تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı - بحران مالی در شهر
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دوشنبه 5 تیر 1391 :: نویسنده : امید باقری

طی چند دهه تمرکززدایی جمعیت و رکود اقتصادی در شهرهای آمریکا، به بهای گزاف تضعیف بنیان منابع آن تمام شد. بخش اعظمی از مکان ها دیگر هم درآمد مازادی ندارند تا بهای خدمات بنیادین را بپردازند. زمانی، ادارات دولتی به دولت و فرمانداران فدرال واگذار شدند تا به این ترتیب تفاوت در کسری بودجه جبران شود. وقتی شکاف فوق عمیق تر شد، فرمانداری ایالات در شرایطی گرفتار شدند که به نام "بحران مالی" معروف است. (اوکانر، 1973؛ گوتدینر و هاچیزون، 2000) در بریتانیا، نابودی قدرت مالی شهرداری های محلی توسط دولت های پی در پی و خصوصی سازی و واگذاری خدمات شهرداری به ارائه دهندگان خصوصی از همان خط سیر ناشی شدند. سیستم های تمرکززدایی شده مانند نظام های موجود در فرانسه و آلمان نیز از این خطر مصون نماندند، زیرا روابط مرکز- پیرامون (center-periphery) در این کشورها نیز تحت نفوذ دغدغه های بودجه قرار گرفتند.

بحران مالی ایالت، دولت را در تمامی سطوح – نه تنها در شهرهای مرکزی- تحت تاثیر قرار داد. بااینهمه در سطح فدرال، دولت ملی بی آنکه مجبور باشد به مقام بالاتری توضیح بدهد، می توانست در هر قدر بدهی که می خواست داشته باشد. شهرها و حومه های شهر قادر به چنین کاری نیستند. در بریتانیا، مقامات محلی (قصبات) تا اوایل دهه 1980 می توانستند بدهی بالا بیاورند، گرفتاری ها را به دولت مرکزی ارجاع دهند. استان های آلمان هنوز قادرند بدهی داشته باشند، ولی تنها در چارچوب الزامات تحمیلی دولت مرکزی و محدودیت های ناشی از کسری بودجه کل که بر کشورهایی تحمیل می شود؛ و این که اعضای اتحادیه اروپا هستند. زمانی که نواحی محلی درگیر بحران مالی هستند، دیگر سطوح دولت نیز درگیر می شوند.

یک شهر به عنوان بدنه ای حقوقی حتی می تواند ورشکست شود. در سال های 1970، چندین شهر ایالات متحده متحمل بحران های مالی سختی شدند و کلولند در سال 1978 ورشکست شد. این رویداد در سال های 1800 رایج تر بود، زمانی که اقتصاد کشور درگیر بحران های دوره ای ناشی از رکود اقتصادی بود. به طور رسمی، مقامات محلی بریتانیا نمی توانند ورشکست شوند. اگر آنان بودجه ای غیرقابل پذیرش برای سال مالی آتی برای دولت مرکزی ببندند و تلاش کنند نوعی کسری بودجه به راه بیندازند، ممکن است اعضای انتخابی شورای شهر جریمه (مسولیت مالی امر به گردن خودشان بیفتد) و از دفتر حذف شوند. در سال های اخیر، دولت جدید کار، شیوه ای به نام "اصلاحات محلی نوین" ابداع کرده است. این شیوه اساسا بر سیاست فن سالاری استوار است که بر اساس آن، مقاماتی که بر قوانین "ارزش برتر" (برنامه کمیسیون ممیزی، ممیزی ملی مقامات محلی) منطبق رفتار کنند، می توانند به عنوان پاداش، در دریافت سرمایه حاصل از حراج دارایی های محلی عمومی سهم داشته باشند. مالیات کسب وکار محلی توسط دولت مرکزی کنترل می شود، البته شهر لندن (محدوده مالی) از این قانون مستثناست، زیرا ثروتمندترین قصبه دنیا به شمار می رود. برخلاف سیستم های فدرالی که برای نمونه در ایالات متحده و آلمان وجود دارد، تاثیر بحران مالی دولت از طریق نمایندگی دولت مرکزی در سایر نواحی اروپا مورد میانجی گری قرار می گیرد. با اینهمه این تاثیر بر ساکنان محلی خالی از مشکل نخواهد بود.

حتی زمانی که از حالت نهایی ورشکستگی اجتناب می شود – همان طور که در جریان بحران 1975 شهر نیویورک اتفاق افتاد- تهدید کسری شدید بودجه به این معناست که شهرداری باید بسیاری از خدمات خود را قطع کند. این اقدامات که همواره غیرمردمی است، به طور مستقیم کیفیت زندگی محلی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. برای نمونه در جریان سال های دهه 1970 ایستگاه های آتش نشانی نیویورک سیتی خاموش شد، آموزگاران از کار بیکار شدند، مجموعه رفتگران، کوچک و بسیاری از فعالیت های مدنی به سادگی لغو شد.

در ایالات متحده، اقتصاد توسط بخش خصوصی کنترل می شود، اما کیفیت زندگی اجتماعی به شدت به دولت های محلی وابسته است (به مدخل آموزش و بازتولید کار نگاه کنید.) میزان مالیات نسبت به دیگر کشورهای صنعتی پایین تر است. شهرها و حومه شهرها با سودآفرینی ای که در پایین ترین حد ممکن تنظیم شده، اغلب به درآمدزایی حاصل از سازوکارهایی چون مالیات بر دارایی و حراج ها تکیه دارند. بنابراین تاثیر افول این موارد اخیر بر فقرا از همه شدیدتر خواهد بود. درجریان رکود اقتصادی، درآمدزایی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. هنوز به نظر می رسد مردم این کشور سیستم جدید را بر افزایش نرخ مالیات بر شرکت های بخش خصوصی ترجیح می دهند تا به این ترتیب هزینه خدمات عمومی پرداخته شود. چند دهه پس از سال های دهه 1950، زمانی که شهرها و حومه های شهری به خاطر کمبود نقدینگی به صلابه کشیده شدند، ادارات محلی به دولت و برنامه های فدرال تکیه کردند تا این تفاوت بودجه را جبران کنند. اما در سال های 1970 زمانی که این برنامه های فراوان توسط دولت ملی کاهش یافت، بحران مالی شدید دیگری به سرعت پیدا شد.

عامل مهمی که مدیریت بحران مالی را پیچیده می سازد، بهره های فراوان و گوناگونی است که در زمان  بازسازی ساختار دولت پیدا می شوند. اتحادیه های کاری شهری و حومه شهری که نماینده کارگران شهرداری و شهری هستند، برای کاهش استخدام مبارزه می کنند، امری که در مبارزه با کسری بودجه لازم تلقی می شود. در کلولند، به رغم مخالفت شدید کارگران، اتحادیه های وابسته به شهرداری احتمالا مجبور به بیکارکردن بخش گسترده پرسنل و حتی هزینه کاهش ها شوند. صاحب منصبان منتخب محلی نیز به دلیل چنین بحرانی تحت فشار فراوان قرار گرفتند. اگر دولت به این شهر کمک کرده بود-همان طور که اغلب آنان این کار را انجام دادند- مرتب از آنان پرسیده نمی شد کمک ها را تا پیش از به اوج رسیدن بحران مالی چگونه به مصرف رسانده اند. در این مرحله، معمولا از دولت مرکزی خواسته می شد – و درخواست درستی نیز بود- که مقامی کمک رسان برای همتراز ساختن کمک های شهرداری با میزان هزینه ها در نظر گرفته شود. این هیات های بازرگانی کنترل دولتی بیرونی که اغلب زمان هایی پدیدارمی شوند که بحرانی مالی وجود دارد، هرگز با ساکنان شهر آنقدرها مردمی آنقدآ

نیستند. آنان با صاحب منصبان محلی از این هم غیرمردمی تر هستند، یعنی این صاحب منصبان، آنان را به مثابه نشان روشن شکست سیاست خود می دانند.

دیگر گروه ذینفع که در زمان بحران مالی فعال می شود، خود بخش خصوصی است. زمانی که خدمات عمومی مانند کیفیت زندگی شهری تنزل کند، کمپانی هایی که می توانند به سمت مکان های سالم تر حرکت کنند، معمولا این کار را انجام می دهند. برای نمونه در سال های دهه 1970 نیویورک سیتی نه تنها بخش بزرگی از شعبه های اصلی حقوقی خود را از دست داد، بلکه طوری با پیشه وران رفتار کرد که همه آنان سرانجام به این نتیجه رسیدند وقت آن رسیده که کوچ کنند. در مقابل، بانکداری و بهره های مالی معمولا در جای خود باقی بود. این امر به این دلیل رخ می دهد که بانک ها به شدت خود را در املاک و مستغلات جنوب شهر وارد می کنند و به این ترتیب آنان به نخستین ذینفعان تنظیمات نوین مالی شهرداری نآنا

تبدیل می شوند که به دلیل وضعیت بحرانی، بهره های بالاتر از معمول را شامل می شود. بانک ها در زمان بروز بحران مالی بسیار خوب تجارت می کنند، درست مثل اکثر شهرداری ها که ترجیح می دهند بدهی ها را با نرخ بهره های بالاتری بازسازی کنند تا اینکه به ورشکستگی دچار شوند.

بحران های مالی نشانه تنزل جامع در اقتصادهای شهری است. این الگوها از سال های دهه 1950 به دنبال تمرکززدایی کلان شهری و انتقال مردم و صنایع به حومه شهر و بخش جنوبی و غربی ایالات متحده دیده می شوند. این نواحی نیز به نوبه خود به سرعت رشد کردند و بیش از اندازه از بحران مالی و ناتوانی از سرمایه گذاری مناسب در زمینه زیرساختی و خدمات عمومی رنج بردند. این انتقالات انبوه جمعیت در دهه 1950 آغاز شد. این امر بیست سال زمان به همراه حمایت های دولت و برنامه های فدرال را به خود اختصاص داد تا اینکه کسری های درآمد به گونه ای قابل توجه احساس شدند. اما در سال های 1970 زمانی که این اتفاق افتاد، روشن شد هم شهرها و هم حومه های شهری بابت ناتوانی در تدارک خدمات فوق و کیفیت زندگی آنطور که دلخواه اغلب آمریکاییان است، رنج بسیاری را متحمل شده اند. پس از سال های 1970 قطع خدمات و کمبود شایع شد و مردم مجبور شدند با زندگی در اجتماعی سازگار شوند که کیفیت آن تا امروز رو به افول است، گواینکه جوامع ثروتمندتر به دلیل تاثیر خود همواره تحت مراقبت قرار داشته اند. تا زمانی که ما یک سیستم اقتصادی داریم که در آن سرمایه، کنترل منافع را در دست دارد و مالیات دولتی محدود است، تمامی مکان های داخل ناحیه مترو با شبح تقلای مالی زندگی خواهند کرد. به این دلیل، بحران های مالی حتی در قرن بیست و یکم به عنوان تهدیدی برای کیفیت زندگی شهری باقی خواهد ماند.

در اروپا وضعیت متنوع تر و پیچیده تر بود. با اینهمه رابطه میان رشد حومه شهرها و پایه مالیات نواحی شهری در دوره بین سال های دهه 1950 تا دهه 1970، مشکلات مشابهی در کیفیت زندگی شهری ایجاد کرد. بر خلاف آن، در آغاز قرن بیست و یکم، قصبه های حومه لندن با ساکنانی متعلق به نسل پس از جنگ جهانی دوم، نوعی افول کیفیت زندگی در قالب حرفه ای های جوان که در نواحی داخلی مرکزی شهر متمرکز شده بودند و طبقه متوسطی که به سمت بیرون و حاشیه های ییلاقی پناه می برد، را تجربه می کرد.  یکی از دلایل این انتقال، هزینه گزاف حمل و نقل از مکان های دور از مرکز به مرکز لندن بود، امری که به دلیل سیستم یارانه ای سنگین برای ساخت بزرگراه و حمل و نقل خصوصی در گذشته مبتلا به ایالات متحده نبود.

                                                منابع

Audit Commission (1995), Local Authority Performance Indicators, 1993/94. London:

HMSO.

Gottdiener, M. and R. Hutchison, 2000. The New Urban Sociology, 2nd Edition. NY:

McGraw-Hill.

O’Connor, J. 1973. The Fiscal Crisis of the State. NY: St. Martin’s Press.

Smith, P. (ed) 1996 Measuring Outcomes in the Public Sector. London:Taylor & Francis.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 8 مرداد 1398 ساعت 22 و 29 دقیقه و 47 ثانیه

With thanks! A good amount of data.

canadian pharcharmy online24 best canadian pharmacies online online pharmacies india canada drugs canadian medications list canadian prescriptions online serc 24 mg canadian discount pharmacies in ocala fl canadian medications, liraglutide canadian pharcharmy online24 canadian pharmacies
دوشنبه 3 تیر 1398 ساعت 07 و 45 دقیقه و 31 ثانیه

Amazing quite a lot of amazing facts!
no prescription cialis cheap side effects of cialis cialis pills price each compare prices cialis uk warnings for cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis pills price each cialis arginine interactio cialis 200 dollar savings card only now cialis for sale in us
یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 15 و 46 دقیقه و 49 ثانیه

Whoa tons of excellent tips!
canadian drugs generic cialis how to buy cialis online usa cialis 5 mg cialis 5 mg funziona cialis 5 mg scheda tecnica non 5 mg cialis generici cialis canada female cialis no prescription cialis rezeptfrei cialis 10 doctissimo
جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 00 و 15 دقیقه و 33 ثانیه

This is nicely expressed. !
tadalafil 5mg buy brand cialis cheap order a sample of cialis best generic drugs cialis does cialis cause gout cialis 30 day sample cialis 5 mg buy acheter cialis kamagra cialis canada on line wow cialis 20
پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 04 و 45 دقیقه و 23 ثانیه

Thanks a lot! Great stuff.
cialis vs viagra tadalafil 5mg cialis dosage amounts buy generic cialis cialis generico milano cuanto cuesta cialis yaho walgreens price for cialis cialis super kamagra cialis generique free generic cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 13 و 10 دقیقه و 03 ثانیه

Nicely put, Kudos!
tadalafil 10 mg sialis cilas cialis 20mg preis cf cialis sicuro in linea cialis 20mg prix en pharmacie wow cialis 20 cialis cuantos mg hay how much does a cialis cost wow look it cialis mexico
سه شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 20 و 41 دقیقه و 43 ثانیه

Incredible plenty of helpful data.
cialis ahumada cialis wir preise cialis farmacias guadalajara cialis professional from usa cialis sans ordonnance no prescription cialis cheap buy cialis online cheapest cialis online holland buy cialis uk no prescription we use it 50 mg cialis dose
دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 22 و 53 دقیقه و 05 ثانیه

Regards! Wonderful information.
cialis 100 mg 30 tablet when will generic cialis be available viagra vs cialis cialis tablets cialis generico lilly cialis great britain buy original cialis cialis pas cher paris we like it safe cheap cialis viagra cialis levitra
یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 18 و 25 دقیقه و 27 ثانیه

Nicely put. Thanks a lot.
look here cialis order on line india cialis 100mg cost interactions for cialis enter site very cheap cialis cialis pills boards cialis e hiv cialis pills in singapore we choice free trial of cialis buy generic cialis online cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 03 و 45 دقیقه و 41 ثانیه

Info certainly regarded!.
cialis savings card cialis price in bangalore callus cialis daily dose generic cialis taglich viagra cialis levitra can i take cialis and ecstasy rx cialis para comprar tadalafil generic generic low dose cialis
چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 19 و 01 دقیقه و 57 ثانیه

Wow a good deal of terrific data!
drugs for sale canadian drug store online pharmacies in usa canada medication list canadian pharmacys canadian pharmacys trust pharmacy of canada canadian drug canadian prescriptions online serc 24 mg the best canadian online pharmacies
پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 06 و 53 دقیقه و 26 ثانیه

Thanks a lot. Lots of material.

cialis daily generic cialis soft gels generic cialis we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg schweiz cialis tablets for sale cialis official site cheap cialis cialis uk next day get cheap cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 13 و 19 دقیقه و 13 ثانیه

Very well voiced truly! !
link for you cialis price the best site cialis tablets side effects for cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis 30 day sample cialis canada on line cialis with 2 days delivery cialis 30 day sample cialis sicuro in linea safe site to buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 02 و 03 دقیقه و 11 ثانیه

Truly quite a lot of helpful advice!
calis cialis super acti cialis manufacturer coupon cialis for daily use generic cialis at the pharmacy cialis 50 mg soft tab generic cialis soft gels generic cialis pro deutschland cialis online compare prices cialis uk
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 13 و 02 دقیقه و 41 ثانیه

Kudos! Very good stuff.
cialis 5 effetti collaterali cialis 5mg prix non 5 mg cialis generici generic cialis soft gels sublingual cialis online discount cialis look here cialis order on line generic cialis pill online buy cialis uk no prescription cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 13 و 03 دقیقه و 56 ثانیه

Many thanks. I appreciate it.
cialis australia org cialis 10 doctissimo cialis kaufen bankberweisung cialis y deporte 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis bula generic cialis at walmart click here cialis daily uk cialis for bph cheap cialis
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 01 و 23 دقیقه و 48 ثانیه

Good postings. Many thanks!
cialis farmacias guadalajara generic cialis 20mg uk buy online cialis 5mg rx cialis para comprar buy generic cialis cialis 5 mg funziona cialis generico in farmacia side effects of cialis cialis australian price cuanto cuesta cialis yaho
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 14 و 04 دقیقه و 31 ثانیه

Wonderful content. Cheers.
cialis generico online viagra vs cialis cialis daily new zealand cialis great britain cialis tadalafil cialis 20mg cialis dose 30mg cialis 20 mg effectiveness look here cialis order on line tadalafil 5mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 02 و 46 دقیقه و 33 ثانیه

Beneficial posts. Regards.
cialis 5 mg para diabeticos cilas cialis 20mg preis cf prix de cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne safe dosage for cialis cialis generic when will generic cialis be available opinioni cialis generico cialis free trial
پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 12 و 44 دقیقه و 08 ثانیه

This is nicely said. .
levitra 20 mg bayer prezzo levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg prezzo buy levitra buy levitra 10mg levitra 20 mg levitra online levitra without a doctor prescription buy levitra
یکشنبه 8 مهر 1397 ساعت 04 و 38 دقیقه و 11 ثانیه

Nicely put. Thank you.
cialis 100 mg 30 tablet best generic drugs cialis chinese cialis 50 mg walgreens price for cialis cialis rezeptfrei sterreich we like it cialis price cialis billig bulk cialis india cialis 100mg cost side effects of cialis
شنبه 7 مهر 1397 ساعت 01 و 54 دقیقه و 40 ثانیه

Wonderful stuff, Kudos!
cialis pills price each we like it safe cheap cialis achat cialis en europe low cost cialis 20mg cost of cialis cvs viagra or cialis comprar cialis navarr cialis farmacias guadalajara how does cialis work cialis e hiv
شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 18 و 21 دقیقه و 51 ثانیه

Thank you! Ample content.

trusted pharmacy canada scam canada drug pharmacy online canadian pharmacies viagra canadiense north west pharmacies canada northwest pharmacy canada canadian pharmacy meds drugstore online india are canadian online pharmacies safe drugs for sale in canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 19 و 53 دقیقه و 03 ثانیه

Excellent material. Thank you!
achat cialis en europe tadalafil 5mg tadalafilo cilas when will generic cialis be available cialis 20 mg best price interactions for cialis only here cialis pills interactions for cialis cialis 5 mg scheda tecnica
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 16 و 49 دقیقه و 20 ثانیه

You said this fantastically.
cialis ahumada cialis name brand cheap callus walgreens price for cialis cialis kamagra levitra cialis efficacit cialis 30 day sample cialis vs viagra cialis super acti fast cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 21 و 11 دقیقه و 33 ثانیه

Wonderful posts. With thanks!
cialis farmacias guadalajara cialis et insomni cialis billig precios de cialis generico canada discount drugs cialis cialis cipla best buy generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg effetti collateral prix cialis once a da i recommend cialis generico
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 02 و 56 دقیقه و 53 ثانیه

Kudos, Loads of stuff.

generic cialis review uk cialis preise schweiz dosagem ideal cialis cialis lilly tadalafi compare prices cialis uk generic cialis levitra cialis generique cialis flussig cialis 20 mg best price acheter cialis meilleur pri
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 13 و 32 دقیقه و 22 ثانیه

Helpful posts. Thanks!
the best choice cialis woman dosagem ideal cialis achat cialis en europe cialis therapie cialis rezeptfrei cialis 20mg prix en pharmacie cialis ahumada cialis 5 mg funziona buy cialis online nz free cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 ساعت 13 و 43 دقیقه و 03 ثانیه

You suggested it terrifically.
we choice free trial of cialis cialis 5mg billiger cialis authentique suisse generic cialis 20mg tablets cialis 50 mg soft tab cialis cost cialis en mexico precio cialis 5 mg schweiz tadalafil generic cialis dose 30mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 03 و 50 دقیقه و 07 ثانیه

Thanks. Terrific information!
cialis wir preise achat cialis en suisse cialis generika safe site to buy cialis online side effects of cialis side effects of cialis prescription doctor cialis cialis vs viagra cialis tablets for sale prezzo cialis a buon mercato
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :