تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı - منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

 
Ketab- Assiiaii.jpg

تصویر: Sarvatobharda ماندالای هندی که اساس بنای سریرانگام Srirangam است.
راپاپورت از نظریه پردازان مطرح در حوزه ی فرهنگ و معماری است. وی در کتاب منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی ابتدا به نقد نگرش قوم گرای غربی می پردازد و با بررسی موردی اجتماعات زیستی غیر غربی در نهایت تئوری خود را ارائه می دهد. نظم بخشی به محیط زیستی بر اساس جهان بینی

انتزاعی ایده ی اصلی کتاب است.

راپاپورت، اموس (1366) منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی، ترجمه راضیه رضازاده، تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران

در این کتاب به مطالب زیر پرداخته شده است :
1.    درباره ی منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی
2.    مبداء شهرها
3.    تعاریف شهر
4.    دیدگاه های مختلف درباره ی شهر
5.    عملکردهای انتظام بخش
6.    طرح، نظام و مدل
7.    نظام محیط زیست
8.    سیستم های مقایسه ای نظم دهی
9.    مجتمع های زیستی نمونه
راپاپورت با نقد نظریات موجود در زمینه ی شهر بحث خود را آغازمی کند. به باور وی این نظریه ها چند وی‍‍ژگی بارز دارند که امکان صحت و تعمیم آنها را با مشکلات جدی مواجه می سازد. اولاً "اکثر نظریه های موجود در زمینه ی شهرسازی ، طراحی شهری و معماری و حتی مطالعات مربوط به انسان و محیط زیست او صرفاً بر سنت روشنفکرانه ی طراحی تکیه دارد و فرهنگ و رسوم مردم که اساس شکل گیری محیط زندگی است ، نادیده می انگارد." (ص:9)  ثانیاً نظریه های موجود صرفاً به زمان حال (تاریخ نزدیک) اشاره دارد و بعد تاریخی را لحاظ نمی کند. ثالثاً این نظریه ها صرفاً شهرهای غربی را مد نظر قرار داده و به آثار فرهنگ های غیر مدون غیر غربی اشاره نمی کند.
راپاپورت برای دست یافتن به یک نظریه ی جامع تر معتقد است باید "زمان" و "فضا" را گسترش داد به این ترتیب که هم به کاوش در تاریخ پرداخت و هم نمونه های غیر غربی را در گستره ای جهانی مورد تدقیق قرار داد. ضمن اینکه در هر مورد به فرهنگ مردم توجه ویژه داشت. محقق در بررسی نمونهه های خود هم به بررسی تغییرات می پردازد که اساس تفکر تحقیقی غربی است و هم به شناسایی ویژگی های ثابت در همه ی فرهنگ های مجتمعات زیستی توجه می کند تادر نهایت بتواند به تعریفی جامع دست یابد.
او ابتدا با چند مثال به ناکارآمدی نظریه های جهانشمول اشاره می کند. هدف از این مثال ها بیان اهمیت آشنایی محقق شهر با فرهنگ های گوناگون است. ایده ی اصلی راپاپورت وجود "نظم" در هر اجتماع زیستی است گرچه اغلب این نظم برای " دیگران" قابل درک و تفسیر نیست اما در فرهنگ آن مجتمع زیستی پایه های استواری دارد. مثلاً شهرهای امریکایی حالتی باز و فراخ دارند که ممکن است برای غیر امریکاییان تجربه ی احساس بی مکانی را در پی داشته باشد. دلیل این طراحی به خصوص ، ارزش والای تحرک و جابه جایی و آزادی فردی در فرهنگ امریکایی است. در حالیکه در شهرهای اسلامی اصل بر محدودیت و کنترل است و به همین سبب شهر دارای ساختی بسیار مشخص و بارز است. درک این ساختار نیز برای امریکایی ها دشوار خواهد بود.
شهر را عمدتاً مرکز تحولات می دانند. راپاپورت عنوان می کند که این مسئله صرفاً در اروپا نمود دارد در حالیکه مثلاً در ایران و چین شهرها نه مرکز تحولات که مراکز ثبات بوده اند.
یکی دیگر از نظریات رایجی که راپاپورت با ارائه ی نمونه هایی به نقد می کشد، اهمیت یافتن مناطق زیستی به نسبت میزان دور شدن از مراکز پرتجمع شهر است. در فرهنگ امریکایی هرچه از مرکز فاصله بگیریم اهمیت مکان برای زندگی افزایش می یابد در حالیکه در نقاط دیگری از جهان این مرکز شهر است که اهمیت دارد و حومه ارزش مکانی چندانی ندارد.
راپاپورت در بحث تعریف شهر به نقد نظرها ادامه می دهد. در این بخش به طور خاص به نقد آرای گوردون چایلد و هاردوی در تعریف "شهر" می پردازد.
" گوردون چایلد معیارهای شهرنشینی را به ترتیب زیر بیان می کند :
-     وجود تمرکز جمع کثیری از مردم در یک مکان
-    تخصص در حرف گوناگون
-    وجود وسیله ی گردش چرخ اقتصادی
-    معماری یادمانی عمومی
-    طبقات اجتماعی خاص
-    خط
-    علوم دقیقه
-    تجارت خارجی
-    عضویت در گروه بر اساس محل سکونت و نه تبار و نژاد. " (ص:12)
راپاپورت مثال هایی مانن "کاتال هیوک" و "جریکو" و اجتماعات پیش کلمبی را مطرح می کند که طبق یافته های باستان شناسی بسیار پیش از اختراع خط وجود داشته اند. تعریف چایلد آشکارا مجتمع های زیستی بسیاری را از گستره ی اطلاق "شهر" خارج می کند.
" هاردوی در تعریف شهر از ده معیار استفاده می کند:
-    وسعت و جمعیت زیاد با توجه به زمان و مکان خاص خود
-    ثبات
-    داشتن حداقل تراکمی خاص در رابطه با زمان ومکان خاص خود
-    ساخت و بافت مشخص و خوانا به وسیله ی خیابان ها و فضاهای شهری
-    محلی برای کار و زندگی مردم
-    وجود حداقلی از عملکردهای خاص شهری چون بازار، مراکز اداری و یا سیاسی ،مراکز نظامی، مراکز مذهبی، مراکز آموزشی و نهادهای وابسته به آن
-    وجود سلسله مراتب اجتماعی ناهمگن و متفاوت
-    وجود یک مرکز اقتصادی شهری در زمان و مکان خاص خود که یک حوزه ی نفوذ کشاورزی را به هم پیوند داده و در مواد خام تغییرات لازم برای عرضه به بازاری بزرگتر را انجام دهد.
-    مرکز خدماتی برای مناطق همجوار
-    مرکز اشاعه ی فرهنگ که از یک شیوه ی زندگی شهری با توجه به زمان و مکان خاص خود برخوردار باشد. " (ص: 12و13)
گرچه به نسبت تعریف چایلد جامع تر است اما به باور راپاپورت مانع پذیرش موقعیت شهری مجتمع های زیستی مایاها، بومیان افریقا، شهرهای چین باستان، کامبوج، جاوه، مصر و پرو و حتی یونان ماقبل کلاسیک می داند.
عمده ترین نقدهای راپاپورت به این نظریه ها "قوم گرایی" آنهاست. تعریف شهر، تعریفی مبتنی بر شهر مدرن غربی است ( شهرهای قرون وسطی و پس از آن) و هیچ اشاره ای به دیگر تمدن ها ندارد.
در ادامه راپاپورت به شیوه ی خاص خود یعنی با توجه به ویژگی های فرهنگی هر سرزمین عناصری را که برای اطلاق واژه ی شهر لازم است چنین عنوان می کند؛ این عناصر در یونان باستان عبارتند از تئاتر،ورزشگاه و تالار بارعام ، در شهرهای اسلامی ،مسجد جامع، بازار دائمی و حمام عمومی، در بین النهرین، کامبوج و مایاها یک معبد، در اروپا حصار، بازار و حکومت مستقل محلی، در اروپای دوره ی کارولیان ها دژ،کلیسا و بازار، در هند معبد، قصر و بازار، در چین قدیم محرابی برای خدای خاک، حصارها و معبدی برای نیاکان پادشاه و ...  گرچه عناصر شهری در هر فرهنگی متفاوت است اما ورای این گوناگونی ویژگی یکسانی نهفته است و آن " نظم" است. یک مجتمع زیستی بدلیل ویژگی های بافتی خود " شهر" نیست بلکه شهر عملکرد خاصی می طلبد که همان " نظم بخشیدن به یک منطقه و ایجاد فضای مفید" است. راپاپورت با این تئوری، نظر چایلدمبنی بر وقوع انقلاب شهرنشینی را رد می کند و معتقد است شهرها نه در اثر یک انقلاب ناگهانی که به تدریج و با گسترش حوزه ی نفوذ نظم به وجود آمده اند.
تمامی آنچه تا این بخش آمده در حکم مقدمه ای است برای بحث های اصلی راپاپورت. سئوال بنیادین وی در واقع آنست که چرا اساساً انسان به محیط زیست خود شکل منظم می دهد؟ و مهمتر از آن شکل های منظم مجتمع های زیستی از چه عناصری تأثیر می پذیرد؟
راپاپورت از این ایده دفاع می کند که ذهن آدمی برای درک جهان درهم و نامنظم پیرامون خود از سیستم طبقه بندی استفاده می کند و " مدلی آگاهانه" برای جهان بوجود می آورد. مفهوم بخشی به جهان و انسانی کردن آن از طریق اعمال یک نظم خاص امکان پذیر است و ابزار آن نامگذاری و سازماندهی است. " می توان اصولاً محیط مصنوع و مجتمع های زیستی را یکی از شیوه های نظم بخشی به جهان دانست در جوامع سنتی این شیوه ی نظم بخشی اساساً مقدس می باشد." (ص:16) انتظام بخشیدن به محیط بر اساس فرهنگ صورت می گیرد. فرهنگ مجموعه ای از ارزشها و باورهاست که جهان بینی افراد آنها را شکل داده است. محیط های زیستی پهنه های فرهنگی هستند که هویت سازندگان خود را نمایان می سازند. مهمترین عاملی که در جهان بینی انسان ها دخیل است باورهای مذهبی است از اینرو محیط های زیستی نیز بر اساس باورهای قدسی منظم می شود بر اساس تقلید از نظمی ایده آل چون نظم و هماهنگی برین.
نظم دهی محیط زیست درواقع نظم دهی چهار عامل است ؛ فضا، زمان، ارتباط و مفهوم. راپاپورت در این کتاب به تفصیل هریک از این عناصر را شرح داده و نقش هریک را در ارتباط  با دیگری بیان نموده است.
کتاب منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی از لحاظ وسعت اطلاعات و مثال ها نیز در خور توجه است. تمامی مباحث کتاب بر اساس نمونه های عینی مطرح شده است. اشکال شماتیک شهرهای باستانی از سراسر جهان و توضیحات نویسنده درباره ی نحوه ی نظم دهی فضایی آنها بیش از یک سوم حجم کتاب را شامل می شود و اطلاعات ارزنده ای در اختیار خواننده قرار می دهد.

Roya_asiaei@yahoo.com

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 01 و 54 دقیقه و 16 ثانیه

Very well spoken of course. !
cialis sicuro in linea cialis tadalafil online i recommend cialis generico acquisto online cialis link for you cialis price cialis from canada price cialis per pill fast cialis online only now cialis for sale in us cialis en mexico precio
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 09 و 19 دقیقه و 57 ثانیه

Valuable posts. Regards.
prezzo di cialis in bulgaria buy original cialis venta cialis en espaa buy original cialis tadalafil 20mg generic cialis cialis kaufen cialis 05 we choice cialis pfizer india buy cialis uk no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 21 و 47 دقیقه و 35 ثانیه

Lovely facts. Thanks a lot!
only here cialis pills cialis arginine interactio click now cialis from canada cialis dosage recommendations 200 cialis coupon viagra vs cialis canada discount drugs cialis we choice free trial of cialis cialis 5 mg effetti collateral buy cialis sample pack
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 10 و 56 دقیقه و 38 ثانیه

You actually mentioned it terrifically.
200 cialis coupon cialis generico cialis ahumada cialis for bph cialis tadalafil online cialis coupons printable generic for cialis generic cialis pro venta de cialis canada cialis tablets
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 23 و 14 دقیقه و 38 ثانیه

Seriously all kinds of useful facts!
cilas calis prezzo cialis a buon mercato buy online cialis 5mg cialis online nederland cialis 5 mg para diabeticos cialis pas cher paris warnings for cialis achat cialis en itali import cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 10 و 22 دقیقه و 32 ثانیه

Awesome info. With thanks!
import cialis buy cialis online cheapest buying cialis on internet price cialis per pill cialis daily cialis generisches kanada cilas only best offers cialis use cialis 20 mg effectiveness cialis reviews
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 23 و 20 دقیقه و 44 ثانیه

Thank you! A good amount of information.

cialis rezeptfrei sterreich cialis diario compra cialis et insomni generic cialis at walmart cialis 5 mg para diabeticos cialis bula bulk cialis safe dosage for cialis cialis generico online generic low dose cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 23 و 23 دقیقه و 35 ثانیه

With thanks! Useful information.
cost of cialis cvs price cialis wal mart pharmacy cipla cialis online cialis taglich cialis daily reviews buy online cialis 5mg cialis super acti cialis kaufen cialis rckenschmerzen cialis en 24 hora
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 11 و 20 دقیقه و 48 ثانیه

With thanks, Fantastic information.
prezzo di cialis in bulgaria interactions for cialis we recommend cheapest cialis cialis 5 mg funziona cialis 10 doctissimo cialis for daily use cialis for daily use cialis qualitat cialis for sale in europa miglior cialis generico
دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 18 و 41 دقیقه و 23 ثانیه

Fantastic posts. Cheers!
cialis lilly tadalafi safe dosage for cialis cialis online we like it cialis price cialis generic low cost cialis 20mg miglior cialis generico tadalafil 20 mg cialis generico postepay buy cialis sample pack
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 16 و 06 دقیقه و 25 ثانیه

You actually said this really well.
canadian pharmaceuticals online canadian discount pharmacies in canada canadian pharmaceuticals stocks canadian pharmaceuticals pharmacy times aarp recommended canadian online pharmacies canadian online pharmacies legal canadian pharmacycanadian pharmacy drugstore online india canadian pharmacy viagra brand
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 22 و 41 دقیقه و 20 ثانیه

Thank you, Lots of advice.

we use it 50 mg cialis dose cialis kamagra levitra acheter cialis kamagra cialis patent expiration side effects of cialis cialis kaufen bankberweisung cialis daily new zealand canadian discount cialis sialis how do cialis pills work
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 10 و 02 دقیقه و 11 ثانیه

You actually stated it fantastically!
how to get viagra prescription online viagra to buy buy viagra online safe online viagra without prescription how to buy viagra on line i want to buy viagra online prescription for viagra viagra or sildenafil buy viagra without a prescription online where to buy real viagra online
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 16 و 56 دقیقه و 43 ثانیه

Incredible a good deal of very good tips.
buy generic cialis cialis dosage recommendations cialis for sale we recommend cheapest cialis look here cialis order on line order cialis from india cialis sans ordonnance cialis online deutschland cuanto cuesta cialis yaho cialis pills price each
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 04 و 25 دقیقه و 55 ثانیه

Regards. Useful stuff!
where can i order viagra get prescription for viagra viagra find viagra online where can i get sildenafil viagra rx online how can i order viagra uk pharmacy online viagra buy viagra super active where to buy real viagra online
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 20 و 05 دقیقه و 58 ثانیه

You revealed this exceptionally well.
achat cialis en itali link for you cialis price cialis italia gratis wow cialis 20 interactions for cialis cialis 50 mg soft tab purchasing cialis on the internet cialis 5mg walgreens price for cialis cialis 5 mg para diabeticos
جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 16 و 36 دقیقه و 08 ثانیه

Many thanks. I like this.
click here take cialis cialis in sconto price cialis wal mart pharmacy buy cialis online cheapest walgreens price for cialis cialis 20 mg cut in half cialis online napol cialis billig calis generic cialis 20mg tablets
سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 20 و 26 دقیقه و 31 ثانیه
Its like you read my mind! You seem to know so
much about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you could do with a few pics to drive the message
home a little bit, but instead of that, this is great
blog. An excellent read. I'll definitely
be back.
یکشنبه 4 تیر 1396 ساعت 20 و 29 دقیقه و 32 ثانیه
core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین
در آیا واقعا حل و فصل کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر جملات شما در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای بسیار در
حالی که کوتاه. من هنوز مشکل
خود را با جهش در مفروضات و یک ممکن است را خوب
به کمک پر همه کسانی شکاف. اگر شما
در واقع که می توانید انجام من را
بدون شک تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 16 و 44 دقیقه و 24 ثانیه
I do consider all of the ideas you have offered on your post.
They are really convincing and will definitely work.
Still, the posts are too short for novices. May you please lengthen them a
little from subsequent time? Thank you for the post.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :