تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı - قبیله ترک آغاج اری خوزستان
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پ.ابرلینگ ترجمه: نسیم خواجه زاده

قبیله ای با منشا قومی به هم آمیخته است که در شرق خوزستان زندگی می کند .
121.jpgاَغاچ اِری قبیله ای با منشا قومی به هم آمیخته است که در شرق خوزستان زندگی می کند .نام اَغاچ اِری (مردم جنگلی در  ترکی) بسیار  باستانی است (cf. Rašīd-al-dīn, Jāmeʿ al-tawārīḵ, ed. A. A. Ali-Zade, Moscow, 1965, I/1, p. 35; V. Minorsky, “Äḭnallu/Inallu,” RO 18, 1953, p. 4; Nozhat al-qolūb, p. 81; Jordanes, The Origin and Deeds of the Goths, Princeton, 1908, p. 11; G. Nemeth, A honfolgaló magyarság kialakulása, Budapest, 1930, pp. 32, 138, 168; J. Marquart, Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge, Leipzig, 1903, pp. 40-41; G. Moravcsik, Byzantino-turcica, Budapest, 1943, II, p. 65).
زی. وی. تاگن می نویسد که در 460 پیش از میلاد مسیح،  یک شعبه از خزرها یا یک گروه دقیقا مرتبط به نام اغاچ اِری از جنوب قفقاز آمدند (“Azerbaycan,” İA II, p. 98) . بعد از آن ما یک قبیله به این نام در کوههای مرس در آنتالیای شرقی یافتیم که در کنار گروهی ازافشارها و گروهی از بیاتها زندگی می کنند. در سال 1246 این قبیله نشینان در مقابل بایچو نویان جنگیدند (ibid). در عین حال گروه دیگری از اغاچ اِری ها برای سالهای زیاد قبیله ی حاکم در ناحیه خلخال در شرق آذربایجان بودند که همسایگان دیلمی ها بودند . اظهار شده که این گروه زمانی که هلاکوخان الموت را تسخیر کرد همراه او بوده است (ibid). در نهایت ، تحت نام اغاچ اِری قبایلی در اتحادیه قبیله ای آق قویونولها و قراقویونولها وجود داشت (F. Sümer, “Ḵᵛārazm-Koyunlular,” İA VI, p. 293; M. H. Yınanc, “Ak-Koyunlular,” İA I, p. 253). تاگن معتقد است که نام قاجار  تغییر یافته نام اغاچ اِری است(“Azerbaycan etnoğrafisine dair,” Azerbaycan yurt bilgisi 2/15, March, 1913, p. 101).اما این امر خیلی غیر محتمل است . امروزه  این اعتقاد خصوصا در مورد اغاچ اِریهایی که زبان ترکی ندارند  وجود دارد که نام این قبایل از فارسی شدن کلمه آغا/آقا(جنتلمن) و جَری(دلیر) آمده است .
پس این مفهوم که آنها آن را غلط نوشتند و غلط تلفظ کردند و ثابت و محکم شد ، نامی است که از آقاجری آمده است ؛ از جهت دیگر نیز نامهایی برای شهرهایی مثل آغاجاری است(q.v.)..
مینورسکی،قبیله ی اغاچ اِری از  جنوب غرب ایران را به عنوان یکی از شعبه های لرهای کهگیلویه طبقه بندی کرد، اما او اشاره می کند که آنها ویژگیهای مخلوطی دارند و چهارتا از تیره هایشان ترک هستند: افشارها ، جغتایی ها ، بیگدلی ها و قرباغی ها(“Lur,” EI1 III, p. 42)  .هم فسایی(II, p. 270)  و هم جی. دمورگنی(“Les réformes administratives en Perse,” RMM 22, 1913, pp. 111-12) شرح می دهند که اغاچ اِری کهگیلویه همچون ملغمه ای از عناصر ترک ، تاجیک(ایرانی) و لر است . در هر حال به نظر می رسد که حداقل برخی از تیره های اغاچ اِری(بویژه تیره افشار) از باقیمانده های شعبه ی نیرومند کهگیلویه ی افشارهای خوزستان هستند که بیشتر آنها توسط شاه عباس اول پس از شورش 1005/1596-97 پراکنده شدند .
همچنین به نظر می رسد یک ارتباطی  بین اغاچ اِریها و قبیله کشکولی بزرگ از اتحادیه ی قبیله ای قشقایی وجود دارد که در غرب فارس ساکن هستند ، چرا که هر دو شامل تیره هایی با نامهای بیگدلی و جامه بزرگی هستند.
در حدود سال 1820 اغلب تیره های اغاچ اِری مجبور به یکجانشینی در همسایگی بهبهان برای محافظت شهر از تهاجم بختیاریها ، بویر احمدیها و سایر کوچ روهای غارتگر شدند(P. Oberling, “The Turkic Tribes of Southwestern Persia,” Ural-Altaische Jahrbücher 35, 1963, p. 174).اغاچ اِری هایی که کوچ رو باقی ماندند کمی بعد بوسیله اتحادیه ی قبیله ای بویر احمدی جذب شدند و امروز تحت عنوان آقایی شناخته می شوند(for details on this Boir Aḥmadī tribe, see M. Żarrābī in FIZ 9, 1962, p. 284) . در 1912 دمورگنی ، شمار اغاچ اِری را در ناحیه ی بهبهان حدود 2000فامیل (op. cit., p. 112)تخمین زد . در دهه ی 1950 هنوز تعداد آنها خیلی راحت ،بالغ بر 1000 فامیل بود .تیره های آنها از این قرار بود : جامه بزرگی ، تیلِکو، جغتایی ، بیگدلی ، افشار ، لرزبان ،شعری ، آق باغی ، بشیری ، دیلمی ، گشتیل و داوودی. برخی مردمان قبیله هنوز ترکی صحبت می کنند اما اکثرا فارسی و لری صحبت می کنند . بسیاری از اغاچ اِری ها به سمت آبادان ، بندر معشور و آغاجری مهاجرت کردند که توسط کنسرسیوم و شرکت ملی نفت ایران استخدام شدند . (Oberling, op. cit., pp. 175-79).
بازیابی شده از شبکه اینترنت در تاریخ 3/10/91 ؛ منبع: http://www.iranicaonline.org/articles/agac-eri-a-tribe-of-mixed-ethnic-o...

 

تصویر: عکس قدیمی از شهر آغاجری خوزستان
منابع: http://akbareagajary.mihanblog.com/post/4

AḠĀČ ERĪ
a tribe of mixed ethnic origin living in eastern Ḵūzestān.
 
AḠĀČ ERĪ, a tribe of mixed ethnic origin living in eastern Ḵūzestān. The name Aḡāč Erī (“People of the Forest” in Turkic) is very ancient (cf. Rašīd-al-dīn, Jāmeʿ al-tawārīḵ, ed. A. A. Ali-Zade, Moscow, 1965, I/1, p. 35; V. Minorsky, “Äḭnallu/Inallu,” RO 18, 1953, p. 4; Nozhat al-qolūb, p. 81; Jordanes, The Origin and Deeds of the Goths, Princeton, 1908, p. 11; G. Nemeth, A honfolgaló magyarság kialakulása, Budapest, 1930, pp. 32, 138, 168; J. Marquart, Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge, Leipzig, 1903, pp. 40-41; G. Moravcsik, Byzantino-turcica, Budapest, 1943, II, p. 65). Z. V. Togan writes that in A.D. 460 a branch of the Ḵazars, or a closely related group by the name of Aḡāč Erī, came to southern Caucasia (“Azerbaycan,” İA II, p. 98). Later, we find a tribe by that name in the Maras mountains, in eastern Anatolia, living alongside a group of Afšārs and a group of Bayāts. In 1246, these tribesmen fought against Bayču Noyan (ibid). Yet another group of Aḡāč Erīs was for many years a ruling tribe in the district of Ḵalḵāl in eastern Azerbaijan, where they were neighbors of the Daylamīs. This group is said to have been with Holāgū Khan when that ruler captured Alamūt (ibid). Finally, there were tribes by the name of Aḡāč Erī in the Qarā Qoyunlū and Āq Qoyunlū tribal confederacies (F. Sümer, “Ḵᵛārazm-Koyunlular,” İA VI, p. 293; M. H. Yınanc, “Ak-Koyunlular,” İA I, p. 253). Togan believed that the name Qāǰār is a variation of the name Aḡāč Erī (“Azerbaycan etnoğrafisine dair,” Azerbaycan yurt bilgisi 2/15, March, 1913, p. 101), but this is very unlikely. The present-day Aḡāč Erīs, especially those who are not Turkophone, believe that the name of their tribe comes from the Persianized word āḡā/āqā (“gentleman”) and ǰarī (“bold”). So firmly ingrained is this notion that they usually misspell, and mispronounce, the name in such a way that it comes out Āqā Jarī; hence also the names of towns such as Āḡā-ǰārī (q.v.).
Minorsky classified the Aḡāč Erī tribe of southwestern Iran as a branch of the Kohgīlūya Lurs, but he pointed out that it was of composite character and that four of its clans (tīras) are Turkic: the Afšārs, Jaḡatāʾīs, Begdelīs, and Qarabāḡīs (“Lur,” EI1 III, p. 42). Both Fasāʾī (II, p. 270) and G. Demorgny (“Les réformes administratives en Perse,” RMM 22, 1913, pp. 111-12) described the Aḡāč Erīs of Kohgīlūya as an amalgamation of Turkic, Tajik (Iranian), and Lur elements. In any case, it seems that at least some of the Aḡāč Erī clans (especially the Afšār clan) are remnants of the once powerful Kohgīlūya branch of the Afšārs of Ḵūzestān, most of whom were dispersed by Shah ʿAbbās I after the rebellion of 1005/1596-97 (Eskandar Beg, pp. 524-25). It also appears that there is a connection between the Aḡāč Erīs and the Kaškūlī Bozorg tribe of the Qašqāʾī tribal confederacy which inhabits western Fārs, for both contain clans by the names of Begdelī and Jāma Bozorgī.
Around 1820, most of the Aḡāč Erī clans were forced to settle down in the neighborhood of Behbahān to protect that town from the incursions of the Baḵtīārīs,
Boir Aḥmadīs, and other predatory nomads (P. Oberling, “The Turkic Tribes of Southwestern Persia,” Ural-Altaische Jahrbücher 35, 1963, p. 174). The Aḡāč Erīs who remained nomadic were later absorbed by the Boir Aḥmadī tribal confederacy and are today known by the name of Āqāʾī (for details on this Boir Aḥmadī tribe, see M. Żarrābī in FIZ 9, 1962, p. 284). In 1913, Demorgny estimated the number of Aḡāč Erīs in the Behbahān area at 2,000 families (op. cit., p. 112). In the 1950s, they still numbered well over 1,000 families. Their clans were: Jāma Bozorgī, Tīlekū, Jaḡatāʾī, Begdelī, Afšār, Lor Zabān, Šeʿrī, Aqbāḡī, Bašīrī, Daylamī, Gaštīl, and Dāvūdī. Some of the tribesmen still spoke Turkic, but most spoke Persian and Lori. Many of the Aḡāč Erīs have moved to Ābādān, Bandar Maʿšūr, and Āqāǰārī, where they are employed by the National Iranian Oil Company and the Consortium (Oberling, op. cit., pp. 175-79).
 
Bibliography:
See also G. Doerfer, Turkische und mongolische Elemente im Neupersischen II, Wiesbaden, 1965, pp. 73-74.
J. Qāʾem-maqāmī, “Āḡāǰarī,” Dāneš-nāma, fasc. 1, pp. 105-06 (with additional bibliog.).
(P. Oberling)
Originally Published: December 15, 1984
Last Updated: July 28, 2011
This article is available in print.
Vol. I, Fasc. 6, pp. 605-606

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 14 و 59 دقیقه و 08 ثانیه

You made your point extremely effectively.!
cialis for bph we choice cialis uk only here cialis pills cialis generique only now cialis for sale in us purchase once a day cialis cialis 20 mg effectiveness cialis cipla best buy cialis 20 mg effectiveness buy cialis cheap 10 mg
پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 22 و 44 دقیقه و 14 ثانیه

Position certainly taken!.
order a sample of cialis buy brand cialis cheap cialis 100 mg 30 tablet legalidad de comprar cialis cialis dosage cialis vs viagra the best site cialis tablets canada discount drugs cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis vs viagra
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 11 و 38 دقیقه و 20 ثانیه

Beneficial write ups. Regards.
cialis 5 mg funziona buy cheap cialis in uk cialis online cialis sans ordonnance cialis 10 doctissimo tadalafil tablets are there generic cialis the best choice cialis woman enter site 20 mg cialis cost sialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 02 و 36 دقیقه و 18 ثانیه

You reported this adequately!
cialis 5 mg effetti collateral cialis cipla best buy cialis online napol legalidad de comprar cialis cialis generika in deutschland kaufen click here take cialis cialis patent expiration cialis efficacit brand cialis generic wow look it cialis mexico
شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 12 و 42 دقیقه و 00 ثانیه

Terrific information. Kudos.
american pharmacy cialis how does cialis work cialis italia gratis bulk cialis bulk cialis venta cialis en espaa cialis daily import cialis preis cialis 20mg schweiz cialis kaufen wo
چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 14 و 26 دقیقه و 15 ثانیه

You have made the point!
legalidad de comprar cialis cialis uk enter site 20 mg cialis cost cialis therapie cialis in sconto cialis super acti prices for cialis 50mg opinioni cialis generico dose size of cialis cialis para que sirve
جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 19 و 08 دقیقه و 28 ثانیه

This is nicely expressed! !
tarif cialis france viagra vs cialis online cialis cialis therapie cialis for sale in europa canadian drugs generic cialis cialis kaufen wo we recommend cialis best buy where cheapest cialis cialis canada on line
چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 14 و 59 دقیقه و 12 ثانیه

Thanks. Plenty of material.

buy viagra online usa canadian pharmacies that ship to us north west pharmacy canada trust pharmacy canada buy viagra now canadian drugstore safe canadian online pharmacies buy viagrow canadian prescriptions online online canadian pharmacy
جمعه 16 آذر 1397 ساعت 00 و 43 دقیقه و 40 ثانیه

Perfectly expressed certainly. .
generic cialis 20mg tablets try it no rx cialis cialis 20mg preis cf costo in farmacia cialis best generic drugs cialis cialis for daily use cialis en mexico precio does cialis cause gout rezeptfrei cialis apotheke we recommend cheapest cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 05 و 15 دقیقه و 19 ثانیه

You actually said that terrifically!
cialis generic fast cialis online buy cialis uk no prescription cialis online napol cialis 100mg suppliers cialis patentablauf in deutschland buy brand cialis cheap how much does a cialis cost cialis daily female cialis no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 11 و 18 دقیقه و 19 ثانیه

Really lots of wonderful knowledge.
cialis baratos compran uk cialis prezzo di mercato cialis canada generic cialis soft gels we choice cialis pfizer india cialis generico online cialis billig acheter cialis meilleur pri we choice cialis uk how do cialis pills work
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 23 و 52 دقیقه و 37 ثانیه

Fantastic information. Thanks.
where to buy cialis in ontario cialis en 24 hora click here to buy cialis cialis coupons printable cialis generico in farmacia cialis professional yohimbe generic cialis soft gels when can i take another cialis are there generic cialis cialis 5 mg para diabeticos
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 01 و 23 دقیقه و 24 ثانیه

Whoa a lot of valuable advice!
wow look it cialis mexico cialis prezzo di mercato cialis online nederland buy cialis online legal achat cialis en itali tadalafil 10 mg cialis generico lilly generic cialis with dapoxetine fast cialis online brand cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 12 و 21 دقیقه و 12 ثانیه

Awesome posts. Regards!
cialis kamagra levitra cialis 100mg suppliers overnight cialis tadalafil look here cialis order on line comprar cialis 10 espa241a cialis generika in deutschland kaufen dosagem ideal cialis tadalafil generic prices for cialis 50mg generic low dose cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 01 و 02 دقیقه و 47 ثانیه

Amazing all kinds of great facts!
cialis en mexico precio cialis prezzo al pubblico cialis qualitat safe site to buy cialis online cialis 50 mg soft tab cialis pills boards cialis online acheter cialis kamagra ou trouver cialis sur le net buying cialis on internet
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 11 و 55 دقیقه و 53 ثانیه

Thanks a lot! A lot of data!

cialis flussig generic low dose cialis weblink price cialis cialis 20mg buying brand cialis online we use it 50 mg cialis dose tadalafil 20 mg cialis 20 mg best price click now cialis from canada buy name brand cialis on line
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 00 و 56 دقیقه و 22 ثانیه

Seriously all kinds of great material!
cialis rckenschmerzen cialis coupons the best choice cialis woman cialis dosage recommendations cialis official site get cheap cialis cialis herbs cialis for sale in europa pastillas cialis y alcoho cialis patent expiration
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 11 و 43 دقیقه و 18 ثانیه

This is nicely said! .
best generic drugs cialis we choice cialis uk cialis 20 mg cut in half discount cialis american pharmacy cialis cialis canadian drugs cheap cialis click now buy cialis brand sublingual cialis online cheap cialis
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 00 و 27 دقیقه و 41 ثانیه

Cheers. I like this.
ou acheter du cialis pas cher cialis flussig cialis en mexico precio compare prices cialis uk cialis farmacias guadalajara cialis 30 day trial coupon cialis professional yohimbe get cheap cialis cialis dosage recommendations cialis 20mg preis cf
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 01 و 21 دقیقه و 26 ثانیه

Thanks, An abundance of content.

venta de cialis canada cialis kaufen purchasing cialis on the internet cialis manufacturer coupon import cialis canada discount drugs cialis side effects of cialis prix cialis once a da cialis 5 effetti collaterali acheter cialis kamagra
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 14 و 00 دقیقه و 16 ثانیه

Beneficial material. Appreciate it!
cialis australia org achat cialis en suisse we like it safe cheap cialis achat cialis en suisse cialis manufacturer coupon we use it cialis online store cialis 20 mg best price warnings for cialis cialis prices in england order cialis from india
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 01 و 42 دقیقه و 33 ثانیه

Nicely expressed truly! .
generic cialis 20mg tablets estudios de cialis genricos cialis 20 mg cost cialis prezzo al pubblico buy name brand cialis on line trusted tabled cialis softabs buy cialis online legal tarif cialis france cialis super kamagra cialis en mexico precio
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 13 و 16 دقیقه و 04 ثانیه

Truly plenty of excellent facts.
cialis italia gratis safe dosage for cialis cialis without a doctor's prescription cialis rezeptfrei cialis 5 mg funziona online cialis tadalafil 5mg cialis canada cialis reviews we choice cialis uk
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 01 و 17 دقیقه و 12 ثانیه

Nicely put. Many thanks.
cialis tablets buy cheap cialis in uk how to purchase cialis on line buy cialis online cilas brand cialis nl price cialis best tadalafil chinese cialis 50 mg buy cheap cialis in uk
پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 04 و 57 دقیقه و 31 ثانیه

Seriously a lot of good info.
levitra 10 mg kopen levitra 10 mg prezzo vardenafil levitra 10 mg prezzo cheap 20mg levitra levitra 10 mg kopen levitra generic levitra without a doctor prescription levitra 10 mg prezzo vardenafil
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 03 و 38 دقیقه و 31 ثانیه

You said it perfectly..
cialis online wow cialis 20 cialis pills boards we use it cialis online store cialis online nederland cialis side effects dangers cialis 5mg billiger purchase once a day cialis cialis great britain acheter cialis kamagra
یکشنبه 8 مهر 1397 ساعت 01 و 11 دقیقه و 15 ثانیه

Tips effectively used..
cialis kaufen wo female cialis no prescription achat cialis en europe cialis reviews cialis tadalafil cialis with 2 days delivery we recommend cialis info can i take cialis and ecstasy click now buy cialis brand cialis billig
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 17 و 50 دقیقه و 45 ثانیه

Truly loads of beneficial advice.
interactions for cialis cialis efficacit achat cialis en itali ou trouver cialis sur le net buy cheap cialis in uk cialis coupons get cheap cialis cialis e hiv venta de cialis canada viagra cialis levitra
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 02 و 42 دقیقه و 00 ثانیه

With thanks! Useful information!
cialis 5mg billiger generic cialis 20mg tablets cost of cialis cvs cialis coupon costo in farmacia cialis india cialis 100mg cost the best site cialis tablets brand cialis nl calis cialis coupon
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 18 و 43 دقیقه و 14 ثانیه

Many thanks! I enjoy it!
pharmacy canada reviews canadian medications canadian pharcharmy online canadian pharmacies that are legit pharmacy onesource canadian government approved pharmacies canadian pharmacy world prescriptions from canada without online pharmacies mexico canadian discount pharmacies in ocala fl
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :