناحیه هایی را برای نهادینه نمودن روابط اولیه شهرنشینان فراهم کرده است.
-    نیازهای درک شده ی مردم برای فضا یک رفتار اکتسابی است نه یک اصل بیولوژیکی.
-    آسیب شناسی شهری علل محتمل دیگری دارد، مانند فقر، بیکاری و تبعیض نژادی.
-    انسان توانایی فوق العاده ای برای انطباق دارد.
-    رابطه ی میان فشار و آسیب شناسی ذهنی و جسمی زیاد به ماهیت فشار وابسته نیست، بلکه به درک افراد از آن بستگی دارد.
-    میان رفتار عمومی و زندگی شخصی ساکنان شهر تفاوت وجود دارد.
دیدگاه های نظریه ای معاصر دیگر- از نظریه تضاد تا اقتصاد سیاسی
-    اقتصاد سیاسی
-    ریشه های کار مارکس و انگلس
-    اصطلاح اقتصاد سیاسی به فعل و انفعالات نیروهای سیاسی و اقتصادی شهر اشاره میکند.
-    مشاهده می شود که نیروهای سیاسی و اقتصادی اصولی هستند که بر فعالیت های زمینه های شهری نیرو وارد میکنند.
-    به کارهای هنری لوفور، دیوید گوردون، مایکل استورپر و دیوید والکر، مانوئل کسلز، دیوید هاروی و آلن اسکات مراجعه کنید.
ایده ی مرکزی اقتصاد سیاسی بر نظریات جامعه شناختی شهر مبتنی است:
1-    تعارض اجتماعی میان گروه هایی که از لحاظ منافع یا موقعیت اجتماعی در رقابت بسر می برند یک فرایند اجتماعی فراگیر است.
2-    سرمایه داری مانند یک سیستم مهم قدرت بر توسعه جوامع شهری-صنعتی مدرن تسلط دارد.
3-    جوامع شهری یا کلانشهری اکنون به طور فزاینده ای توسط سیستم گسترده ی اقتصاد جهانیِ در حال ظهور، کنترل شده و شکل داده می شود.
4-    تلاش برای نهادینه نمون روابط اتفاقی میان روند کلی اقتصاد کلان باگروهی از مشکلات اجتماعی شهری، در سطحی از جامعه شناختی خردِ جامعه محلی یا همسایگی شهری.
فرضیات(جو فیگان-Joe Feagan)
1-    شهرها در سیستم سلسله مراتبی جهانی قرار گرفته اند و پیوند های جهانی میان شهرها کمک می کند که ساختار سیستم جهانی تعریف شود.
2-    سیستم جهانی یکی از سرمایه داری های رقابتی است.
3-    سرمایه به آسانی در گردش است، مکان شهرها ثابت است.
4-    مسایل سیاسی و دولت.
5-    مردم و چرخه ها بر حسب زمان و مکان ها مختلف اند، و این تفاوت ها مهم هستند.
دیوید هاروی( 1958، مطالعه بالتیمور)
-    تمرکز بر تجمع و گردش سرمایه.
-    محیط شهری ساخته تخریب و دوباره سازی می شود تا گردش موثرتر سرمایه را اجازه دهد.
-    تولید و تجمع بیش از اندازه کالاهای سود آور سبب توسعه شهری می شود.
-    ساخت خانه های فردی حومه ای.
-    واکنش بازار به تجمع بیش از حد سرمایه مازاد.
-    یک راه برای نگهداشت ثبات اجتماعی توسط تامین نیاز ها برای خانه ی شخصی (فردی).
آلن اسکات
-    نظم و ساختار شهر توسط نیازهای تولید صنعتی معین می شود.
-    روند تولید به نسبت گردش سرمایه مهمترین فرایند بود.
-    فروپاشی عمودی- بخش هایی از فرایند تولید که به دلیل استفاده از «منابع بیرونی»  بنگاه را بیشتر به امری مدیریتی تبدیل می کنند.

ماشین رشد (جان لوگان و هاروی مالاچ-Harvey Molotch )
-    سرمایه گذاران املاک و مستغلات نخستین بازیگران توسعه ی یک محیط شهری هستند اما بانکداران، توسعه گران و مقامات شرکت های بزرگ نیز در آن نقش دارند.
-    شهر ها ماشین های رشد هستند    - رشد و توسعه/تغییر برای خوب بودن یک شهر ضروری است.    
-    رشد ایدئولوژی ماشینی سبب شد که حکومت محلی شهر را نه به عنوان مکانی که مردم زندگی کرده کار میکنند و دارای روابط اجتماعی هستند، بلکه تنها به عنوان مکانی که لازم است در آن یک فضای خوب تجاری ایجاد نمود، ببینند.    
-    افزایش ارزش املاک تجاری پیش از  ارزش های محلی، نیازهای همسایگی یا یک شهر قابل زندگی رخ می دهد.
منبع:
http://stmarys.ca/~evanderveen/wvdv/Urban_sociology/urban_sociology_theo...

zo1986do@gmail.com

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 9 آذر 1389 :: نویسنده : امید باقری

درباره مفهوم مسکن (3)

دیوید لیستاکین- رابرت دبلیو.بارچل ترجمه ی زهره دودانگه
building.jpg

سیاست های مسکن در سایر کشورها
برنامه مسکن در ایالات متحده و ملل اروپای غربی دارای وجوه مشترک بسیاری هستند. تمام این کشورها برنامه های مسکن عمومی، نوسازی شهری و شهرهای جدید را آغاز کرده اند. با این حال  مداخلات بخش عمومی در اروپا زودتر آغاز شده و بسیار گسترده تر ایالات متحده بوده است.

برای مثال بریتانیا توسعه مسکن عمومی را در اواخر قرن نوزدهم آغاز نمود. قوانین خانه ی کارگران (Laborers' dwelling acts)، که مقرر می نمود که دولت محلی مسکن عمومی بسازد، در همان اواسط قرن نوزدهم تصویب شد، یعنی 75 سال زودتر در مقایسه با ایالات متحده. قانون مسکن تصویب شد. اقدامات پاکسازی و تخریب برای نوسازی شهری در همان دوره، یعنی تقریبا یک قرن پیش از اقدامات مشابه آمریکایی ها، قدرت یافت. پس از هریک از جنگ های جهانی برنامه های مسکن عمومی عظیمی در پیش گرفته شد. در دهه 1970 تقریبا یک سوم مساکن بریتانیا از یارانه های دولتی عمومی برخوردار بودند، در حالیکه این آمار در ایالات متحده تنها به 1 تا 2 می رسید. همچنین بریتانیا توسعه چندین اجتماع (سکونتگاه) جدید را طرح ریزی نموده است که در تضاد با سرمایه گذاری های نوپا و تا درجه زیادی ناموفق شهرهای جدید در امریکا هستند.
سیاست های مسکن در ملل دیگر اروپای غربی شبیه به بریتانیاست. برای مثال قوانین و مقررات گسترده ای وجود دارد که برای تخریب زاغه ها و کمک به اجرای مسکن به شکل یارانه درآمده اند. آلمان، فرانسه، هلند و سایر کشورها وام های کم یا بدون بهره عرضه میکنند. توسعه شهرهای جدید نیز مورد تشویق قرار گرفته یا به آن ها یارانه و کمک هزینه تعلق می گیرد. بیش از ده شهرک جدید در حومه پاریس ساخته شده است.
برخورد با مشکل مسکن خصوصی و عمومی در کانادا ، با ابتکار و تاثیر گذاری بسیار زیادی صورت پذیرفته است. سرمایه های دولت فدرال برای مسکن تقریبا به طور کامل متوجه اقشار با در آمد پایین شده است. دولت کمک هایی را برای ایالات، شهرداری ها و افراد فراهم نموده تا برای بهسازی محله، خرید خانه، نوسازی خانه های مسکونی و توسعه اجتماع های جدید استفاده کنند. هم زمان بخش خصوصی حجم بالایی از کمک های مالی را در خدمت بازار وام مسکن درآورده است.
مسکن در اتحاد جماهیر شوروی (USSR) و ملل اروپای شرقی تقریبا به طور منحصر بفردی با قوانین و تدارکات دولت مشخص می شود. این کشورها در ساخت و نصب واحدهای مسکونی بزرگ در نواحی شهری پیشگام بودند. واحد های مسکونی که معمولا از بتن ساخته بودند در کارخانه ساخته می شدند و سپس به محل مسکن حمل می شدند، یعنی جایی که به صورت مجتمع های بزرگ چند خانواری جمع آوری و سرهم می شدند. همچنین اتحاد جماهیر شوروی در توسعه شهرهای جدید، که مکررا در پیرامون تسهیلات صنعتی یا مولد نیرو استقرار می یافتند، پیشگام بود. یک نمونه شهرک براتسک در نزدیکی واحد صنعتی برق-آبی براتسک در سیبری بود.
مسکن در کشورهای در حال توسعه ی اقتصادی از نظر کیفی و فضا در سطح پایینی نسبت به کشور های توسعه یافته ی اقتصادی است. تلاش های حکومت برای بهبود شرایط مسکن به آرامی پیش می رود. در دهه 1950، تخریب زاغه ها در مقیاس بزرگی در بسیاری از شهرها مثل مانیل در فیلیپین و بغداد در عراق به اجرا در آمد. در دهه 1960 توسعه شهرهای جدید مانند برازیلیا در برزیل متداول گشت. اغلب ثابت شد که این استراتژی ها بی تاثیر هستند. تخریب معمولا با جایگزینی مسکن همراهی نمی شد و شهرهای جدید گاهی نشان دادند که جزایری در دریای زاغه ها هستند. در دهه 1970 برخی از کشورهای در حال توسعه به مسکن خودیار(self-help housing) روی آوردند. به خانواده ها قطعات زمین و مصالح ساختمانی داده میشد که سرپناه خود را خود بسازند و بهبود دهند. از این رویکردِ مسکن معمولا تحت عنوان مکان ها و خدمات (sites and services) یاد میکنند. تا کنون این رویکرد در هندوستان و کشورهای امریکای جنوبی در مقیاس بزرگی اجرا شده است. سازمان های متعددی به توسعه مسکن و بهبود استاندارد های مسکن کمک می کنند. این سازمان های عبارتند از: بانک بین المللی بازسازی و توسعه (International Bank for Reconstruction)، کمیسیون سازمان ملل متحد در خصوص اسکان بشر(the United Nations Commission on Human Settlements) و آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللی (the U.S. Agency for International Development).

روند آینده
مسکن عنصری بسیار مهم در بافت اجتماعی و اقتصادی همه ملت ها است. هیچ کشوری تا کنون به حد رضایت بخشی نرسیده که در آن مسکن کافی میان گروه های مختلف اقتصادی که جمعیت آن را تشکیل می دهند توزیع شده باشد. بنابراین بیشتر کشورها به طرق گوناگون ادعا میکنند که مشکل مسکن در کشورشان ادامه دارد.
در دهه 1990 در بسیاری از بخش های ایالات متحده کمبود مسکن ارزان برای قشر فقیر و اقشار کم درآمد یا متوسط وجود داشت. خانه های اجاره ای و ملکی اشغال شده تحت تاثیر قرار گرفتند. مردم بی خانه به ویژه در شهرها در پناهگاه ها یا خیابان زندگی میکردند، در حالی که در همان زمان ساختمان های مسکونی خصوصی و عمومی در برخی محلات جرم خیز ترک شده بودند. بیشتر نواحی داخلی شهری جمعیت خود را از دست می دادند، در حالیکه نواحی حومه ای شهر به رشد سریع و بعضا بی نظم خود ادامه می دادند. مسکن در تمامی نواحی برای رفع نیاز ناتوانان و سالمندان توسعه می یافت. پیشرفت در صنعت مسکنِ کارخانه ساخت این امید را ایجاد کرد که خانه های ارزان می توانند در حجم وسیعی تولید شوند.
دولت های فدرال، ایالتی و محلی  برای یافتن راه حلی برای مشکل مسکن در ایالات متحده در جستجو و تلاش بودند. پیشنهادات شامل این موارد بود: بازسازی مسکن دولتی ، فروش واحدهای یارانه ای دولتی به مستاجرین، سازماندهی مشارکت بخش دولتی و خصوصی ، محدودیت اصلاح منطقه بندی و صدور کوپن مسکن.
سایر کشورهای تا حدی با مشکلات متفاوت دیگری رو به رو هستند. بریتانیا و بیشتر اروپای غربی با شهر گریزی و تمرکز زدایی از شهرها درگیر بودند. در اتحاد جماهیر شوروی سابق و در اروپای شرقی تقاضا برای فضای خصوصی تر خانه ها افزایش یافته است. در جهان سوم تقاضا برای مسکن اولیه هنوز تا حد زیادی برآورده نشده، چنانکه بیشتر مردم به شهرهای بسیار متراکم و شلوغ می روند. سکونتگاه های غیر رسمی که توسط این مهاجران در حاشیه بسیاری از شهرهای ساخته شده، فاقد برق، آب لوله کشی و سیستم های بهداشتی است.
zo1986do@gmail.com

مقاله به صورت زیر ارجاع داده شود:
Listokin, David, and Burchell, Robert W. "Housing (shelter)." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.
منبع:
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserve

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 9 آذر 1389 :: نویسنده : امید باقری

درباره مفهوم مسکن(2)

دیوید لیستاکین- رابرت دبلیو.بارچل ترجمه ی زهره دودانگه
r166728_620009.jpg

انواع مسکن
مسکن درایالات متحده به طور قابل توجهی در نوع، قدمت، ارزش و کیفیت متنوع است. در حال حاضر تقریبا 66 درصد مساکن ایالات متحده خانه های تک خانواری، 10 درصد دیگر ساختمان های 2 تا 4 واحدی، 17 درصد شامل ساختمان های 5 واحدی و بیشتر و 7 درصد باقیمانده  شامل خانه های متحرک (سیار) است.

انواع مسکن
مسکن درایالات متحده به طور قابل توجهی در نوع، قدمت، ارزش و کیفیت متنوع است. در حال حاضر تقریبا 66 درصد مساکن ایالات متحده خانه های تک خانواری، 10 درصد دیگر ساختمان های 2 تا 4 واحدی، 17 درصد شامل ساختمان های 5 واحدی و بیشتر و 7 درصد باقیمانده  شامل خانه های متحرک (سیار) است.
نزدیک به 22 درصد ذخیره مسکن ایالات متحده پیش از سال 1940 ساخته شده است؛ 57 درصد دیگر از سال 1960 بنا شده اند. در سال 1990 میانگین قیمت یک خانه تک خانواری نو بیش از 122,900 دلار بوده است. اجاره بهای میانگین در ماه حدود 489 دلار بود. بیش از 72 درصد مساکن ملکی خصوصی حداقل 6 اتاق داشتند. خانه های اجاره ای به طور متوسط دارای 4 اتاق بودند.
کیفیت نسبی مسکن در امریکا به طرز استثنایی بالاست. کمتر از 2 درصد واحد های مسکونی در سال فاقد لوله کشی هستند. در حدود 3 درصد بیش از یک نفر دراتاق دارند( شاخص جمعیت اضافی) و در حدود یک درصد فاقد استفاده انحصاری از امکانات آشپزخانه هستند.

مقررات مسکن و حمایت دولت فدرال
نخستین اقدام عمومی در زمینه مسکن در ایالات متحده بر قراری مقررات مسکن بود. یکی از اولین های این قوانین، قانون مستغلات نیویورک در سال 1867 (the New York Tenement Law of 1867) بود که شرایط فیزیکی و استاندارد های نگهداری خانه های آپارتمانی شهر نیویورک را تعیین کرد.  مقررات دقیق تر و پیچیده تری در سال 1901 تدوین شد. طولی نکشید که دیگر ایالات مانند ماساچوست و پنسیلوانیا از آن ها پیروی کردند.
دولت فدرال برای اولین بار، زمانی که کشورها در سال 1917 وارد جنگ جهانی اول شدند، ترغیب شد که مسکن را کنترل کند. این امر سبب گسترش تاسیسات و تجهیزات دفاعی شد و بدین جهت در نواحی بخصوصی، از مسکن ذخیره برای کارگران جنگ استفاده گردید. برای رفع این مشکل مجلس سنا موسسه مسکن ایالات متحده (U.S. Housing Corporation) را تشکیل داد که تا پایان جنگ در سال 1918 باقی ماند.
سال های رکود
در دهه 1920 در ایالات متحده رونقی در بازار مسکن رخ داد، اما این فعالیت در طول رکود بزرگی که در دهه 1930 اتفاق افتاد، دچار نزول شد. این رکود موجب شکل گیری برنامه های چشمگیر مسکن در دولت فدرال شد. موسسه وام مالکان خانه (The Home Owners' Loan Corporation) در سال 1933 شکل گرفت تا وام خانه های موجود را مجددا ساماندهی و فراهم کند. فعالیت های اداره مسکن فدرال (Federal Housing Administration-FHA ) که در سال 1934 تصویب شد، پایدار تر بود. اداره مسکن فدرال وام های مسکونی را بیمه کرد، بنابراین وام دهندگان را تشویق کرد که رهن های بلند مدت ( 20 تا 30 ساله) و با نرخ ثابت را ارائه دهند. فعالیت های مسکنِ اداره مسکن فدرال زمانی که انجمن وام ملی فدرال (Federal National Mortgage Association -FNMA) در سال 1938 تاسیس شد از حمایت بیشتری برخوردار گشت. انجمن وام ملی فدرال وام های بیمه شده توسط اداره مسکن فدرال را خرید بنابراین یک بازار و نقدینگی ثانویه مهم (سهولت تبدیل به پول نقد) برای سرمایه های محلی و انجمن های وام دایر کرد.
در طول دهه 1930 یک برنامه عمومی مسکن برای پاک سازی زاغه ها و تهیه مسکن ارزان برای فقرا ایجاد شد. این فعالیت ها توسط مقامات مسکن محلی اجرا شد، که از کمک مالی دولت فدرال برخوردار گشت. چنین سیستم های حمایت عمومی، فعالیت مسکن  را در اواخر دهه 1930 بر انگیخت. هرچند ظهور جنگ جهانی دوم (1945-1939) تمامی ساخت سازهای ضروری مسکن را متوقف کرد..

دوره پس از جنگ
در اواخر دهه 1940 و دهه 1950 دولت فدرال برنامه های اداره مسکن فدرال (FHA) و انجمن وام ملی فدرال (FNMA) و حمایت عمومی مسکن را ادامه داد و همچنین برنامه های جدیدی را نیز اضافه کرد. برای مثال اداره جانبازان و سربازان (که پیش تر در جنگ شرکت کرده بودند) وام خانه هایی را که بر طبق برنامه تصویب شده در سال 1944 توسط سربازان دریافت می شد تضمین کرد. این تضمین و همچنین بیمه ی اداره فدرال مسکن سبب گسترش تقسیم بندی زمین حومه شهری پس از جنگ شد.
مهم ترین برنامه ها و استراتژی ها در دوره پس از جنگ توسط نقطه عطفی در قانون گذاری فراهم شد. فعالیت های مسکن متعددی به منظور تخریب زاغه ها، نوسازی مسکن اجاره ای و صاحب خانه شدن قشر کم درآمد، یارانه فراهم نمودند. قانون مسکن سال 1949 "نوسازی شهری" نواحی زاغه ای را تصویب کرد. بر طبق این قانون مقامات نوسازی محلی املاک فرسوده را خریده و تخریب کردند و سپس قطعه زمین های خالی را با یک مبلغ اسمی به توسعه گران خصوصی فروختند. هدف نوسازی شهری جایگزینی نواحی پست و فقیر نشین با واحد های مسکونی و غیر مسکونی جدید بود. با این حال این برنامه که به عنوان یک استراتژی بر تخریب بسیار تاکید می کرد، مورد انتقاد واقع شد، چرا که اغلب به ضرر محلات زنده شهری و ساکنان فقیر یا اقلیت بود.
در دهه 1960 دولت فدرال میزان دخالت خود را در مسکن تغییر و افزایش داد. به جای تخریب، نوسازیِ مسکن تشویق شد. به علاوه یارانه های مسکن جدید و مبسوطی برای فقرا و خانوارهای اقلیت فراهم شد. قانون مسکن سال 1965 برنامه ای به وجود آورد که برای واحدهای اجاره ایِ اقشار متوسط و کم در آمد یارانه فراهم می کرد، و همچنین یارانه ای را تصویب نمود که مالکیت مسکن توسط قشر فقیر را حمایت می کرد. تقاضای مسکن در نواحی داخل شهری باید توسط یارانه های هدفمند ویژه بر آورده می شد. معروفترین برنامه یارانه برنامه شهرهای الگو(Model Cities Program ) بود (که در قانون تظاهرات شهرها 1966 (1) تصویب شد) که بر بهبود دو جنبه کالبدی و اجتماعی نواحی درون شهری تاکید می کرد.
بسیاری از تلاش های دولت فدرال در زمینه ی مسکن توسط وزارت مسکن و توسعه شهری (HUD) (2)، که در سال 1965 به صورت یک کارگزار هیأتی (کابینه ای) ایجاد شده بود، اجرا شد. علاوه بر برنامه های شهری، وزارت مسکن و توسعه شهری مسئول کمک به شهرهای جدید بود- جوامعی مستقل که کاربری های یکپارچه مسکونی و غیر مسکونی را ترکیب می کردند. رجوع کنید به وزارت مسکن و توسعه شهری(3).

دهه 1970 و 1980
مشکلات کنونی برنامه های مسکن در دهه 1970 شروع به پدیدار شدن کرد. پروژه های اجاره ای که توسط یارانه حمایت می شدند متوقف گشت. واحد های تک خانواری که توسط فقرا خریداری می شد به طور فزاینده ای توسط این مالکان جدید (فقرا) متروک می گشت. چندین شهر جدید توسعه یافته ی خصوصی، که به طور عمومی حمایت شده بودند، ورشکستگی را تقریبا یا به طور کامل تجربه کردند. این شرایط مهلتی قانونی را برای یارانه های بیشتر طلب کرد و تغییر مسیری در دیدگاه های مربوط به مشکلات مسکن به وجود آورد. از این پس کمک ها به شکل اعطای پول از سوی دولت فدرال به دولت های محلی (block grants) (4) نمود پیدا کردند. این برنامه که اعطای بودجه (پول) برای توسعه جوامع محلی (the Community Development Block Grant-CDBG ) خوانده شده (5) و با قانون مسکن 1976 تصویب شد، قابل توجه ترین نمونه بود. برنامه ی مذکور (CDBG) که تلاشی برای انعطاف در مشکلات محلی مسکن محسوب می شد، یارانه ی مسکنی گسترده تر و فراگیر تر بود. این قانون میزانی از سرمایه و پول را برای تجدید حیات هماهنگ شهر فراهم آورد. اختصاص پول از سوی دولت فدرال به دولت های محلی یک رویکرد مهم در توسعه مجدد در دهه 1980 بود، اگر چه سرمایه برای این برنامه (CDBG) و برنامه های مشابه به طرز قابل توجهی کاهش یافته بود.
دهه 1980 با تغییری که در تاکید بر سیاست مسکن ملی رخ داد، مشخص می شد. به دلیل محدودیت بودجه ی دولت فدرال تاکید بر بازسازیِ وخیم ترین محلات به تاکید بر بهبود نواحی قدیمی که به تازگی رو به زوال گذاشته بودند، تغییر کرد.  وزارت مسکن و توسعه شهری دستور توقف ساخت و ساز مساکن جدید یارانه ای برای اقشار کم درآمد را داد. دولت پی برد که محافظت و احیای ساختارهای موجود مقرون به صرفه تر از این است که بناهای جدید ساخته شود. در بسیاری از شهرها مشارکت بخش خصوصی تشویق شد مانند، نوسازی سنگ های قهوه ای (brownstones) (6) و خانه های ردیفی (row houses) (7). هیچ یک از این اقدامات به مردم فقیر کمک نکرد و کمبود مسکن بدتر شد. همچنین بنگرید به قوانین ساخت و ساز(Building Acts).
zo1986do@gmail.com
پانوشت
1-    the 1966 Demonstration Cities Act
2-    the Department of Housing and Urban Development (HUD)
3-    http://www.hud.gov/
4-    اعطای پول از سوی دولت فدرال به حکومت محلی به منظور حمایت از برنامه های رفاه اجتماعی؛ این رویه مسئولیت دولت فدرال را نسبت به رفاه اجتماعی کمتر میکند. مراجعه کنید به: http://en.wikipedia.org/wiki/Block_grant
5-    یکی از برنامه های دراز مدت وزارت مسکن و توسعه شهری در امریکا بوده که در زمینه فعالیت های توسعه ی جوامع محلی مانند مسکن ارزان، برنامه های ضد فقر و توسعه زیر ساخت ها سرمایه گذاری می کند. این برنامه بیشتر از آن که به دولت فدرال وابسته باشد متکی بر دولت محلی و ایالتی است. مراجعه کنید به: http://en.wikipedia.org/wiki/Community_Development_Block_Grant
6-    سنگ های قهوه ای که زمانی به عنوان مصالح ساختمانی متداول بود. مراجعه کنید به: http://en.wikipedia.org/wiki/Brownstone
7-    گونه ای مسکن است که از اواخر قرن هفدهم در اروپا متداول شده و شامل ردیفی از خانه های یکسان یا متقارن است که دیوارهای جانبی مشترک دارند. مراجعه کنید به: http://en.wikipedia.org/wiki/Terraced_house

مقاله به صورت زیر ارجاع داده شود:
Listokin, David, and Burchell, Robert W. "Housing (shelter)." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.
منبع:
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 9 آذر 1389 :: نویسنده : امید باقری

درباره مفهوم مسکن (1)

دیوید لیستاکین- رابرت دبلیو. بارچل ترجمه ی زهره دودانگه
New York City.jpg

معرفی
مسکن سرپناه دائمی برای سکونت انسان است. از آن جا که سرپناه برای همه مورد نیاز است، مدت مدیدی است که مساله فراهم نمودن مسکن نه تنها برای افراد بلکه برای دولت نیز یک دغدغه بوده است. بنابراین تاریخچه مسکن از توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نوع بشر جدایی ناپذیر است.

از آغاز شهرنشینی به شکل، مکان و تهیه مسکن انسان توجه شده است. اولین مجموعه قوانین ساختمانی، که بی نقص بودن بنا را در ساخت مسکن تصریح می کند، در قوانین حمورابی یافت شده است(به قوانین حمورابی بنگرید). فعالیت های برنامه ریزی شهری در امپراطوری یونان و روم بر مکان یابی صحیح مسکن شهری، منحصرا از منظر دفاع و ذخیره آب، تمرکز یافت. همین دغدغه ها در سراسر قرون وسطی ادامه یافت. در اروپای قرن سیزدهم شهر مرکز تجارت شد و دیوارهای آن پناهگاه مناسبی را در برابر جنگاوران و غارتگران چادرنشین فراهم می کرد. مردم می توانستند برای خود، گله و رمه، و خرمن هایشان پناهگاهی بیابند، در حالی که دهات بی دفاع مورد تاخت و تاز دشمنانی از نیروهای برتر قرار می گرفت. نیاز برای مسکن شهری افزایش یافت. برای قرن ها این تقاضا توسط افزایش بی برنامه و تقسیم مجدد ساختارهای موجود پاسخ داده شد. هرجا آب و هوا اجازه میداد، تصرف (سکونت و اشغال یک بنا بدون مالکیت یا پرداخت اجاره) متداول می شد، اما تنها سرپناهی موقتی را فراهم می نمود.
در قرن نوزدهم همزمان با انقلاب صنعتی، مردم به تعداد بی سابقه ای به شهرها مهاجرت کردند. کارگران در آلونک ها، کارگاه های راه آهن و  زیر زمین کارخانه ها، معمولا بدون امکانات بهداشتی و ذخیره آب، زندگی می کردند.
در جامعه فراصنعتی قرن بیستم، مسکن در کشورهای در حال توسعه و بخش های فقیر کشورهای توسعه یافته همچنان دارای کیفیتی ضعیف بوده و تقاضای بخشی از جمعیت را ارضا نمی کند. مساکنِ خالی و متروکِ مرکز شهر در جوار ساختارهای قابل استفاده، اما بسیار شلوغ و همچنین ساختمان های قابل احیا، ولی از لحاظ عملکردی فرسوده قرار دارند.
در حال حاضر تقاضا هم برای مسکن و هم ذخیره ای از ساختمان هایی که مجددا قابل استفاده بوده و مرمت و احیا نمی شوند، وجود دارد. این شرایط مثالی خوب برای بیان نقش پیچیده ای است که مسکن در جامعه بازی می کند. عملکرد اولیه آن پاسخگویی به نیاز داشتن سرپناه و حریم است. اما مسکن باید هم اکنون مزایای دیگری را نیز ارائه دهد: 1- موقعیت، شامل نزدیکی به محل کار، خرید، تجارت؛ مدارس و سایر خانه ها 2- محیط، که مقصود کیفیت محله مانند امنیت عمومی و زیبایی است و 3- توان سرمایه گذاری یا میزانی که امکان دارد مالکیت خانه بر ذخیره سرمایه تاثیر بگذارد.

مسکن در ایالات متحده
میزان ذخیره کالبدی مسکن در ایالات متحده یکی از دارایی های سرمایه ای مهم کشور است. ابعاد منحصر به فرد مسکن در ایالات متحده تراکم و نحوه فراهم شدن آن است. در ایالات متحده در حدود دو سوم جمعیت در خانه های تک خانواری زندگی می کنند، که بیشتر آن ها توسط توسعه گران کوچک خصوصی در قطعه زمین های جداگانه ساخته شده اند. صنعت مسکن امریکا شامل یک گروه بزرگ سازمان نیافته از کار آفرینان است که در نواحی جغرافیایی خودشان مسکن می سازند. آنها درباره نوع مسکنی که مورد قبول مصرف کننده باشد تصمیم گیری کرده و سپس برای فراهم کردن این مسکن در طول فرایند توسعه اقدام می کنند.
قوانین، نهادها و نمایندگی های عمومی گوناگون برای این که اطمینان حاصل شود که مسکن بخش خصوصی به طرز صحیحی توسط سازندگان تولید و به شایستگی به مصرف کننده تحویل داده می شود، فعالیت میکنند. تعداد و نوع مسکن با قوانین منطقه بندی کنترل می شود؛ کیفیت مسکن و خدمات مشمولی که باید ارائه شود، توسط مقررات مسکن یا ساختمان تعیین می شود. تهیه سرمایه برای ساخت و خرید مسکن از طریق موسساتی که فعالیت هایشان در چارچوب قانون قرار می گیرد، میسر است. مصرف کنندگان از طریق شیوه های گوناگون اسکان و قوانین بی طرفانه مسکن قادر به دسترسی به مسکن می شوند.
مسکن در ایالات متحده، در شهرهای مهمی مانند نیویورک و شیکاگو، طی یک فرایند توسعه خارجی (افقی) ساخته شده است، که ابتدا از مسیر خطوط راه آهن و واگن برقی و سپس از جاده های اتومبیل رو مانند راه های اصلی، کمربندی ها و بزرگراه های درون ایالتی پیروی می کرده است. مسکن در شهر عموما یا خانه های تک خانواری (یک واحد بر روی یک قطعه زمین، معمولا ساختمان دارای اسکلت) بوده یا آپارتمان های چند خانواری (واحدهای آپارتمانی چند طبقه در یک قطعه زمین، اغلب با ساخت بنایی).

مسکن حومه شهرها
رشد مسکن حومه شهری در ایالات متحده از دهه 1920 شروع شد، اما با رکود بزرگ دهه ی 1930 و جنگ جهانی دوم (1939-1945) متوقف گشت. در دوره پس از جنگ در دهه ی 1950 موج عظیمی در بازار مسکن حومه به وجود آمد.  خانه های تک خانواری در قطعات تقریبا کوچک (معمولا کمتر از یک دهم یک آکر) به طور ناگهانی توسعه یافتند. در طول دهه 1950 گسترش بسیاری از قطعات بزرگ به کشتزارهای پیشین در نزدیکی ناحیه کلانشهری تجاوز کرد. رشد مسکن در این نواحی تقاضای قابل توجهی را برای مدارس و سایر خدمات عمومی پدید آورد.
در دهه 1960 سازندگان در حال ساخت خانه های بزرگ تری در قطعه زمین های بزرگ تر بودند. یک توسعه جدید در حومه ها ظهور کرد که باغ آپارتمان (garden apartment) نامیده شده و معمولا مجاور مناطق تجاری بود. باغ آپارتمان ها ساختمان هایی دو یا سه طبقه، ساخته شده از آجر و اسکلت، و شامل 5 تا 30 واحد مسکونی هستند. این آپارتمان ها مورد استقبال زوج های جوانی که سرمایه کافی برای خریدن اولین خانه خود نداشته اند، قرار گرفت.
توسعه بعدی مسکن حومه شهری شامل مسکن سنتی نیز بود، ولی اشکال جدید هم معرفی شد. خانه شهری (townhouse)(1)، مساکن تک خانواری پیوسته، ساختمان های سه و چهار واحدی برای 3 و 4 خانوار و مساکن سیار و پیش ساخته که طی 20 سال گذشته، به دلیل ارزان بودن و ساخت آسان، به طرز قابل توجهی عمومیت بیشتری یافته است. علاوه بر این، از آنجایی که مالکیت مسکن دارای منافع ترکیبی مالیات-درآمد بوده، تغییرات دیگری رخ داده است. به طور فزاینده ای روش مالکیت تعاونی و اشتراکی در ساختمان های آپارتمانی جایگزین مالکیت موقت و اجاره نشینی شده است. (بنگرید به املاک و مستغلات)(2)

مقدار مسکن
اداره آمار ایالات متحده یک واحد مسکونی را این گونه تعریف میکند:" یک خانه، آپارتمان، گروهی از اتاق ها یا یک اتاق که به عنوان  اقامتگاه برای زندگی تصرف شده یا در نظر گرفته شده است". همراه با 1- دسترسی مستقیم به واحد از بیرون یا یک راهروی مشترک و/یا 2- امکانات آشپزخانه کامل برای استفاده انحصاری ساکنان. محل اسکان موقت یا سازمانی و منزل کارگران، واحد مسکونی محسوب نمی شود.
در سال 1990 بیش از 105 میلیون واحد مسکونی با یک قیمت بازاری ترکیبی که بیش از 4.1 تریلیون دلار بود، در ایالات متحده وجود داشت. نزدیک به 102 میلیون واحد های مسکونی در تمامی طول سال مورد استفاده بودند(یعنی برای سکونت فصلی یا کارگران مهاجر در نظر گرفته نشده بودند)؛ از این تعداد حدود 60 درصد را مالکان و 40 درصد را مستاجران اشغال کرده بودند. شانزده ایالت جنوبی بیش از یک سوم تمام واحدهای مسکونی را در بر داشتند، دوازده ایالت غربی میانه شامل اندکی کمتر از یک چهارم و نوزده ایالت شمالی و سیزده ایالت غربی هریک دارای 20 درصد مساکن کشور بودند. در یک سال ساخت و ساز قوی ممکن است تعداد خالص 1.5 میلیون واحد به موجودی مسکن افزوده شود: یعنی2.1 میلیون واحد با ساخت و ساز افزوده شده و 600000 واحد به دلیل فرسایش طبیعی، سوانح، تخریب برای ساخت بزرگراه یا متروک شدن از میان برود.
zo1986do@gmail.com

پانوشت
1-    : Townhouse در طول تاریخ در انگستان، ایرلند و برخی دیگر از کشورها برای توصیف مسکن قشر اشرافی در پایتخت یا یک شهر مهم بکار می رفت. امروزه در امریکای شمالی این اصطلاح برای خانه های ردیفی بکار برده می شود. مراجعه کنید به: http://en.wikipedia.org/wiki/Townhouse
2-    http://en.wikipedia.org/wiki/Real_estate

مقاله به صورت زیر ارجاع داده شود:
Listokin, David, and Burchell, Robert W. "Housing (shelter)." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.
منبع:
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserve

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 9 آذر 1389 :: نویسنده : امید باقری

مفهوم فضا (2)

الهام منصوری
2005.07.jpeg

مفهوم فضای ذهنی و واقعی
 تجلی دیگری از مبحث فضای مطلق و رابطه گرا، گفتگو درباره مفاهیم ذهنی و واقعی است. در این بحث، فضای واقعی که با حس ها درک می شود، از تفاسیر عقلانی انسان ها از جهان، که پدید آورنده ی ساختار ذهنی است، متمایز می گردد. با رویکردی خردگرا و نظری، هرم که الگوی نهایی خرد است تجلی می یابد

(موزه لوور، پاریس، فرانسه) و در راستای درک و دگرگون سازی فضا، تفکر "غلبه ایده بر ماده" را به منصه ظهور می رساند و ضمانت اجرایی می دهد.
 بر خلاف این رویکرد نظری، رویکرد حسی به فضاست. از این دیدگاه، تجربه ما از فضا، "رویدادی حسی" است که حرکت در آن دخیل است، حرکتی که پدیدآورنده ی "طیف گسترده ی تأثیرپذیری های متغیر است، منتج از گذارهایی از یک احساس به یکی دیگر". (پورتِر وگودمَن، 1988:6) بنابر گفته چومی در این دیدگاه "فضا واقعی است، چرا که در ظاهر خیلی پیش از تأثیرگذاری بر عقلم، بر حس هایم اثر می گذارد" (چومی، 1990:20). اما آن چه همچنان پابرجاست شکاف و افتراقی است میان آن چه می بینیم و آن چه می دانیم، افتراقی میان کلمات و دیدن، میان عقل و حس. بنابراین پارادوکس معماری به گفته چومی این است که "امکان ندارد ماهیت فضا را کنکاش کنیم و در عین حال فضایی واقعی را بسازیم یا تجربه کنیم". این پارادوکسی است میان رویکردهای خردگرا و تجربه گرا به فضا که به بیان او: "نمی توانیم تجربه کنیم و نیز فکر کنیم که داریم تجربه می کنیم" از آنجا به این نکته  می انجامد که: "مفهوم فضا در فضا نهفته نیست" (چومی، 1990:27) به نظر او تنها راه گریز از این دو راهی، توجه به مفهوم فرآیند شکل گیری است. فضا در فرآیندی تاریخی پدید می آید که مولد و حالت دهنده به جنبه های آرمانی و نیز واقعی آن است.
 بحث سَک(1980) در چارچوب ارجاع به جغرافیا این است که مباحث مربوط به دوگانگی میان فضای آرمانی و واقعی را باید آن گونه بسط داد تا دربرگیرنده تفاوت های ادراک ما از فضا باشد. معانی فضا متفاوت اند، چنان که دریافت و توصیف ما از روابط مکانی میان چیزها در وضعیت های مختلف، متفاوت است. سَک در تحقیق اش درباره ی مفاهیم فضا، هر دو جنبه مطلق و رابطه ای فضا را معانی عینی فضا    می داند که از رویکردهای ذهنی به آن متمایز است. او چارچوبی کلی را پدید می آورد: تمایز میان عینی و ذهنی و میان ماده و فضا و سپس دو الگوی عمومی را شناسایی می کند: یکی الگویی که در آن این تمایزات روی می دهد (پیچیده- قطعه شده) و دیگری الگویی که در آن این تمایزات غایب اند (غیر پیچیده- ترکیب شده) و تفاوت های آنها را در شیوه های متفاوت شان در بکارگیری نمادها عیان می سازد.

مفهوم فضای اجتماعی
 برای سُجا (1989:123) رویکرد سَک به فضا، که آن را نئو کانتی می داند، متقاعد کننده نیست و به علت جدایی از واقعیت های جسمیت یافته اجتماعی، از آن انتقاد می کند. سُجا دو مفهوم از فضا را شناسایی    می کند: نخست فضای فیزیکی با ماهیتی مادی است که در قالب آن مباحث کلاسیک را در زمینه ی نظریه های مطلق در برابر نسبی دسته بندی می کند. (سُجا،1989:120) مفهوم دوم (که به واقع مفهومی رابطه ای است)، فضای ذهنی ادراک و بازنمایی است، که تلاش برای کاوش معنای فردی و محتوای نمادین نقشه های ذهنی و تصویرسازی از چشم اندازها، در آن جای می گیرند. او سپس به تبعیت از لوفبور، مفهوم سومی به نام فضای اجتماعی را طرح می کند و معتقد است یکی از سخت ترین چالش ها برای نظریه اجتماعی معاصر، تعریف ارتباطات متقابل این سه فضاست.
 در حالی که لوفبور با طرح ایده فضای اجتماعی، به ما راه هایی برای برقراری ارتباط میان فضای ذهنی و واقعی نشان می دهد، معضل دیگری را نیز مطرح می کند: ابهام میان فضای انتزاعی و دارای تفاوت، معضلی که مشکل اصلی میان پست- مدرنیسم و مدرنیسم است.
لوفبور با استفاده از جریان شناخت شناسی مدرن و اسلافش در اندیشه فلسفی که فضا را "شیئی ذهنی" یا یک "مکان ذهنی" می بینند و نیز با استفاده از روش های نشانه شناسی در مورد فضا که باعث "تنزل فضا در حد تنها یک پیام می شوند و زیستن در آن را تا حد یک مطالعه پایین می آورند", به دنبال تلفیق فضای ذهنی با بستر اجتماعی و فیزیکی اش است. بحث او این است که ابعاد فضا یعنی ذهنی، فیزیکی و اجتماعی را نباید منفک از یکدیگر نگه داشت و بدین ترتیب شروع به ارایه "نظریه یکتاگرایانه" فضا می کند. یک "نظریه یکتاگرایانه" ی فضا، فضای فیزیکی طبیعت، فضای ذهنی    انتزاع های منطقی و شکلی و ساحت عملی- حسی فضای اجتماعی را در کنار یکدیگر می آورد. او در تلاش اش تا حدودی تحت تأثیر جستجوی وحدت در فیزیک است، جایی که فضا، زمان و انرژی به هم مرتبط اند و تا حدودی تحت تأثیر سورئالیست هاست، کسانی که به دنبال اتصال میان عالم درون و بیرونی انسان بوده اند.
برای از بین بردن دوگانگی سنتی میان فضای واقعی و ذهنی،  لوفبور مفهوم فضای اجتماعی را مطرح می کند، فضای زندگی اجتماعی با کاربردی اجتماعی و فضایی. سپس از تفکر هگلی تولید بهره   می گیرد تا به نظریه یکتا گرایانه ای در باب فضا برسد. به اعتقاد او، فضای اجتماعی محصولی اجتماعی است. هر جامعه و شیوه تولیدی، تولید کننده فضای خاص خودش است. تنها با چنین درکی است که می توان با دوگانگی میان فضای ذهنی و واقعی برخورد کرد. این روند تولید است که باید مورد توجه باشد، نه اشیای درون فضا، هر چند فرآیند و محصول هر دو از هم جدانشدنی اند.
لوفبور سه بعد فضاهای دریافتی، فکری و زیستی را به عنوان "سه آن ِ فضای اجتماعی" که دارای روابط متقابل دیالکتیک اند می یابد. (لوفبور، 40-1991:38). لحظه ی نخست رویه ی مکانی است، که مربوط به شیوه ی سازمان یافتن و به کار رفتن فضا است. رویه ی مکانی، در نو سرمایه داری، " رابطه ی نزدیکی را در قالب فضای دریافتی در بر می گیرد، میان واقعیت روزمره (روال روزانه) و واقعیت شهری (مسیرها و شبکه های متصل کننده ی مکان هایی که هر کدام برای کار، زندگی "خصوصی" و اوقات فراغت، وجود دارند)". آنِ دوم، باز نمودهای فضا است، که به "فضای مفهومی شده، فضای دانشمندان، برنامه ریزان، شهرسازان، تفکیک کنندگان تکنوکرات و مهندسان اجتماعی" مربوط است. این "فضای غالب در جامعه" است، که تمایل اش به سوی "نظامی از نمادهای زبانی است (و بدین جهت روی آنها عقلایی کار می شود)". آن ِ سوم، فضای بازنمودی است، "فضایی که با تصاویر و نمادهای همراه اش، مستقیماً در آن زیست می شود و از این جهت، فضای ِ "ساکنان" و "مصرف کنندگان" است، فضایی که با ابزارهای غیرکلامی درک می شود. فضای بازنمودی، "فضای مغلوب است و از این رو، تجربه فضا مفعولی است"، که با فضای فیزیکی تداخل می کند و از اشیاء ش به عنوان نماد استفاده می کند. بحث لوفبور این است که این سه لحظه، باید با یکدیگر رابطه ی متقابل داشته باشند. اما از زمانی که فضای تاریخی شهر، جای خود را به فضای انتزاعی داد، فضای انتزاعی بر سایر ساحت ها برتری پیدا کرد. برتری فضای انتزاعی به این معناست "که مکان فضای اجتماعی به عنوان یک کلیت را، بخشی از آن فضا به ناحق گرفته بود" (لوفبور، 1991:52). برای برخورد با این، باید فضایی جدید به نام "فضای دارای تفاوت" ظاهر می شد، "زیرا از آن جا که فضای انتزاعی به همگونی و به حذف تفاوت های موجود یا غرابت ها تمایل دارد، فضایی جدید بدون تکیه بر تفاوت ها امکان تولد (تولید) نمی یابد." (لوفبور،1991)

پی نوشت ها:
(1)    نوشته حاضر بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری من با عنوان "بازتعریف فضای شهری" در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.
(2)    کتبی که در این بخش به عنوان منابع پایه مورد مطالعه قرار گرفته اند به شرح ذیل می باشند:
- نوربری-شولتز، کریستیان، 1384، مفهوم سکونت به سوی معماری تمثیلی، ترجمه محمود امیریار احمدی، انتشارات آگاه
- مدنی پور، علی، 1384، طراحی فضای شهری نگرشی بر فرآیندی اجتماعی و مکانی، ترجمه فرهاد مرتضایی، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 9 آذر 1389 :: نویسنده : امید باقری

مفهوم فضا(1)

الهام منصوری
indel-extra7.jpg

تصویر: نیویورک
 یکی از مسایل بنیادین در شناخت و درک نقش محیط ساخته شده در زندگی مردم و نیز کسب توانایی در طراحی و دگرگونی آن در راستای ایجاد تأثیرات مثبت، فهم چیستی معنای "محیط" است. "فضای اطراف" اصلی ترین معیار تعریف محیط است، قرابت معنایی این دو مفهوم در مباحث طراحی شهری به نحوی

است که محیط شهری ساخته شده را با در نظر گرفتن شروطی، "فضای شهری" می نامند. بنابراین هر تعریف، توصیف یا تبیین ماهیت کارکرد محیط باید با توجه به چیزی در فضای اطراف ما باشد. از این رو شناخت مفاهیم فضا شاید در مرحله اول شناخت محیط اطراف ما و در نهایت ساختار فضای شهری باشد.
آنچه در ادامه ارائه می شود بخشی از مبانی نظری یک پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "باز تعریف فضای شهری" است که به بررسی مفهوم فضا اختصاص داده شده است.
اغلب درباره "فضا" مطالبی می شنویم، واژه ای که به سادگی و آسانی در انواع زمینه ها از آن استفاده می کنیم. طوری آن را به کار می بریم که گویی این واژه از قید هر نوع مسأله و تناقضی آزاد است و مثل اینکه همه ی ما، بر سر آنچه معنی فضاست با هم توافق داریم. با این حال اگر کاربرد خودمان را از این واژه بررسی کنیم، تعدد معنایی اش اکثر ما را متعجب خواهد ساخت. فرهنگ انگلیسی آکسفورد دست کم 19 معنی برای این واژه می آورد، که از جمله می توان به اینها اشاره کرد:
"گستره ای پیوسته که در آن اشیا وجود دارند و حرکت می کنند"، "مقداری از یک منطقه که چیز خاصی آن را اشغال می کند یا برای هدف خاصی در اختیار گرفته شده است" و "فاصله میان نقاط و اشیا". این معانی نشانگر برخی از موارد درک مشترک از این واژه اند که در زندگی روزمره به کار    می رود. همچنین تصویرگر پیچیدگی این مفهوم و اشاره گر به مباحثی عمیق و ریشه دار درباره فضاست که مدت هاست که مطرح اند.
 اگر جستجوی مان به دنبال رویکرد فضا را در بطن علوم اجتماعی آغاز کنیم، با عدم حضور این واژه در اکثر کتاب های مرجع جامعه شناسی مواجه می شویم (هولت، 1969؛ میچل، 1979؛ آبرکرومبی، وتِِرنِر، 1984؛ بودون و بوریکاد، 1989؛ مارشال، 1994) و این گواهی است بر این مطلب که تاکنون جامعه شناسان به ندرت علاقه ای قوی به فضا از خود نشان داده اند. اما با رجوع به حوزه فلسفه و سابقه طولانی مباحث و موضوعات فلسفی مربوط به مفاهیم فضا در می یابیم که مباحث فلسفی درباره فضا، در سه قرن گذشته تحت سیطره ی دوگانگی میان انتخاب نظریه های مطلق در برابر نظریه های رابطه ای بوده است. ایزاک نیوتن به نظریه ی فضایی مطلق شکل داد و او فضا (و زمان) را اشیایی واقعی می دانست، یعنی "مکان هایی برای خودشان، آن گونه که برای تمام چیزهای دیگر" (به نقل از اسپیک،1979:309). فضا و زمان، "ظرف هایی به گسترش نامتناهی" بودند. درون آنها کل توالی رویدادهای طبیعی در جهان، جایگاهی تعریف شده می یابند. بدین ترتیب حرکت یا سکون اشیا در واقع به وقوع می پیوست و به رابطه های شان با تغییرات دیگر اجسام مربوط نمی شد. (اسپیک،1979:309). ارسطو قبل از نیوتن، فضا را به ظرف تمام اشیا توصیف کرده بود. (ونیر،1975:297) نظریه های رابطه گرا به عنوان نقدی بر مفهوم فضای مطلق پدید آمدند. نخستین مخالفتی که با فضای مطلق صورت گرفت، از جانب لایبنیس بود که اعتقاد داشت، فضا صرفاً متشکل از روابطی است میان چیزهای بدون حجم و ذهنی. (اسپیک،1979؛ اسمارت، 1988). لایبینس فضا را اینگونه می دید: "نظام اشیای همزیست، یا نظام وجود برای تمام اشیایی که هم       زمان اند" (نقل شده در بوشنر،1937:297). عمده مخالفت دیگر از سوی کانت بود که فضا را متعلق به ساختار ذهنی فکر می دانست و نه مفهومی تجربی و حاصلِ تجارب بدست آمده در دنیای بیرونی. فضا (و زمان)   "نمی توانند قائم به ذات باشند و تنها در ما وجود دارند" (1993:61). بدین ترتیب و با این دیدگاه "آنچه ما اشیای خارجی می نامیم، هیچ چیز دیگری جز نمودهای صرف احساس های ما نیستند که شکل شان فضاست" (1993:54).
 ماهیت اشیای قائم به ذات هر چه که باشد، درک ما محدود به شیوه خودمان در احساس آن هاست، که تنها به ما تعلق دارد. دیگر رابطه گرها تلاش کرده اند واقعیت فضا (و زمان) را با اثبات این که فضا و زمان صرفاً روابطی هستند میان اشیاء فیزیکی و رویدادها، حفظ کنند و بدین ترتیب "ظرف، به طور منطقی متمایز از اشیایی نیست که دیگری را مطرح می کند: "فضا به عنوان کیفیت جایگاهی جهان اشیای مادی" در برابر "فضا به عنوان در برگیرنده ی تمام اشیای مادی". به گفته او مفهوم نخستین ریشه در مفهوم مکان دارد که قدیمی تر است و درکش آسان تر: اشیای مادی، مکانی در جهان دارند یعنی بخشی از سطح زمین یا دسته ای از اشیا. مفهوم دوم، معنایی انتزاعی تر دارد و فضا را "با گسترش نامحدود" می بینید که تمام اشیای مادی را در خود جای می دهد و تعریف می کند.
 تمایزات مربوط به نظریه های مطلق و رابطه گرا که در فلسفه و فیزیک خود را به نمایش می گذارد، در جغرافیا نیز یافت می شود. در جغرافیا این تمایل وجود دارد که واژه فضای نسبی را استفاده کنند برای آنچه که فلسفه نام فضای رابطه ای بر آن می نهد که این شاید به دلیل تأثیر نظریه نسبیت باشد. برداشت های نسبی به فضایی مربوط اند که "صرفاً رابطه ای است میان رویدادها یا جنبه ای از رویدادها و بنابراین وابسته به زمان و فرآیند" (بلات،1961). چیزی است که "یک فرد یا جامعه آن را احساس می کند" (میهو و پنی،1992). فضای نسبی یا "خلق شده"، فضایی ادراکی است و محصول جامعه، بافت و زمینه ای که توجه اش به ویژگی های مکان هاست.
در فضای ادراکی همیشه یک مرکز وجود دارد که محل ایستادن یا نشستن ناظر می باشد و یک محور وجود دارد که تابع وضع قرارگیری ناظر است. در فضای ادراکی تمام عناصر با یکدیگر در ارتباط اند، این ارتباط مرکب است و پیش از هر چیز تابع محل قرارگیری ناظر است یا به عبارت دیگر ارتباطی است شخصی. بدین سان فضای ادراکی وابسته به شخص ناظر است. به همین دلیل نه تنها به وسیله اشخاص مختلف به گونه های مختلف احساس می شود، بلکه در مورد یک ناظر ثابت نیز بر حسب وضع فیزیکی او در تغییر می باشد. عامل اجتماعی- روانی نیز در این مورد نقش اساسی ایفا می کند. (گروتر،1375:223) با تمام این اوصاف، بنابر گفته آلبرت اینشتین (1954) هر دو مفهوم فضا "آفریده های آزاد تخیل انسان اند، ابزارهایی برای فهم آسان تر تجارب حسی مان".
"ارسطو نیز تئوری فضای "Topos" را مطرح می کند، از نظر ارسطو، فضا مجموعه ای از مکان هاست و زمینه ای است پویا با اعراض کیفی متفاوت. این اعراض و آن زمینه، فضا را با اصالت عمل تنظیم کرده و اسلوب می بخشد. فضا مقوله ای بسیار عام است. فضا تمام جهان هستی را پر می کند و ما را در تمام طول زندگی احاطه کرده است. از آن جا که تنها آگاهی از فضا منوط به فعالیت مغز نیست، بلکه کلیه حواس و عواطف انسان در ان دخالت دارند، لذا برای نیل به این فضا به تمام و کمال، باید "خود" انسان به تمامی در آن درگیر شود" (عباس زادگان،رضازاده،1381:67)
از صد سال پیش به این طرف فضای "انسانی" مورد مطالعه روان شناسان بوده است. صرف نظر از مسأله تجربه بشر از محیط خودش، این امر به اثبات رسیده است که "درک فضا" هر جا که با تغییرپذیری هایی درآمیخته تبدیل به روند پیچیده ای گشته است، در واقع ما نمی توانیم دنیایی را که در نظر همه ما متعارف است، آن طور که واقع گرایان تصور می کنند، ساده تلقی کنیم، بلکه دنیاهای مختلفی وجود دارند که حاصل انگیزه ها و تجربیات گوناگون و متفاوت می باشند.
 هنگامی که سیر تحقیق خود را راجع به مفاهیم فضا وارد حوزه معماری کنیم با فقدانی کاملاً قابل توجه روبه رو می شویم و این نکته در حوزه ای که بسیاری از اعضای مشهورش فضا را ذات و ماهیت آن می دانند بسیار تعجب آور است. (زوی،1957؛ گیدئین،1967؛ چومی،1990) شاید این امر بدان دلیل است که تلقی و کاربرد معماران از واژه فضا، چنان واضح است و در سرتاسر جهان مقبول، که آنها هیچ نیازی برای توضیح دادن درباره واژه ای بنا به فرض درست، احساس نمی کنند. در این میان چومی (1990:13) به ما یادآور     می شود که دو رویکرد در تعریف فضا وجود دارند: اولی "متمایز ساختن فضاست"، بعدی تجویزی که هنر و معماری متوجه آن هستند؛ دومی، "بیان ماهیت دقیق فضاست"، بعدی توصیفی که مورد توجه فلسفه، ریاضیات و فیزیک است.
البته در این جا بیشتر در بر گرفتن فضا مورد توجه است تا فضا. برونو زوی(1957) فضا را ذات معماری       می داند: "نماها و دیوارهای یک خانه، کلیسا یا کاخ، اهمیتی ندارد که چقدر زیبا باشند. تنها ظرف اند، دیوارها به جعبه شکل می دهند، نهاد و مظروف فضای داخلی است" (1957:24). این مفهوم هنوز هم مقبولیت عام دارد. برای مثال، به گفته وان دِرلان (1983)، فضای معماری با برافراشتن دو دیوار پا به عرصه وجود می نهد، فضایی جدید میان خود پدید می آورند و از فضای طبیعی پیرامون آنها مجزا می شود. شاید بتوان گفت تعریف فضا در معماری به این معناست: "تعیین محدوده ها" در "ماده ای با گسترش یکسان که باید به شیوه های مختلف به آن شکل داد." (چومی14-1990:13)
 ظهور نظریه فضا با نخستین جنبش معماری مدرنیستی یعنی آرت نوو، مصادف شد (وان دِن وِِن،1993). مفهوم فضا برای مدرنیست ها، رابطه ای میان فضاهای درهم چفت و بست شونده شد و این مفهوم به مثابه ذات معماری پذیرفته شد. زیگفرید گیدئین در برداشت و تلقی از فضا در طول تاریخ معماری، سه مرحله را مطرح کرد:
در مرحله اول که نمونه آن در مصر باستان، سومر و یونان موجود است، فضای معماری با جابجایی و بازی با حجم ها، ساخته می شد و به فضای داخلی کمتر توجه می شده است.
در مرحله دوم که در نیمه دوران رومیان آغاز شد، فضای معماری مترادف بود با فضای مجوف شده ی داخل ساختمان.
مرحله سوم که در آغاز قرن بیستم آغاز شد، با برچیدن دید منفرد پرسپکتیوی که منجر به انقلابی بصری شد. اما نقد شهری پست- مدرن به تفکر "یک فضای نامتمایز شده ی انتزاعی" حمله ور شد. (کولکوهن، 1989:225) دیدن فضا به صورت "ماده ای با گسترش یکسان که می توانست به شیوه های مختلف شکل گیرد"، زیر عنوان  "واقع بینی ساده لوحانه" نقد و رد شد (نوربرگ شولتز،1971:12).

پی نوشت ها:
(1)    نوشته حاضر بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری من با عنوان "بازتعریف فضای شهری" در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد.
(2)    کتبی که در این بخش به عنوان منابع پایه مورد مطالعه قرار گرفته اند به شرح ذیل می باشند:
- نوربری-شولتز، کریستیان، 1384، مفهوم سکونت به سوی معماری تمثیلی، ترجمه محمود امیریار احمدی، انتشارات آگاه
- مدنی پور، علی، 1384، طراحی فضای شهری نگرشی بر فرآیندی اجتماعی و مکانی، ترجمه فرهاد مرتضایی، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

Mansoori_m_8@yahoo.com

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بررسی نظریات فارابی و ابن خلدون در مورد شهر

ملیحه درگاهی
farabi-gajamoo2.jpg

تصویر: فارابی
مقدمه
شهر به عنوان یک پدیده ی اجتماعی پیچیده دیرزمانی است مورد توجه دانشمندان و محققین در عرصه ی اجتماعی بوده است و هر یک تلاش کرده اند از زاویه ای ابعاد مختلف شهر را مورد ارزیابی قرار دهند. شهر از جهتی مقوله ای «فلسفی-علمی» و از جانب دیگر پدیده ای مکانی و زمانی است. فلسفی است زیرا

ابعاد ذهنی-هویتی آن در فراسوی معیارهای مرسوم قرار گرفته و در محدوده ی ارزشهای پویای فرهنگی- هنری جای دارد. مقولهای علمی است زیرا ابعاد عینی و کالبدی دارد که در همه ی زمینه های اجتماعی-اقتصادی، فضایی و... دارای ضوابط و معیارهای علمی و قابل سنجش و ارزش گذاری است. شهر به عنوان مقوله ای مکانی-زمانی، در نقطه ای خاص ایجاد شده، در فضا تکامل یافته و با گذشت  زمان، رشد یافته است. این امر سبب شده در هر مقطعی ار تاریخ، شهر بتواند دگرگونیهای کمی خود را به تغییرات کیفی مورد نیاز عصر خویش تبدیل کند. در این گذار از کمیت به کیفیت، ما گذاری را از «شهر- مکان» به «شهر- زمان» داشته ایم در نتیجه برخورد با مسئله ی شهر، فرآیندی است که از «فلسفه ی شهر» شروع شده، در «مکان-زمان» گسترش یافته و با کنکاشی «عملی-علمی» به «فضا» ختم می گردد. فارابی و ابن خلدون از جمله ی متفکرین و اندیشمندانی هستند که در این حیطه آثار و نظریات بسیار تأثیر گذار و ماندگاری را به جای گذاشته اند که تا به اکنون نیز در حیطه های مختلف نظری و عملی مورد استفاده قرار می گیرند.
در نگاه فارابی و ابن خلدون اجتماعات انسانی به انواع مختلفی تقسیم می شوند. فارابی در این طبقه بندی عقاید و اعمال افراد را به عنوان ملاک قرار می دهد. در نظر وی در یک تقسیم اولیه جوامع به دو نوع کلی فاضله و غیر فاضله تقسیم می شوند. در مدینه ی فاضله اهالی یک سرزمین سعادت حقیقی رامی شناسند و برای تحقق این هدف با یکدیگر همکاری می کنند. مدن غیر فاضله (جاهله‏‏، ضاله، فاسقه) از افرادی تشکیل شده است که یا سعادت را نمی شناسند و یا اینکه به آن عمل نمی کنند.
معیار وی در این تقسیم بندی کل جوامع انسانی در هر مرحله ی تاریخی و در هر وضعیت اقتصادی است. در دیدگاه فارابی آنچه که در تکوین اجتماعات مؤثر است آراء و نظراتی هستند که به عنوان مبنایی برای عمل قرار می گیرند و افراد جامعه در تحقق آن تلاش می کنند. بر طبق این نظر، ملاک تفکیک اجتماعات نه مراحل تاریخی و نه وضعیت اقتصادی و صنعتی است‎؛ بلکه شناخت سعادت حقیقی و همکاری میان افراد جامعه در نیل به این هدف است.
ابن خلدون نیز با نگرشی تحولی سیر حرکتی جوامع انسانی را از ابتدایی ترین مراحل زندگی و بادیه نشینی تا اوج تمدن شهری مورد کاوش قرار می دهد. ا زدیگاه وی عمران بشری در مراحل مختلف از پیدایش تا توسعه و تکامل دو شکل بادیه نشینی و شهر نشینی را به خود می گیرد. به نظر ابن خلدون اجتماع ساده و بسیط بادیه نشینی در اثر همبستگی و تلاش گروهی وضعیت خویش را بهبود می بخشد و جهت تأمین آسایش و رفاه به سوی شهر روی می آورد. زندگی پیچیده ی شهری با مشاغل متنوع و تعدد در ابزار و وسایل مورد نیاز جهت برآورده شدن نیازهای تجملی، تمایز خاصی را به اجتماع شهری می دهد.
در مقاله ی حاضر اندیشه های شهری و اجتماعی این دو اندیشمند مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و در پایان به مقایسه ی دیدگاههای آنها پرداخته خواهد شد.

زندگی و آثار فارابی:

 ابو نصر محمدبن اوزلغ ابن طرخان مشهور به فارابی د رسال 257 هجری مصادف با 870 میلادی در شهر فاراب متولد شد. در اینکه آیانام شهر فاراب نام یکی از شهر های ایالت خراسان قدیمی است یا یکی از بلاد ترک میان مورخین اختلاف نظر وجود دارد.
در شرح زندگی فارابی مطلبی که نشان دهنده ی جریان واقعی زندگی دوران طفولیت و جوانی او باشددر کتابهای مزبور وجود ندارد جز آنکه در حدود 40 سالگی وارد بغداد مدینة الاسلام شده و علوم نحو و ادبیات عرب را خدمت استاد ابن سراج و دانش منطق را در محضر متخصص فن مزبور ابوبشر متی ابن یونس فرا گرفت.
فارابی بیشتر تألیفات خود را در بغداد به رشته ی تحریر در آورد و سپس به دمشق منتقل شد پس از آن به مصر و حلب رفت و به مدت 9 سال نزد امیر حلب‏، سیف الدوله حمدانی، عزلت پیشه کرد و در طی این دوران به تألیف حکمت و فلسفه پرداخت و تا سال 950 میلادی برابر با 339 هجری مصاحب امیر حلب در مسافرت به دمشق بود تا اینکه در همین سفر در حالیکه 80 سال از عمر وی گذشته بود‏، از دنیا رفت.
در صفات او می توان زیرکی، تیز هوشی، حافظه ی سرشار و وسیع و تمایل  او به زهد و تصوف را عنوان کرد. تمایل او به تصوف در کلیه ی شئون زندگی او به صورت زهد و کناره گیری از دنیا و پارسایی عجیبی جلوه گر است. که از تمام لذائذ زندگی حتی از داشتن زن و فرزند و خانه و کاشانه نیز چشم پوشیده است. او با اینکه از خاندان شریف و بزرگی بوده و برای او امکان زندگی مرفه بیش از دیگران وجود داشت ولی از همه چیز اعراض جست و در کنج عزلت به تأمل و تدبیر در کشف رمز حیات و هستی پرداخت ( هاشمی، 1351: 29-20).
با تأمل د رتاریخ اندیشه ی اجتماعی مسلمین، می توان اذعان نمود اولین متفکری که در جهت ترکیب و ارتباط چارچوب های متفاوت نظری اقدام نموده ابو نصر فارابی است. فارابی مؤسس فلسفه ی اسلامی قلمداد شده است؛ زیرا او در زمانی به مباحث فلسفی پرداخت که سنت خاص فلسفه ی اسلامی وجود نداشت و تلاشهای انجام شده بیشتر در راستای ترجمه ی آثار اصلی از فرهنگ رومی و یونانی به فرهنگ اسلامی بود ( آزاد ارمکی، 1376: 16-15).
فارابی از جمله فلاسفه و حکمای قرون سوم و چهارم هجری است که در پیدایش و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی نقش مهمی را ایفا کرده اند. او در عصری زندگی می کرد که جامعه ی اسلامی از هر سو دچار فشار و مشکلات بود و از لحاظ سیاسی، در گوشه و کنار سرزمین اسلامی حکومت های کوچک و مستقلی تشکیل شده بودند. قصد او نه تنها انتقال علوم یونانی و رومی به جامعه ی مسلمانان، بلکه پایه ریزی علوم اسلامی با قدرت تفکر و اندیشه بود.

آثار زیر از فارابی بر جای مانده است (fa.wikipedia.org).

1) ما ینبغی ان تعلم قبل الفلسفه « آنچه شایسته است قبل از فلسفه فرا بگیری »:
در این کتاب فارابی منطق، هندسه، اخلاق نیکو و کناره گیری از شهوات را پیش نیاز پرداختن به فلسفه ذکر می کند.
2) السیاسه المدینه « سیاست شهری »:
این کتاب در باره ی اقتصاد سیاسی است.
3) الجمع بین رأی الحکیمین افلاطون الاهی و ارسطو طالیس « جمع بین آراء دو حکیم بزرگ، افلاطون الهی و ارسطو طالیس):
فارابی د راین کتاب می کوشد بین نظریات افلاطون و ارسطو هماهنگی برقرار سازد.
4) رساله فی ماهیه العقل « رساله ای درباره ی ماهیت و چیستی عقل »:
در این رساله اقسام عقول را تعریف و مراتب آنها را بیان می کند.
5) تحصیل السعاده « به دست آوردن سعادت »:
این کتاب در مورد اخلاق و فلسفه ی نظری است.
6) اجوبه عن مسائل فلسفیه «پاسخ هایی به برخی پرسش ها و مسائل فلسفی»:
در این کتاب به برخی از پرسش ها و مسائل فلسفی مطرح شده در آن زمان پاسخ داده می شود.
7) رساله فی اثبات المفارقات « رساله ای در اثبات وجود موجودات غیر مادی »:
در این رساله، فارابی درباره ی موجودات غیر مادی بحث می کند.
8) اغراض ارسطو طالیس فی کتاب مابعد الطبیعه «مقاصد ارسطو در کتاب متافیزیک»
این کتاب یکی از مهمترین کتابهای فارابی است که مورد استفاده ی ابن سینا هم قرار گرفت.
9) رساله فی السیاسه « رساله ای در مورد سیاست »
10) فصول الحکم « جدا کننده ی حکمت »:
این کتاب در مورد حکمت الهی و شامل 74 بحث در این زمینه و مباحث نفس است

اندیشه ی شهری و اجتماعی فارابی:
در یک نگاه کلی بر دیدگاه فارابی می توان اینگونه بیان کرد که او نظام مابعد الطبیعه را
برنظام طبیعت و نظام طبیعت را بر نظام آفرینش انسان و نظام آفرینش انسان رابر نظام اجتماعی و سیاسی حاکم می داند و به اعتقاد وی سعادت انسان در تحول نفس انسان در جهت کمال وجودی است و در رسیدن به این کمال محتاج به ماده نیست .
طرح بحث های انسان شناسی، معرفت شناسی، و جامعه شناسی فارابی متکی بر اصول زیر است:

1.    همانطور که در نظام آفرینش سلسله مراتب وجود دارد، د رمطالعه ی انسان و جامعه نیز باید به سلسله مراتب توجه کرد.
2.    کشمکش و تضاد فقط به عالم طبیعت تعلق دارد و علت این تضاد نیز به افلاک آسمانی باز می گردد.
3.    در عالم انسان ها یا مدائن هیچگونه کشمکش و تضادی وجود ندارد.
4.    فارابی از دیدگاه ارسطو و افلاطون، که انسان رادارای سیستم معین و جامعه را نظام واره می دانستند، استفاده کرده است.
5.    معرفت به مفاهیمی که در آن عصر به کار گرفته می شدند و در علوم اجتماعی جدید نیز کار آیی دارند، مانند افعال و رفتار ارادی، افعال و سنن، امت، حکومت، سیاست، مدینه، جهاد، جنگ، حکومت فاضله و جاهله، دارای اهمیت است ( آزاد ارمکی، 1374: 223).

 فارابی در مطالعه و بررسی مباحث فکری از دو روش تصاعدی و تنازلی بهره گرفته است. او معمولا در مباحث مابعدالطبیعه و الهیات، روش دوم، و در مسائل انسانی و اجتماعی بشر، روش اول را به کا می برد. وی در نظر به اجتماعات از فرد شروع و به خانواده، کوی، محله، ده، مدینه، امت و در نهایت به دولت جهانی می رسد. در ماهیت و ضرورت علم مدنی فارابی از همین روش تصاعدی بهره می گیرد. علم مدنی با تشریح غایات این افعال، بیان می کند که چه ملکاتی برای انسان شایسته است و از چه راه می توان زمینه ی پذیرا شدن این ملکات را در انسان فراهم آورد تا به گونه ای شایسته در وجود آدمی پایدار گردند (مهاجرنیا، 1380: 176-167) آنچنان که در کتاب اندیشه های اهل مدینه ی فاضله می گوید: " خیر افضل و کمال نهایی نخست بوسیله ی اجتماع مدنی حاصل آید و نه اجتماعی که کمتر و ناقص تر از آن بود ( فارابی، ترجمه ی سجادی، 1361: 253).
او میان اجتماع انسانی و حیوانی تفاوت قائل بود بدین ترتیب که اجتماع حیوان را از روی فطرت و غریزه و بدون توجه به هدف و غایتی معقول انجام می گیرد در صورتیکه اجتماع انسان از روی فطرت و غریزه ی حیوانی با توجه به هدف و غایت عقلانی و بالاخره آشنایی به فضائل و کمالاتی که شایسته و زیبنده انسان عاقل و خردمند است و وصول و نیل به آن که در واقع سعادت و خوشبختی دنیوی در حیات و زندگی دنیا و سرانجام وصول به سعادت نهایی و ابدی در زندگی و حیات جهان دیگر یعنی آخرت می باشد ( هاشمی، 1351: 219).

اندیشه های فارابی در باره ی شهر وسیاست عمدتا در کتاب هایی چون کتاب آراء اهل المدینه الفاضله و کتاب السیاسة مطرح شده اند. او تحت تأثیر فلسفه ی یونانی و به ویژه ارسطو‏، انسان را موجودی اجتماعی می داند که بالاترین هدف در زندگی او دستیابی به سعادت است و برای این کار نیاز به سازمان یافتگی دارد که می تواند آن را در شهر یا مدینه بیاید. اجتماع های انسانی به باور او به سه نوع تقسیم می شوند: نخست جوامع بزرگ که عبارتند از « جامعه ی ملل بسیار در حال اجتماع و تعاون» ( السیاسات المدینه)، دوم جوامع میانه یعنی « اجتماع ملتی در جزئی از معموره» ( آراء اهل المدینه الفاضله) و سوم جوامع کوچک یعنی « اجتماع اهل شهری در جزئی از سرزمین ملتی» (السیاسات المدینه) (فکوهی‏ 1383: 150).
فارابی در کتاب سیاست مدینه رسیدن انسان به حوائج اولیه و ضروری زندگی و مراتب کمال و برتری را منوط به زیست گروهی و اجتماع گروهها در مکانی واحد و پیوستگی با یکدیگر می داند. به اعتقاد وی نحوه ی آفرینش انسان دلیل احتیاج به اجتماع است و این احتیاج دو وجه طبیعی و زیستی و وصول به کمالات و فضائل اخلاقی دارد. او این حتیاج را امری جبری نمی داند بلکه به اعتقاد وی زندگی اجتماعی وسیله و شرط ظهور کمالات است (خوشرو، 1372: 42-40).
او در کتاب آراء اهل مدینه ی فاضله در این رابطه می گوید: « زندگی انفرادی برای انسان امکان دارد. نهایت اگر بخواهد به سعادت و کمال برتر نائل شود باید به طور اجتماعی زندگی کند». فارابی جامعه را به وجود افراد، روابط و همکاری بین آنها تعریف می کند و منشأ پیدایش جامعه را نیازهای زیستی و انسانی می داند.
نشانه های زندگی جمعی از نظر وی عبارتند از:
1) افراد و گروههای بسیار  2) مکان واحد  3) پیوستگی و ارتباط با یکدیگر  4) هدفداری ( آزاد ارمکی، 1374: 233). این چهار مشخصه با تعریف امروزین جامعه شناسی از جامعه که آن را مجموعه ای از افراد یا گروههای پیوسته و هدفدار تعریف می کند، همخوانی دارد.
از دیدگاه فارابی اجتماع دارای مراتب و افراد هر یک در رتبه و موقعیتی خاص قرار دارند. تقسیم کار بین اعضای جامعه بر اساس استعدادهای فطری و توانایی های کسبی از بالاترین درجات تا پست ترین مراتب انجام می گیرد. این مراتب گوناگون توسط رئیس جامعه تحت نظم در آمده و بر اساس حکمت و در کمال قدرت اداره می شود. وی نه تنها از نظر سیاسی فرمانروای اجتماع است بلکه از لحاظ اجتماعی، دینی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی نیز حاکمیت دارد و برخوردار از عالی ترین درجات است. بنابر این وجه غالب و بنیان اصلی اجتماع سیاست است که توسط ریاست به اجرا در آمده و بر اساس حکومت تکوین می یابد. با سیاست جامعه قوام می گیرد و با حکمت، سیاست استوار و مشروع می گردد (خوشرو، همان: 43-37).
فارابی فضائل مربوط به رؤسا را در چهار بخش مطرح کرده است؛ فضائل نظری، فکری، حکمی و عملی. اگر چهار فضیلت، موضوع علم مدنی هستند، اما در این قسمت فارابی به فضائل خلقی و عملی توجه دارد. او در این زمینه می گوید: « ریاستی که افعال و ملکات را ایجاد می کند، ریاست فاضله است و زمامداری او نیز فاضله است و سیاست ناشی از آن هم فاضله است و مدینه و امت پیروان این سیاست فاضله نیز «مدینه ی فاضله» و «امت فاضله» خواهد بود و انسانی که تحت این نوع حاکمیت زندگی می کند انسان فاضل است ( مهاجرنیا، 1380: 186). رئیس مدینه ی فاضله از لحاظ سعادت در عالی ترین درجات ممکن و از نظر عقل در کامل ترین مرتبه قرار دارد. وی دارای نفس کامل و متصل به عقل فعال است.
فارابی در بسیاری از آثار سیاسی خویش، اجتماع را از حیث وظیفه و کارکرد به بدن انسان تشبیه می کند و بر این اعتقاد است که اجتماع مدنی، همانند بدنی تندرست و با اعضایی سالم است که همه ی اعضایش برای تمامیت و حفظ حیات موجود زنده، تعاون دارند. افراد در عین داشتن نقش و اراده ی فردی، در جامعه با هم ارتباط دارند به همین دلیل که در « آراء اهل مدینه ی فاضله » بیان می کند که " اجزای اجتماع مدنی با هم ائتلاف و انتظام و ارتباط جمعی دارند". او در نظام مدینه ی فاضله دیدگاهی کارکردی دارد و اینگونه می گوید: " و مدینه ی فاضله به مانند بدنی بود تام الاعضا و تندرست و به مانند آن گونه بدنی بود که همه ی اعضای آن در راه تمامیت و ادامه ی زندگی حیوانی و حفظ آن تعاون کنند" ( فارابی، ترجمه ی سجادی، 1361: 256)، بدین ترتیب تعاون و سعادت دو عنصر اصلی مدینه ی فاضله هستند.
در تعریف سعادت او چنین می گوید: سعادت عبارت است از خیر مطلق و هر آنچه در راه رسیدن به خوشبختی سودمند است، خیر است نه بالذات بلکه خیر بودن آن از جهت سودی است که در رسیدن به سعادت دارد و برعکس هر آنچه به وجهی از وجوه مانع از رسیدن به سعادت شود به طور اطلاق شر است ( فارابی، ترجمه ی  سجادی، 1358: 144).

به نظر وی سه طبقه در مدینه ی فاضله و نظام سیاسی وجود دارد:
1-    طبقه ی رؤسا: کسانی هستند که فقط ریاست می کنند و کسی بر آنها ریاست ندارد.
2-    طبقه ی خدمت گذاران: کسانی هستند که فقط خدمت می کنند و هیچ نوع ریاستی ندارند.
3-    طبقه ی متوسط: کسانی هستند که زیر دست رؤسا و رئیس مرؤوسان بعد از خود هستند.

او در نظام سلسله مراتبی خود‏، بیشترین مسئولیت جامعه را بر دوش طبقه ی متوسط می گذارد و در حقیقت، حاکم و زمامدار جامعه، از طریق همین طبقه، همه ی تدابیر حکومتی را در جامعه اعمال می کند ( نصار، ترجمه ی رحیم لو، 1366: 279).
فارابی اجتماعات  را در دو سطح بررسی کرده است: اول سطح عام و بر حسب ملاک جغرافیایی‎؛ جوامع در این سطح به دو قسم کامل و غیر کامل تقسیم می شوند. اجتماعات کامل شامل عظمی، وسطی و صغری قادر به رفع نیازهای خویش هستند ولیکن اجتماعات غیر کامل شامل ده، محله، کوی و منزل قادر نیستند حوائج خود را رفع کنند. فارابی اعتقاد داشت که هر چه دامنه ی جامعه ای وسیع تر باشد آن جامعه کامل تر است و بر احتیاجات کوچکتر از خود قدرت حکمروائی پیدا می کند. دوم سطح خاص و بر حسب ملاک اعتقادی و عملی؛ به نظر وی « خیر افضل و کمال نهایی نخست بوسیله ی اجتماع مدنی حاصل می آید». وی همچنین اجتماعات را بر حسب نوع ریاست و اهداف و غایات آنها و نیز بر مبنای آراء و عقاید مردم طبقه بندی می کند. فارابی اجتماعی را که هدف اصلی آن همکاری در اموری است که موجب رسیدن به خیرات و نیل به سعادت می باشد مدینه ی فاضله می نامد و آن جماعتی را که هدف اصلی آن دور کردن آدمی از سعادت و نزدیک کردن او به شرارت و بدی است را مدن غیر فاضله می نامد (خوشرو، همان: 47-46).

زندگی و آثار ابن خلدون:
ولی الدین ابوزید عبدالرحمن محمدبن خالدبن خطاب، مشهور به ابن خلدون در اول ماه رمضان سال 732 هجری (1332 میلادی) در تونس متولد شد. او از خانواده ای اندلسی بود که در اواسط قرن هفتم هجری از آن سرزمین به تونس مهاجرت کرده بودند. علت این مهاجرت تعرضات و آزار و اذیت های مسیحیان نسبت به مسلمانان اشپیلید بود. آنها در تونس مورد استقبال قرار گرفتند و در دربار پذیرفته شدند و املاکی نیز به آنان اعطا گردید.
ابن خلدون تحصیلات مقدماتی چون قرائت قرآن، حدیث، اصول، حکمت الهی، اصول فقه و مبادی تصوف را در تونس و نزد استادان آن دیار آموخت. در دورانی که به همراه سلطان تونس در فارس به سر می برد از مسائل سیاسی فاصله گرفت. در سن 42 سالگی در قلعه ی ابن سلامه اقامت گزید و کتاب مقدمه ی تاریخ خویش را در این مکان تنظیم کرد . در بازگشت به تونس کتاب خویش را به اتمام رسانید و یک نسخه از آن را به سلطان وقت تقدیم کرد. وی پس از 4 سال اقامت، به قصد سفر حج از تونس خارج شد و تا پایان عمر خود 24 سال در مصر اقامت گزید.

مترجم کتاب مقدمه ی ابن خلدون زندگی وی را در سه دوره خلاصه می کند:

1-    دوران فعالیت های سیاسی وی در بلاد مغرب که متجاوز از 20 سال ادامه یافته است.
2-    روزگار انزوا و گوشه نشینی و اندیشه و تألیف در قلعه ی ابن سلامه در نزد اولاد «بنی عریف» که فقط 4 سال بوده است.
3-    ایام اشتغال وی به تدریس و امور قضایی با مراجعه و تجدید نظر در تألیفات خویش که مدت هجده سال بوده است.

دو کتاب تاریخ العبر و مقدمه ی ابن خلدون از وی به یادگار مانده است. او در کتاب مقدمه، که در دو جلد به فارسی موجود است، مباحث نظری، روش شناختی، مطالعه ی تاریخ، جامعه و فرهنگ را مطرح کرده است. کتاب مشتمل بر یک مقدمه و شش باب است. در مقدمه، مباحث مبنایی، روش شناختی، فلسفه علم و فلسفه ی جامعه شناسی مطرح شده است. ابن خلدون در پایان مقدمه مدعی است آنچه او علاقه مند به طرح آن است، علم جدید «عمران» است. علم عمران به تعبیر او علم مطالعه ی جامعه و فرهنگ در اشکال و صور گوناگون است. تنوع موضوعات در این کتاب موجب شده است که عده ای کتاب مقدمه ی ابن خلدون را دائره المعارف و عده ای آن را جامعه شناسی عمومی تلقی کنند. این کتاب بر اساس دو سؤال اصلی طراحی شده است: 1) چگونه جامعه ساخته می شود؟  2) تحول و تطور جامعه و عناصر آن ناشی از چه عوامل و شرایطی است؟ پس از ساخته شدن جامعه، دو سؤال بریا ابن خلدون مطرح بوده است:  1) ماهیت و عناصر سازنده ی جامعه کدامند؟  2) چگونه یک جامعه تغییر می کند ( آزاد ارمکی، 1374: 289-282).

اندیشه ی شهری و اجتماعی ابن خلدون:
ابن خلدون اجتماعی شدن انسان را فطری می داند و نیازهای نامحدود انسان و توانایی های محدود او را در تأمین غذا و دفاع از خود، دلیل ادعای خود بر می شمرد. وی معتقد است راهی را که فطرت برای برآورد نیازها پیش روی انسان گذاشته، تعاون بایکدیگر در اجتماع است.
مفهوم اساسی در فلسفه ی اجتماعی و تحلیل انسانشناختی ابن خلدون مفهوم «عصبیت» است که باید آن را به قومیت و پایه و اساس آنچه بعدها «ملیت» نام گرفت نزدیک کرد. عصبیت به باور ابن خلدون، پدیده ای است تا اندازه ای نژادی که باساختار خویشاوندی و همچنین با نوع زندگی خاص بادیه نشینی ارتباط دارد و سبب انسجام یافتن درونی و همبستگی میان اعضای جامعه و ضربه ناپذیری آن است ( فکوهی، 1381: 78-77).
او برای مطالعه ی انسان و اجتماع علمی را موسوم به علم اجتماع بنیان نهاد تا بدین ترتیب چهار چوب نظری را برای مطالعه ی تحولات و تغییرات اجتماعی ایجاد کند. او موضوع این علم را عمران بشری و اجتماع انسانی به طور کلی می داند.
ابن خلدون مسائل علم عمران را اموری می داند که از ذات و ماهیت اجتماع بشری منشأ گرفته است. او خصوصیات عام اجتماع بشری همچون همزیستی، عصبیت، دولت و اقتصاد را کیفیات و حالاتی می داند که به طور طبیعی بر اجتماع عارض می گردد و این در ابواب شش گانه ی کتاب مقدمه ی وی مشخص شده است. هدف علم عمران بررسی امور اجتماعی و تاریخی جهت کشف علل واقعی آنهاست. لذا این علم نه چون خطابه هدف اقناع مردم را دارد و نه چون علم مدنی می خواهد جامعه را بر اساس حکمت و اخلاق اداره نماید بلکه هدفش درک علل تحولات تاریخی و اجتماعی و همچنین ساخت کلی اجتماع فارغ از قضاوتهای ارزشی و ملاحظات اخلاقی است و به همین دلیل است که علم نوین جامعه شناسی تا حد زیادی مرهون آراء و اندیشه های وی است ( خوشرو، همان: 87-81).
او به بیان موضوع علم خود بدین شکل می پردازد:
نخست: در عمران (اجتماع) بشری به طور کلی و انواع گوناگون اجتماعات و سرزمین های آبادان و مسکونی که این اجتماعات در آنها شکل گرفته است؛
دوم: در عمران ( اجتماع ) بادیه نشینی و بیان قبیله ها و اقوام وحشی؛
سوم: در دولت و خلافت و پادشاهی و ذکر مناصب و پایگاههای دولتی؛
چهارم: در عمران ( اجتماع ) شهر نشینی و شهر های بزرگ و کوچک؛
پنجم: در هنرها و معاش و کسب و پیشه و راههای آن؛
ششم: در دانش ها و کیفیت اکتساب و فراگرفتن آنها (جمشیدیها، 1383: 65).

اصطلاح «عمران» در اثر ابن خلدون هم ناظر مسائل جمعیتی و اقتصادی است و هم ناظر به فعالیت های اجتماعی سیاسی و فرهنگی. در یک کلام، منظور پدیده های انسانی است. وی عمران بدوی را به « فرهنگ ابتدایی» و عمران حضری را به « تمدن» تعبیر می کند. به عقیده ی ابن خلدون، سطح و میزان توسعه ی عمران منحصرا به وسعت و اندازه ی شهر بستگی ندارد بلکه سابقه و قدمت آن نیز شرط است. این موضوع یکی از پایه های عمده ی نظریه ی ابن خلدون به شما می رود.
ابن خلدون با وجود اینکه غالبا تحول عمران را به تحول زیستی جانداران تشبیه می کند، اما انحطاط جامعه را پس از نیل به رفیع ترین مرحله ی عمران حضری، مرگ طبیعی و معلول علل درونی می داند. بنابراین در نظر ابن خلدون علل اجتماعی و سیاسی در تحول عمران توقف ایجاد می کنند و نه علل اقتصادی ( ایولا کوست، 1363: 116-111 ).

 ابن خلدون بر این عقیده بود که جامعه ی انسانی بر اثر عوامل متعددی تغییر می کند که مهمترین آنها عبارتند از:
1-    تأثیر پذیری از محیط  
2-    روحیات و خلقیات، علایق و تمایلات افراد و کنش و واکنش اجتماعی
3-    تغییر و تحول از درون جامعه که نمونه ی آن را تبدیل بادیه نشینی به شهر نشینی و تأسیس دولت جدید و تحولات آن می داند.
از این رو باید دیدگاه ابن خلدون در مورد دولت را یکی از بخشهای نظریه ی اجتماعی او بدانیم، نه نظریه ی مستقل ( آزاد ارمکی، همان: 283-282).
ابن خلدون بین مقوله ی حکومت و دولت تفاوت قائل شده و آنچه امروزه از حکومت مد نظر است، مورد توجه او بوده است. او در مجموع دولت را اینگونه تعریف می کند : دولت به نظامی اطلاق می شود که مجموعه ای از افراد بر اثر کمیت برتر د رسرزمین و قلمرو مشخص به قدرت دست یافته و به تنظیم رابطه ی جدید سیاسی- اجتماعی بین افراد پرداخته و در اجرای آن از روشهای گوناگون استفاده می کنند ( آزاد ارمکی، 1386: 329-328). به اعتقاد وی این دولت ها هستند که پس از شکل گیری در جهت تحقق اهداف تجمل خواهانه و اقتداری خویش، شهر ها را بوجود می آورند. توسعه و گسترش شهرها با دو عامل در رابطه با دولت همبستگی مستقیم دارد، یکی دوران فمانروایی دولت و دیگری قلمرو تحت فرمانروایی دولت. عامل مهم دیگر که د رتوسعه ی شهر نقش تعیین کننده دارد، وسعت قلمرو تحت سلطه ی دولت است. د.لت در قلمرو پهناور خود با بهره گیری از دو عامل مهم نیروی انسانی و تکنیک و صنعت، به ساختن بناهای شکوهمند و توسعه و گسترش همه جانبه ی شهر می پردازد به نظر وی " هنگامی که شهر بنیان نهاده شود و اساس آن موافق نظر بنیانگذار آن استوار گردد و مقتضیات جوی و ارضی در آن مراعات شود، آنوقت بقاء و عمر آن شهر وابسته به دوران فرمانروایی دولت بنیانگذار آن خواهد بود" ( خوشرو، همان: 122).
 او سه گونه سیاست عملی تشخیص می دهد که به سه شکل قدرت یا حاکمیت جلوه می کنند:
حکومت ابتدایی طبیعی که حاکمیت آن بر هوس و نیرومندی مبتنی است؛ سیاست عقلی که اصول آن را حکما و بزرگان برای حفظ مصالح مشترک جامعه وضع کرده اند؛ سیاست دینی مبتنی بر شریعت که هدفش حفظ مصالح دنیا و آخرت می باشد. فارابی این سیاست های سه گانه را می شناخت، اما نظر او بیشتر به گونه ی سوم بود که به خودی خود با برداشت های وی از سیاست عقلی کمال مطلوب منطبق نمی باشد (نصار، 1366: 147-146).

شهر و مقولات مرتبط با آن از موضوعاتی است که در کتاب مقدمه بسیار از آن یاد شده است و در یک نگاه کلی تشکیل، توسعه و رکود شهر را شامل می شود.
شهر نشینی در دیدگاه وی عبارتست از " تفنن جویی در تجملات و بهتر کردن کیفیات آن و شیفتگی به صنایعی است که کلیه ی انواع و فنون گوناگون آنها ترقی می یابد (همان: 292). در کتاب مقدمه ابن خلدون موجودیت بادیه نشینی را وابسته و متعلق به شهر نشینی می داند و لیکن اذعان می دارد که شهریان در امور تجملی و غیر ضروری نیازمند بادیه نشینان هستند. به نظر او احتیاج ضروری بادیه نشینان به شهریان سبب اطاعت از شهریان می شود و این اطاعت یا تحت سلطه ی پادشاه واحد است و یا تحت ریاست قدرتمند فرمانروایان.
از دیدگاه ابن خلدون بادیه نشینان پس از اینکه در اثر کار و تلاش وضعیت معاش و اقتصاد خویش را بهبود بخشیدند امیال رفاه طلبانه و تجمل خواهانه پیدا می کنند و این انگیزه ای می شود جهت تأسیس و تسخیر شهر ها. چنانچه در کتاب مقدمه خود می گوید: " شهر نشینی هدفی برای بادیه نشینان است که به سوی آن در حرکت هستند و سرانجام با کوشش و تلاش خود از بادیه نشینی به مطلوب خویش نایل می آیند" این بار عصبیت نه در جهت بهبود معیشت بلکه به منزله ی قدرت عظیم اجتماعی و سیاسی می شود که هدفش بنیانگذاری شهر ها و سازمان دادن حکومت است. بنابراین نظر ابن خلدون در مورد زمینه پیدایش شهرنشینی را می توان با توجه به عوامل اقتصادی، روانی و سیاسی سه مورد بهبود معیشت اقتصادی، تمایل به تجمل خواهی و نیرو و قدرت عصبیت قبیله ای ذکر کرد.
او ایجاد شهر ها را تنها از طریق اعمال حاکمیت قوی دولت و یا با مدد توان اقتصادی وی میسر نمی داند زیرا برای ساختن یک شهر نیازمند تلاش جمعی و گروهی و همکاری کارگران و صنعتگران و به کارگیری ماشین هستیم در نتیجه در بنیان نهادن شهر اقتدار دولت ها عامل اصلی و تعیین کننده است. در نظر وی شهر ها د رجهت پاسخگویی به دونیاز شکل می گیرند، یکی ارضای میل تجمل خواهی و آسایش و دیگری تأمین امنیت. در نتیجه اقامتگاه راحت و پناهگاه ایمن دو کارکردی هستند که شهر برای پاسخگویی به آنها شکل می گیرد( خوشرو، همان: 117-115).
در بیان خصوصیت مورفولوژیک شهر ها او به موقیت جغرافیایی، نقشه ی ساختمان ها و کیفیت بنای آنها، نحوه ی سکونت و پراکندگی جمعیت و به طور کلی خصوصیات مادی و خارجی شهر ها توجه دارد.
با نظر به کارکردهای اصلی شهر یعنی اقامتگاه و پناهگاه او این خصوصیات را اینگونه ذکر می کند:
الف) مقاوت در برابر حمله ی دشمنان
ب) مقاومت در برابر امراض و آفات
ج) امکان دسترسی به ضروریات حیات (همان: 118-116).

شرایط مناسب یک شهر به عقیده ی ابن خلدون عبارتند از:

1-    جمعیت: جمعیت شهر نباید آنقدر کم باشد که موجب راکد ماندن هوا و نتیجتا فساد آن شود و نه آنقدر زیاد باشد که در اثر رطوبات فاسده و مواد گندیده موجب آلودگی.
2-    شهر باید در جایی بنا شود که هوایش معتدل باشد.
3-    از چراگاههای سرسبز برخوردار باشد.
4-    زمینهای حاصلخیز برای کشاورزی در اطراف آن کافی باشد.
5-    در بنای شهر موقعیت دفاعی آن منظور گردد، یادر بالای کوهها ساخته شود یادر کنار دریاها و یا محصور در رودهای بزرگ.
6-    بهتر است شهر در کنار جنگل ها باشد تا علاوه بر لطیف بودن هوا از چوب درختان برای خانه سازی استفاده شود.
7-    لازم است شهر نزدیک دریا باشد تا در واردات و صادرات و تجارت اهالی شهر را کمک نماید ( رادمنش، 111-110).

به عقیده ی وی عمران شهری مانند زندگی انسان دارای مراحل رشد، کمال و انحطاط است، وی انحطاط عمران را با توجه به ساخت اقتصادی و اجتماعی شهر نشینی در مرحله ی کمال حضارت امری حتمی الوقوع و اجتناب ناپذیر قلمداد می کند. علاوه بر عوامل روانی جمعی و همچنین عوامل دینی و اخلاقی؛ تجمل گرایی و گسترش نیازهای غیر ضروری و همچنین افزایش باج و خراجها، سبب گسترش فساد و در نهایت سقوط عمران می گردد (خوشرو، همان: 133).

نتیجه گیری:
فارابی در نظام فکری خویش به طرح انسان و جامعه ی انسانی پرداخته است. از نظر او انسان به صورت فطری اجتماعی است بدین لحاظ جامعه ی ایجاد شده شبیه به انسان است و کارکردی شبیه به بدن انسان دارد. هر جامعه دارای سلسله مراتبی است و هدف در این جامعه رسیدن به کمال انسانی و مدینه ی فاضله است. بنابراین، فارابی به سنخ شناسی مدینه ی فاضله و غیر فاضله پرداخته است.
ابن خلدون نیز انسان را موجودی با شعور و هدفدار تلقی می کند که در رسیدن به اهداف انسانی به تلاش و کوشش بسیار نیاز دارد. او مانند دیگر متفکران مسلمان تفاوت و تمایز انسان و حیوان را مورد بررسی قرار داده است. ابن خلدون تبدیل بادیه نشینی به شهر نشینی را تحول درونی جامعه می داند. او اشاره می کند که بادیه نشینان بنا بر عصبیت خود، تمایل به تشکیل حکومت دارند. او مدعی است که علت غایی عصبیت، دست یابی به حکومت و پادشاهی است. بادیه نشینان و استقرار آنها در شهر ها، زمینه ساز تغییر و تحول عمده در نظام شهری و کل جامعه است. ابن خلدون راه دیگر تحول در درون نظام اجتماعی را ناشی از تأسیس دولت جدید و تحولات آن می داند. او زمینه و عوامل مؤثر در پیدایش توسعه و تفوق دولت را در یک فرآیند تاریخی تبیین می کند.
 فارابی معتقد بود مدینه ی فاضله آن هنگام تداوم می یابد که فرمانروایانش در طول زمان از شرایط واحد بخصوصی پیروی کنند، به طوری که فرمانروای دومی که جانشین اولی می شود، بر آن باشد که حافظ و نگهبان همان احوال و شرایطی بوده باشد که در روزگار پیش از او مرسوم بوده است و اینکه در ترتیب و توالی آنان نباید انقطاع و فاصله ای ایجاد شود و در واقع به طور کامل از رفتار پادشاهانی که هدف و مقصدشان با او یکی است پیروی کند( فارابی، 1381: 112-111). بدین ترتیب فارابی فیلسوفی است که معتقد به حفظ شرایط مطلوب است و د رغیر این صورت امکان این وجود دارد که مدینه ی فاضله ی آرمانی تبدیل به مدینه ی جاهله شود.
بنای عمیق فارابی بر اهمیت جامعه است اما با پیشروی در نظریاتش نزدیک شدن به فردیت را می بینیم تا جایی که حتی جدیتی برای اصلاح نظام های اجتماعی جایز نمی شمرد و به قول مؤلف کتاب « فارابی مؤسس فلسفه ی اسلامی» « حتی به فضلا توصیه نمی کند که در صدد تغییر مدینه ها برآیند بلکه مقتضی می داند که اگر یکی از اهل مدینه ی فاضله در مدینهی غیر فاضله باشد، به مدینه ی فاضله (اگر باشد) هجرت کند (هاشمی طاری، 1382: 41).
علاوه بر این فارابی دیدگاهی مطلق گرایانه دارد چنانچه در تعریف سعادت آن را  خیر مطلق و هر آن چه در راه رسیدن به خوشبختی سودمند است می داند و بالعکس آنچه که به هر وجهی مانع از وصول به سعادت و خوشبختی شود شر مطلق است. این تعریف بیانگر عدم انعطاف در نظریات وی است و دلیل عدم تحول گرایی او نیز به این امر مرتبط می شود. ابن خلدون بر خلاف فارابی به گونه ای واقع گرا همه ی انواع حکومت ها ار آن طور که هست بررسی کرده و سپس محاسن و معایب هر یک را بر می شمارد و هیچ نوع نظامی را به طور مطلق مردود نمی داند او می گوید: " منشأ حکومت ها قهر و غلبه است، حتی حکومتهای مذهبی بر اساس قهاریت تشکیل می گردد؛ بنابریان مدینه ی فاضله افلاطون و به ویژه فارابی فقط می تواند جنبه ی فرضی داشته باشد" ( فارابی، 1358: 16-15).
آن گونه که از بررسی آراء و افکار فارابی مشخص است، او نظام های گوناگون در مدینه ها رامورد بررسی قرار داده ولی توجه بیشتر او به کلیات مسائل و ضوابط اجتماعی بوده تا جزئیات جامعه و مردم زمانه ی خود و یا بررسی تاریخی جوامع. ولیکن ابن خلدون ضمن بیان قواعد و ضئابط کشور داری، ملت های مختلف را از لحاظ خوی و عادت و مدنیت مورد بحث قرار داده است، آنطور که هست و احیانا آن طور که باید باشد.
نظریان فارابی در مورد مدینه ی فاضله بسیار آرمانگرایانه است و مدینه ی فاضله ی او مصداق utopia در زبان انگلیسی است که توماس مور ابداع گر آن است.
ریشه ی این کلمه، دو واژه ی یونانی ou به معنای «نه» و topos به معنای «مکان» اند که روی هم می شوند « ناکجا». آرمانشهر هر اندازه ابهام و اشکال داشته باشد باز هم عمیقا انسان مدار است، انسان را از طبیعت، که فقط برای استیلای بیش تر بر آن از آن تقلید می کند، فراتر می داند. دولتشهری که « د رحد کمال سازمان یافته» دولتشهری است که هم نواختی کائنات یا وحدت شخص انسان را باز سازد.( روویول، 1385: 21 و 190). مدینه ی فاضله ی فارابی بر خلاف یونانیان که بر تجربه ی شهر وندی تأکید داشتند عمدتا آرایی نظری و حاصل تأملات فلسفی است. این امر او را از ابن خلدون نیز جدا می کند. تقابل میان پندار گرایی سیاسی فارابی و واقع گرایی جامعه شناسی ابن خلدون تقریبا همه جانبه است. این تقابل به نقطه نظر در توجه به زندگی اجتماعی، به محتوای تحلیل به ویژه به برداشت فلسفی اساسی در مورد عقل و هستی مربوط می شود. فارابی تأکید زیادی بر نظریه دارد و دیدگاه آرمانگرایانه ی او به نوعی دور از واقعیت است. نظریه ی او براین پایه استوار است که هر کس به عقل پیوست، می تواند بر همه ی مشکلات که در اداره ی مدینه پیش می آید غلبه کند. حتی مردم مدینه را تعلیم خواهد داد و رهبری خواهد کرد و ایشان را  به سعادت که آخرین هدف آنهاست راه خواهد برد.
در واقع می توان اینگونه استنباط کرد که فارابی و ابن خلدون در یک نقطه ی مشترک به یکدیگر می رسند که بیانگر مطرود شدن جوامع است. فارابی با استفاده از معیارهای فلسفی و اخلاقی جوامع غیر فاضله را به دلیل فساد اخلاقی و زشتی اعمال محکوم به فنا می داند و ابن خلدون دوران کمال شهر نشینی را که وجه تشابه زیادی با مدینه ی غیر فاضله دارد، از طریق تحلیل ساخت اجتماعی و اقتصادی آن محکوم به سقوط و زوال تلقی می کند.
در پایان باید گفت فارابی و ابن خلدون از متفکرین و دانشمندانی هستند که بدون شک تأثیر عمیق و بسیار قابل توجهی را بر مباحث شهری، انسان شناسی، جامعه شناسی و سایر علوم همچون فلسفه و تاریخ گذاشته اند و نظریات آنان امروز نیز از تازگی برخوردار داست ومیتوان با نگاهی دقیق و موشکافانه به مفاهیم و تعابیری در دیدگاه آنان دست یافت که هر یک می تواند پاسخگوی نیازی از جوامع انسانی باشد.

منابع:
•    آزاد ارمکی، تقی. اندیشه ی اجتماعی متفکران مسلمان؛ از فارابی تا ابن خلدون، تهران، سروش، 1374
•    آزاد ارمکی، تقی. جامعه شناسی ابن خلدون، تبیان، 1376
•    ایولا کوست، جهان بینی ابن خلدون، مظفر مهدوی، شرکت سهامی انتشار، 1363
•    جمشیدیها، غلامرضا. پیدایش نظریه های جامعه شناسی، تهران، دانشگاه تهران، 1383
•    خوشرو، غلامعلی. شناخت انواع اجتماعات از دیدگاه فارابی و ابن خلدون، تهران، اطلاعات، 1372.
•    رادمنش، عزت ا... . کلیات عقاید ابن خلدون درباره ی فلسفه، تاریخ و تمدن، قلم
•    رودیون، فردریک. آرمانشهر در تاریخ اندیشه ی غرب، عباس باقری، تهران، نی، 1385
•    فارابی، ابونصر محمد. آراء اهل مدینه ی فاضله، سیدجعفر سجادی، تهران، شورای عالی فرهنگ و هنر، مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی، 1354
•    فارابی، ابونصر محمد. احصاء العلوم، حسین خدیو جم، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، 1381
•    فارابی، ابونصر محمد. اندیشه های اهل مدینه ی فاضله، سید جعفر سجادی، تهران، کتابخانه ی طهوری، 1361
•    فارابی، ابونصر محمد. سیاست مدینه، سید جعفر سجادی، تهران، انجمن فلسفه ی ایران، 1358
•    فکوهی، ناصر. انسان شناسی شهری، تهران، نی، 1383
•    فکوهی، ناصر. تاریخ اندیشه ها و نظریه های انسان شناسی، تهران، نی، 1381
•    مهاجرنیا، محسن. اندیشه ی سیاسی فارابی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه ی قم، 1380
•    نصار، ناصف. اندیشه ی واقع گرای ابن خلدون، یوسف رحیم لو، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1366
•    هاشمی، سید ابو القاسم. زندگی و شرح حال علمی و فکری معلم ثانی ابونصر فارابی، مؤلف، 1351
•    ابونصر _فارابی fa.wikipedia.org/wiki/

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 9 آذر 1389 :: نویسنده : امید باقری

تاریخ شهرنشینی کنونی(2)

ترجمه ی زهره دو دانگه
New York City.jpg

موقعیت مکانی شهرها
موقعیت یک شهر اغلب به عملکرد و نقش اولیه آن؛ که معمولا به مقوله های دفاع، تجارت، منابع، مدیریت یا مذهب منتسب است، باز میگردد. نیازهای سوق الجیشی در گذشته بسیار حائز اهمیت بوده اند، به ویژه زمانی که کنترل حرکات در یک ناحیه بسیار ضروری بوده است. برای مثال در افغانستان، کابل در مکانی

رشد کرد که این مکان عبور و مرور از گذرگاه خیبر را- که یکی از راه های اصلی در میان کوه های هندوکش است-کنترل میکند.
تجارت یک نیروی آرام تر است که موقعیت شهر ها از آن ناشی می شود. زمانی که شهر های تجاری در حال شکوفایی هستند، ارتباطات خوب و راه های حمل و نقل اموری حیاتی تلقی می شوند. برای مثال سنگاپور تنگه مالاکا را- که از راه های اصلی کشتیرانی میان بنادر شرق آسیا و بنادر واقع در غرب است- کنترل میکند. وجود منابع کمیاب یکی دیگر از شاخصه های مهم در موقعیت شهرها هستند. ژوهانسبورگ یک نمونه شهری است که در مجاورت منابع با ارزش توسعه یافته است، در این مورد نواحی زرخیز بسیار غنی افریقای جنوبی. به همین ترتیب کیرونا و گالیور (Kiruna and Gällivare) در نواحی سرد شمالی سوئد، در قلب ذخایر فراوان معادن آهن قرار دارند.
شهرها به عنوان مراکز مدیریتی  بر پا شده اند، مانند مادرید در اسپانیا و سانتیاگو در شیلی، که اغلب موقعیت مکانی (فیزیکی) مرکزی را اشغال میکنند تا کم و بیش دسترسی یکسانی را به تمام بخش های کشور فراهم نمایند. مکان واشنگتن دی سی، به عنوان نقطه میانی 13 ایالت اولیه ی متحد شده از شمال به جنوب، برای پایتخت انتخاب شد.
نهایتا تعدادی از شهرها از مکان های مقدس سرچشمه گرفته اند. مکه به حد بزرگی توسعه یافته چون محل تولد محمد، بنیان گذار اسلام بود. میلیون ها مردم در سراسر دنیای اسلام همه ساله برای زیارتی به نام حج در آنجا گرد هم می آیند.

مناظر طبیعی شهری
همانگونه که موقعیت یک شهر نقش و عملکرد سکونتگاه اولیه را بازتاب میدهد، طرح خیابان ها، الگوی کاربری زمین و سبک معماری از کنش میان شاخصه های گوناگونی شامل مکان، تاریخ و نیز عملکرد ناشی می شوند.
بسیاری از شهر ها و یا بخش هایی از شهرها مطابق طرحهای هندسی هستند، که این طرح ها نشان از یک تصمیم آگاهانه برای تحمیل نظم به منظره طبیعی دارند. متداول ترین طرح ها شبکه شطرنجی است که در آن خیابان ها با یکدیگر موازی بوده و با زوایای عمود یکدیگر را قطع میکنند. چنین طرحی از زمان یونان باستان وجود داشته است. در قرن شانزدهم شهرهای مستعمراتی اسپانیایی در امریکای جنوبی-بر طبق مقررات طرح ریزی- به صورت شبکه شطرنجی خیابان بندی شدند. بسیاری از شهرهای ایالات متحده مانند فیلادلفیا و نیویورک به منظور تسهیل فروش زمین، از ابتدا بر طبق شبکه شطرنجی خیابان بندی شدند. این الگو تنها منحصر به کشورهای اروپایی و مستعمرات آنها نیست. در قرن پانزدهم، پکن برطبق شبکه خیابان هایی که قصر شاهی را محاط کرده بود طرح ریزی شد. طرح سایر شهرها مانند طرح های پاریس و دهلی نو معابر انشعابی را با هم ترکیب میکند. طرح خیابان بندی مسکو یک سری دوایر متحدالمرکز است.
طرح های شهری فراتر از تمرینات ساده ی دستورات هندسی هستند. هرچند آنها نیز ارزش های گروه ها یا افرادی را بازتاب میدهند که درموقعیت اعمال نفوذ بر مناظر شهری هستند.  به نظر برخی، رشد آشفته و بی نظم شهری که از کمبود برنامه ریزی در قرن 19 ناشی می شود، مسئول بسیاری از بیماری های اجتماعی است. نهضت شهرهای جدید که در بریتانیا در اوایل دهه 1900 آغاز شد، کوششی بود برای طرح ریزی شهر های جدید با تلفیق بهترین شاخصه های زندگی روستایی و شهری.
همچنین برنامه ریزان برای الهامات خود به آینده نگاه کرده اند. دولت برزیل در سال 1956 یک پایتخت جدید در برازیلیا دایر کرد. مکان مذکور عمدا دور از مراکز جمعیتی ساحلی ریو دوژانیرو و سائو پائولو استقرار یافت تا بر توسعه داخلی تاکید شود. در طرح یاد شده شهر به یک هواپیما شباهت دارد که خود تصویری نیرومند از آینده همراه با مسکن و ادارات بوده و صنعت در نواحی متمایزی جدا شده است.
سایر شهرها بر اساس شیوه ی کم و بیش برنامه ریزی نشده رشد یافته اند. چنین مکان هایی که گفته می شود که به طور ارگانیک توسعه یافته اند آرایش تصادفی تری از خیابان ها را نمایش می دهند. برای مثال هسته شهرهای اروپایی قرون وسطی و بخش های قدیمی شهرهای اسلامی درجه ای از پیچیدگی را نشان میدهد که ناشی از فقدان برنامه ریزی است. هرچند این امر بدین مفهوم نیست که این چشم اندازهای شهری فاقد نظم هستند. شهرهایی که با یک فرهنگ مشترک توسعه یافته اند دارای شباهت های زیادی هستند. برای مثال بخش های قدیمی تر شهرهای اسلامی قاهره، دمشق و فاس همه دارای ویژگی های کالبدی مشترکی هستند. در مرکز همه آنها ارگ، مسجد جامع، قصر و سوق (souk) (1) یا بازار اصلی قرار دارد. شهر به  محلات مجزا که به روستا شباهت داشتند تقسیم شده و تا همین اواخر بیشتر زندگی روزانه افراد در آنجا صورت میگرفت. برای مثال هسته باستانی دمشق حدودا به 70 محله تقسیم شده بود. ضمنا آرایش و ابعاد خیابان ها و معماری و جهت گیری خانه ها با رهنمون های نوشته شده در قرآن مطابقت میکرد.

توسعه های شهری
در شهرهای واقع در اروپا و امریکای شمالی رکود صنعت سبب شد که برخی از نواحی درون شهری متروک شوند. در بسیاری از موارد این نواحی برای ایجاد مساکن گرانقیمت نوسازی شده اند که به این فرایند اصالت بخشی (gentrification) میگویند. داکلند لندن همانند محله های مرکزی در سیدنی استرالیا و بالتیمور، بروکلیت (یکی از محلات شهر نیویورک)، بوستون و بسیاری از شهرهای قدیمی تر ایالات متحده تحت این نوع از تجدید حیات قرار دارد. این فرایند که مردم نسبتا مرفه را به هسته مرکزی شهر جذب میکند بر خلاف جهت مهاجرت به حومه ها، که در شهرهای کشورهای صنعتی رواج دارد، عمل میکند.
در مقابل، در شهرهای امریکای مرکزی و جنوبی ساکنان ثروتمند گرایش تاریخی به تمرکز در مناطق مرکزی داشته و فقرا در نواحی پیرامونی تر زندگی کرده اند. این شرایط تا حدودی از قوانین برنامه ریزی اسپانیا در قرن شانزدهم سرچشمه میگیرد؛ این قوانین حکم میکرد مردم استعمارگر در زمین های نخستین مرکز شهر سکنی گزینند و مردم بومی در نواحی دورتر نزدیک به معادن و مزارع، یعنی جایی که کار میکردند، زندگی کنند. امروزه بسیاری از فقرای شهری در سکونتگاه های غیر بهداشتی حاشیه ی شهرها زندگی می کنند. این الگو حتی در جایی که حومه های شهر به  بالای تپه ها گسترش یافته سیطره دارد، مثل ریو دوژانیرو، که این امر اگر فواید اندکی نیز داشته باشد ولی مناظر ضعیف نفس گیری را ارائه میکند. در شیلی این زاغه های پراکنده قارچ و در برزیل فاولا (favelas) (2) خوانده می شود، که در اصل این واژه نام گلی است که در دامنه تپه ها می روید.
در سایر شهرهای جهان در حال توسعه، به مساله کمبود مسکن به شیوه های گوناگونی پرداخته شده است. برای مثال در بزرگترین شهر آفریقا، قاهره، طبقات اضافی به خانه ها و بلوک های آپارتمانی افزوده شد تا مردم بیشتر و بیشتری در آنها جای داده شوند. صدها هزار فقیر به عنوان مالکان تصرف کننده در قبرهای گورستان بدنام حاشیه شهر، که شهر مردگان (City of the Dead) خوانده می شود، زندگی میکنند. شهرنشینی یک گرایش جهانی است که وعده می دهد که برای دهه ها ایستادگی کند تا باقی بماند. آیا شهرهای آینده قادر خواهند بود در برابر فشاری که رشد سریع و اغلب برنامه ریزی نشده را همراهی میکند، ایستادگی کنند؟ و آیا آنها توسط مشکلاتی چون فرسودگیِ زیر ساختها یا محیط از میان می روند؟ همچنانکه جمعیت شهری رشد میکند، شهرهای موجود برنامه ریزی و سیاست های دقیقی را نیاز خواهند داشت، اما چالش مذکور ادامه خواهد داشت تا مدل های جدید شهری را ابداع کرده و به شهرها کمک کند که با آینده تطابق پیدا کنند.

پانوشت:
1-    http://en.wikipedia.org/wiki/Souq
2-    http://en.wikipedia.org/wiki/Favela

منبع:
Encarta Interactive World Atlas
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 9 آذر 1389 :: نویسنده : امید باقری

اریخ شهرنشینی کنونی(1)

ترجمه ی زهره دودانگه
272.jpg

همچنانکه مردم بیشتر و بیشتری، در فرایندی به نام شهرگرایی، در شهرها جمع می شوند، دولت با گزینه هایی مبنی بر اینکه چگونه برای توسعه شهر برنامه ریزی نماید روبرو می گردد. اغلب، این گزینه ها توسط سیر و طریقی که شهر  پیدایش یافته محدود می شود، که این امر مشکلاتی را برای برنامه ریزان در بر دارد.

شهر چیست؟
در تاریخ بشر، مردم تنها به تازگی در سکونتگاه های پرجمعیت و سازمان یافته، که ما آنها را شهر می نامیم، گرد هم آمده اند. شهر های نخستین در حدود 5000 سال پیش برپا شدند، اما تنها در 200 سال گذشته – با ظهور و گسترش صنعتی سازی و افزایش جمعیت جهانی در یک نرخ نمایی- شهر ها به طور قابل توجهی در اندازه و تعداد رشد یافته اند. در آغاز این قرن تنها در حدود یک نفر از 10 نفر در یک شهر زندگی میکرد؛ اما امروز سهم ساکنان شهری و روستایی تقریبا با یکدیگر برابر است. تا سال 2025 نزدیک به دو سوم جمعیت جهان در نواحی شهری زندگی خواهند کرد.
با توجه به اینکه بیشتر مردم بهترین و بدترین ابعاد شهرنشینی را نمایندگی میکنند در میابیم که آنها در رابطه با شهرها دارای گرایشی دوسویه هستند. از یک سو گوناگونی مردم و فعالیتها، ابداع و خلاقیت را تشویق میکند، که این امر به نوبه خود فرصت هایی را می آفریند و پیوسته مردم بیشتری را جذب میکند. از سوی دیگر مشکلات ناشی از ازدحام بیش از اندازه جمعیت، جرم، فقر و آلودگی ممکن است دربردارنده دشواری هایی باشد. بنابراین شهرها برای بازتاب امیدها و ترس های دنیای مدرن آمده اند.
تعریف یک ناحیه شهری، چنانکه از یک ناحیه روستایی قابل تشخیص باشد، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اگرچه بیشتر آمارگیران می پذیرند که شهرها نواحیِ بزرگ، پرجمعیت و ساخته شده هستند، ولی توافق کمی درباره اینکه چگونه شهر با استفاده از مقیاس های عینی تعریف شود وجود دارد. بیشتر کشورها از ترکیبی از معیارها استفاده میکنند: اندازه جمعیت متداول ، تراکم جمعیت و وسعت ناحیه ساخته شده. با این حال کشورهای کمی از واحدهای سنجش یکسانی استفاده میکنند. برای مثال در ایالات متحده، آمارگیران ناحیه هایی را شهر می پندارند که حداقل دارای 2500 نفر جمعیت باشند ، ولی در بریتانیا این عدد 1000 نفر است. چنین تفاوتی مقایسه میان کشورها را سخت میکند.

در اصطلاح اقتصادی، تمام شهرها در تنوع عملکردی مشابه هستند، مانند تولید، خرده فروشی و خدماتی که ارائه می کنند. این عملکردها بنیان اقتصادی یک شهر بوده و ثروت و اشتغال ایجاد میکند. به نظر می رسد هرچه شهر بزرگتر باشد عملکردهایش متعددتر و تخصصی تر است. درمقابل شهرهای کوچکتر عملکردهای کمتری دارند که این امر ناشی از یک ماهیت عمومی تر است. برای مثال در زمینه مراقبت های بهداشتی کلینیک ها در طیف گسترده ای از مکان ها یافت می شوند، اما بیمارستان آموزشی تخصصی تنها در شهرهای بزرگ تر استقرار میابند.
دلایل متعددی برای تمرکز فعالیت های متنوع در شهرها وجود دارد. مشارکت گسترده ساکنان شهری تقاضا برای عملکردهای تخصصی تر را تقویت می کند. دسته بندی یا تجمع فعالیت های وابسته به یکدیگر، زمان و هزینه را ذخیره می کند. همچنین شهرها توسط شبکه ای از حمل و نقل به دیگر سکونتگاه ها مرتبط شده اند، که این امر مسافرت (رفت و آمد) را برای مردم خارج از شهر، به منظور دسترسی به خدمات و کالاهایی که  شهر عرضه می کند، آسان می نماید.
همچنین شهرها میتوانند بر اساس ترکیب اجتماعی خود تعریف شوند. شهرها مشخصا مکان هایی با جمعیت بزرگ، متراکم و ناهمگون هستند. برخی مردم استدلال میکنند که این کیفیات موجب شیوه زندگی شهری مشخص و متمایزی می شود. در گذشته وقتی شهرها در رابطه با حومه ی پیرامون خود، به طور مشخصی دارای حدود و مرز شدند و ارتباطات از امروز بسیار محدودتر بود، این شیوه زندگی شهری تنها به خود شهرها منحصر شد. با این حال همچنانکه شهرها گسترش یافتند و انبوه ارتباطات  ارزش های شهری را انتشار داد، شناسایی و معرفی یک شیوه زندگی شهری منحصر بفرد به مراتب دشوار گشت.

فرایند شهر نشینی
گفته می شود زمانی یک کشور بیشتر شهرنشین می شود که به تعداد شهرهایش افزوده شود، مقیاس جمعیت شهری آن بزرگ گردد و سهم آن بخش از جمعیت که در نواحی شهری زندگی میکند افزایش یابد. درجه شهرنشینی در سراسر جهان متفاوت است اما عموما نشان دهنده ی میزان ثروت و توانگری هریک از کشورها است. به نظر می رسد کشورهای ثروتمند صنعتی شده بیشترین سطح شهرنشینی را دارند. برای مثال در هلند 89 درصد جمعیت شهرنشین هستند، در حالیکه در اتیوپی که فقیرترین کشورهاست این آمار به 13 درصد می رسد. در تاریخ معاصر به طور نسبی درجه شهرنشینی در افریقا و آسیا در مقایسه با اروپا و امریکای شمالی پایین بوده است. هرچند به دلیل مهاجرت گسترده از نواحی روستایی و رشد طبیعی در جمعیت شهری، جمعیت شهرهای جهان در حال توسعه به سرعت افزایش یافته است. برای مثال جمعیت قاهره در 40 سال گذشته سه برابر شده و انتظار میرود که بیش از نیمی از مردم افریقا تا سال 2020 در شهرها زندگی کنند. به طور مشابه سهم شهری جمعیت چین از حدود یک پنجم در سال 1960 به حدود نصف در امروز افزایش یافته است.

یکی از قابل توجه ترین ویژگی های رشد شهری در قرن حاضر، افزایش سریع تعداد شهرهای بزرگ بوده است. پیش از سال 1800 شهرهای دارای یک میلیون نفر جمعیت بسیار اندک بودند. با این حال از آن پس تعداد چنین شهرهایی پیوسته  افزایش یافته است. در سال 1900 حداقل 13 شهر با جمعیت بالای یک میلیون نفر وجود داشت و تا سال 1950 این تعداد به 68 شهر افزایش یافت. در سال 2000  حداقل 250 شهر با جمعیت بالای یک میلیون نفر وجود داشت که بیشتر آن ها در آسیا، به ویژه هندوستان و چین، قرار داشتند.
حتی شهری که دارای چند میلیون نفر جمعیت است در مقابل غول های شهری با جمعیت بیش از 10 میلیون نفر کوچک جلوه داده می شود. هم اکنون بر اساس برآوردهای گوناگون، ممکن است 20 عدد یا بیشتر از این کلانشهرهای غول پیکر وجود داشته باشد، که بیشتر آنها در آسیا هستند: توکیو، بمبئی، شانگهای، کلکته، سئول، پکن، اوزاکا، دهلی، کراچی و مانیل. دیگر کلان شهر های بزرگ عبارتند از نیویورک، سائو پائولو، مکزیکوسیتی، لس آنجلس، بوینس آیرس، ریو دو ژانیرو، لاگوس، پاریس، مسکو و قاهره. در سالهای آتی رشد انفجاری، شهرهای جهان در حال توسعه مانند تیانجین (Tianjin) (1) و بوگوتا (Bogotá) (2) را قطعا به این گروه سوق خواهد داد. تا سال 2020 انتظار میرود که شهرهای متعددی جمعیتی بیش از 20 میلیون نفر داشته باشند.
چنین تمرکزهای بزرگی از مردم مشکلات زیست محیطی عظیمی را نشان می دهد. برای مثال در مکزیکوسیتی  یک چهارم جمعیت به آب لوله کشی دسترسی ندارد و یک پنجم مساکن به سیستم فاضلاب متصل نیستند. به دلیل قرار گیری در دره و اینکه مرکز شهر باید در فواصل معینی به ترافیک نزدیک باشد، شهر به شدت از آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه موتوری رنج می برد. مشکلات مکزیکوسیتی در بیشتر شهرهای بزرگ دیگر جهان در حال توسعه و همچنین به میزان کمتری در شهرهای بزرگ کشورهای صنعتی وجود دارد.
یک ویژگی دیگر رشد غول های شهری، پیوستن شهرهای جداگانه به یک ناحیه پیوسته ی ساخته شده است. همچنان که حمل و نقل پیشرفت میکند، مردم قادر می شوند که مسافت های طولانی تری را بپیمایند و شهرها به سمت بیرون گسترش میابند. اگرچه هر شهرِ واقع در این ناحیه یکپارچه ی ساخته شده، دولت محلی خود را حفظ میکند ولی در اصطلاح کالبدی شهرهای منفرد به صورت یک ناحیه در هم می آمیزند. اصطلاح اَبَر شهر(واژه یونانی برای شهر بزرگ- megalopolis) برای توضیح ناحیه شهری تقریبا بهم پیوسته ای ابداع شد که در حدود 800 کیلومتر (500 مایل) در طول ساحل آتلانتیک در ایالات متحده - از بوستون تا پراویدنس (Providence)، هارتفورد، نیویورک سیتی، نیوآرک، فیلادلفیا و از بالتیمور تا واشنگتن دی سی - کشیده می شود. این اصطلاح برای سایر نواحی که پخشایش شهری شهرهای مجزا را بهم ارتباط می دهد نیز تعمیم داده شده است، مانند رندشتات (Randstadt) (3) در هلند، دره روهر در آلمان و منطقه توکیو- یوکوهاما- کاوازاکی در ژاپن.

پایان بخش اول (ادامه دارد)

zo1986do@gmail.com

پانوشت

1-    تیانجین (به چینی: 天津 به انگلیسی: Tianjin) یکی از شهرهای ساحلی واقع در خاورکشور جمهوری خلق چین است. جمعیت این شهر با حومه بیش از ده میلیون نفر است که پس از شانگهای و پکن سومین کلانشهر بزرگ چین به حساب می‌آید.
2-    بوگوتا که نام رسمی آن بوگوتا دی‌سی است پایتخت کلمبیا بوده و بر طبق سرشماری سال 2005 با جمعیتی معادل ۷٬۳۲۱٬۸۳۱ نفر بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر آن کشور به شمار می‌آید.
3-    رندشتات (Randstadt) شامل چهار شهر بزرگ اول هلند (آمستردام، روتردام، لاهه و اوترخت) و نواحی پیرامونی آنها با 7.1 میلیون نفر جمعیت بوده که این جمعیت تقریبا معادل نصف جمعیت هلند است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 16 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :