تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı - قبیله ترک آغاج اری خوزستان
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پ.ابرلینگ ترجمه: نسیم خواجه زاده

قبیله ای با منشا قومی به هم آمیخته است که در شرق خوزستان زندگی می کند .
121.jpgاَغاچ اِری قبیله ای با منشا قومی به هم آمیخته است که در شرق خوزستان زندگی می کند .نام اَغاچ اِری (مردم جنگلی در  ترکی) بسیار  باستانی است (cf. Rašīd-al-dīn, Jāmeʿ al-tawārīḵ, ed. A. A. Ali-Zade, Moscow, 1965, I/1, p. 35; V. Minorsky, “Äḭnallu/Inallu,” RO 18, 1953, p. 4; Nozhat al-qolūb, p. 81; Jordanes, The Origin and Deeds of the Goths, Princeton, 1908, p. 11; G. Nemeth, A honfolgaló magyarság kialakulása, Budapest, 1930, pp. 32, 138, 168; J. Marquart, Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge, Leipzig, 1903, pp. 40-41; G. Moravcsik, Byzantino-turcica, Budapest, 1943, II, p. 65).
زی. وی. تاگن می نویسد که در 460 پیش از میلاد مسیح،  یک شعبه از خزرها یا یک گروه دقیقا مرتبط به نام اغاچ اِری از جنوب قفقاز آمدند (“Azerbaycan,” İA II, p. 98) . بعد از آن ما یک قبیله به این نام در کوههای مرس در آنتالیای شرقی یافتیم که در کنار گروهی ازافشارها و گروهی از بیاتها زندگی می کنند. در سال 1246 این قبیله نشینان در مقابل بایچو نویان جنگیدند (ibid). در عین حال گروه دیگری از اغاچ اِری ها برای سالهای زیاد قبیله ی حاکم در ناحیه خلخال در شرق آذربایجان بودند که همسایگان دیلمی ها بودند . اظهار شده که این گروه زمانی که هلاکوخان الموت را تسخیر کرد همراه او بوده است (ibid). در نهایت ، تحت نام اغاچ اِری قبایلی در اتحادیه قبیله ای آق قویونولها و قراقویونولها وجود داشت (F. Sümer, “Ḵᵛārazm-Koyunlular,” İA VI, p. 293; M. H. Yınanc, “Ak-Koyunlular,” İA I, p. 253). تاگن معتقد است که نام قاجار  تغییر یافته نام اغاچ اِری است(“Azerbaycan etnoğrafisine dair,” Azerbaycan yurt bilgisi 2/15, March, 1913, p. 101).اما این امر خیلی غیر محتمل است . امروزه  این اعتقاد خصوصا در مورد اغاچ اِریهایی که زبان ترکی ندارند  وجود دارد که نام این قبایل از فارسی شدن کلمه آغا/آقا(جنتلمن) و جَری(دلیر) آمده است .
پس این مفهوم که آنها آن را غلط نوشتند و غلط تلفظ کردند و ثابت و محکم شد ، نامی است که از آقاجری آمده است ؛ از جهت دیگر نیز نامهایی برای شهرهایی مثل آغاجاری است(q.v.)..
مینورسکی،قبیله ی اغاچ اِری از  جنوب غرب ایران را به عنوان یکی از شعبه های لرهای کهگیلویه طبقه بندی کرد، اما او اشاره می کند که آنها ویژگیهای مخلوطی دارند و چهارتا از تیره هایشان ترک هستند: افشارها ، جغتایی ها ، بیگدلی ها و قرباغی ها(“Lur,” EI1 III, p. 42)  .هم فسایی(II, p. 270)  و هم جی. دمورگنی(“Les réformes administratives en Perse,” RMM 22, 1913, pp. 111-12) شرح می دهند که اغاچ اِری کهگیلویه همچون ملغمه ای از عناصر ترک ، تاجیک(ایرانی) و لر است . در هر حال به نظر می رسد که حداقل برخی از تیره های اغاچ اِری(بویژه تیره افشار) از باقیمانده های شعبه ی نیرومند کهگیلویه ی افشارهای خوزستان هستند که بیشتر آنها توسط شاه عباس اول پس از شورش 1005/1596-97 پراکنده شدند .
همچنین به نظر می رسد یک ارتباطی  بین اغاچ اِریها و قبیله کشکولی بزرگ از اتحادیه ی قبیله ای قشقایی وجود دارد که در غرب فارس ساکن هستند ، چرا که هر دو شامل تیره هایی با نامهای بیگدلی و جامه بزرگی هستند.
در حدود سال 1820 اغلب تیره های اغاچ اِری مجبور به یکجانشینی در همسایگی بهبهان برای محافظت شهر از تهاجم بختیاریها ، بویر احمدیها و سایر کوچ روهای غارتگر شدند(P. Oberling, “The Turkic Tribes of Southwestern Persia,” Ural-Altaische Jahrbücher 35, 1963, p. 174).اغاچ اِری هایی که کوچ رو باقی ماندند کمی بعد بوسیله اتحادیه ی قبیله ای بویر احمدی جذب شدند و امروز تحت عنوان آقایی شناخته می شوند(for details on this Boir Aḥmadī tribe, see M. Żarrābī in FIZ 9, 1962, p. 284) . در 1912 دمورگنی ، شمار اغاچ اِری را در ناحیه ی بهبهان حدود 2000فامیل (op. cit., p. 112)تخمین زد . در دهه ی 1950 هنوز تعداد آنها خیلی راحت ،بالغ بر 1000 فامیل بود .تیره های آنها از این قرار بود : جامه بزرگی ، تیلِکو، جغتایی ، بیگدلی ، افشار ، لرزبان ،شعری ، آق باغی ، بشیری ، دیلمی ، گشتیل و داوودی. برخی مردمان قبیله هنوز ترکی صحبت می کنند اما اکثرا فارسی و لری صحبت می کنند . بسیاری از اغاچ اِری ها به سمت آبادان ، بندر معشور و آغاجری مهاجرت کردند که توسط کنسرسیوم و شرکت ملی نفت ایران استخدام شدند . (Oberling, op. cit., pp. 175-79).
بازیابی شده از شبکه اینترنت در تاریخ 3/10/91 ؛ منبع: http://www.iranicaonline.org/articles/agac-eri-a-tribe-of-mixed-ethnic-o...

 

تصویر: عکس قدیمی از شهر آغاجری خوزستان
منابع: http://akbareagajary.mihanblog.com/post/4

AḠĀČ ERĪ
a tribe of mixed ethnic origin living in eastern Ḵūzestān.
 
AḠĀČ ERĪ, a tribe of mixed ethnic origin living in eastern Ḵūzestān. The name Aḡāč Erī (“People of the Forest” in Turkic) is very ancient (cf. Rašīd-al-dīn, Jāmeʿ al-tawārīḵ, ed. A. A. Ali-Zade, Moscow, 1965, I/1, p. 35; V. Minorsky, “Äḭnallu/Inallu,” RO 18, 1953, p. 4; Nozhat al-qolūb, p. 81; Jordanes, The Origin and Deeds of the Goths, Princeton, 1908, p. 11; G. Nemeth, A honfolgaló magyarság kialakulása, Budapest, 1930, pp. 32, 138, 168; J. Marquart, Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge, Leipzig, 1903, pp. 40-41; G. Moravcsik, Byzantino-turcica, Budapest, 1943, II, p. 65). Z. V. Togan writes that in A.D. 460 a branch of the Ḵazars, or a closely related group by the name of Aḡāč Erī, came to southern Caucasia (“Azerbaycan,” İA II, p. 98). Later, we find a tribe by that name in the Maras mountains, in eastern Anatolia, living alongside a group of Afšārs and a group of Bayāts. In 1246, these tribesmen fought against Bayču Noyan (ibid). Yet another group of Aḡāč Erīs was for many years a ruling tribe in the district of Ḵalḵāl in eastern Azerbaijan, where they were neighbors of the Daylamīs. This group is said to have been with Holāgū Khan when that ruler captured Alamūt (ibid). Finally, there were tribes by the name of Aḡāč Erī in the Qarā Qoyunlū and Āq Qoyunlū tribal confederacies (F. Sümer, “Ḵᵛārazm-Koyunlular,” İA VI, p. 293; M. H. Yınanc, “Ak-Koyunlular,” İA I, p. 253). Togan believed that the name Qāǰār is a variation of the name Aḡāč Erī (“Azerbaycan etnoğrafisine dair,” Azerbaycan yurt bilgisi 2/15, March, 1913, p. 101), but this is very unlikely. The present-day Aḡāč Erīs, especially those who are not Turkophone, believe that the name of their tribe comes from the Persianized word āḡā/āqā (“gentleman”) and ǰarī (“bold”). So firmly ingrained is this notion that they usually misspell, and mispronounce, the name in such a way that it comes out Āqā Jarī; hence also the names of towns such as Āḡā-ǰārī (q.v.).
Minorsky classified the Aḡāč Erī tribe of southwestern Iran as a branch of the Kohgīlūya Lurs, but he pointed out that it was of composite character and that four of its clans (tīras) are Turkic: the Afšārs, Jaḡatāʾīs, Begdelīs, and Qarabāḡīs (“Lur,” EI1 III, p. 42). Both Fasāʾī (II, p. 270) and G. Demorgny (“Les réformes administratives en Perse,” RMM 22, 1913, pp. 111-12) described the Aḡāč Erīs of Kohgīlūya as an amalgamation of Turkic, Tajik (Iranian), and Lur elements. In any case, it seems that at least some of the Aḡāč Erī clans (especially the Afšār clan) are remnants of the once powerful Kohgīlūya branch of the Afšārs of Ḵūzestān, most of whom were dispersed by Shah ʿAbbās I after the rebellion of 1005/1596-97 (Eskandar Beg, pp. 524-25). It also appears that there is a connection between the Aḡāč Erīs and the Kaškūlī Bozorg tribe of the Qašqāʾī tribal confederacy which inhabits western Fārs, for both contain clans by the names of Begdelī and Jāma Bozorgī.
Around 1820, most of the Aḡāč Erī clans were forced to settle down in the neighborhood of Behbahān to protect that town from the incursions of the Baḵtīārīs,
Boir Aḥmadīs, and other predatory nomads (P. Oberling, “The Turkic Tribes of Southwestern Persia,” Ural-Altaische Jahrbücher 35, 1963, p. 174). The Aḡāč Erīs who remained nomadic were later absorbed by the Boir Aḥmadī tribal confederacy and are today known by the name of Āqāʾī (for details on this Boir Aḥmadī tribe, see M. Żarrābī in FIZ 9, 1962, p. 284). In 1913, Demorgny estimated the number of Aḡāč Erīs in the Behbahān area at 2,000 families (op. cit., p. 112). In the 1950s, they still numbered well over 1,000 families. Their clans were: Jāma Bozorgī, Tīlekū, Jaḡatāʾī, Begdelī, Afšār, Lor Zabān, Šeʿrī, Aqbāḡī, Bašīrī, Daylamī, Gaštīl, and Dāvūdī. Some of the tribesmen still spoke Turkic, but most spoke Persian and Lori. Many of the Aḡāč Erīs have moved to Ābādān, Bandar Maʿšūr, and Āqāǰārī, where they are employed by the National Iranian Oil Company and the Consortium (Oberling, op. cit., pp. 175-79).
 
Bibliography:
See also G. Doerfer, Turkische und mongolische Elemente im Neupersischen II, Wiesbaden, 1965, pp. 73-74.
J. Qāʾem-maqāmī, “Āḡāǰarī,” Dāneš-nāma, fasc. 1, pp. 105-06 (with additional bibliog.).
(P. Oberling)
Originally Published: December 15, 1984
Last Updated: July 28, 2011
This article is available in print.
Vol. I, Fasc. 6, pp. 605-606

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 04 و 57 دقیقه و 31 ثانیه

Seriously a lot of good info.
levitra 10 mg kopen levitra 10 mg prezzo vardenafil levitra 10 mg prezzo cheap 20mg levitra levitra 10 mg kopen levitra generic levitra without a doctor prescription levitra 10 mg prezzo vardenafil
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 03 و 38 دقیقه و 31 ثانیه

You said it perfectly..
cialis online wow cialis 20 cialis pills boards we use it cialis online store cialis online nederland cialis side effects dangers cialis 5mg billiger purchase once a day cialis cialis great britain acheter cialis kamagra
یکشنبه 8 مهر 1397 ساعت 01 و 11 دقیقه و 15 ثانیه

Tips effectively used..
cialis kaufen wo female cialis no prescription achat cialis en europe cialis reviews cialis tadalafil cialis with 2 days delivery we recommend cialis info can i take cialis and ecstasy click now buy cialis brand cialis billig
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 17 و 50 دقیقه و 45 ثانیه

Truly loads of beneficial advice.
interactions for cialis cialis efficacit achat cialis en itali ou trouver cialis sur le net buy cheap cialis in uk cialis coupons get cheap cialis cialis e hiv venta de cialis canada viagra cialis levitra
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 02 و 42 دقیقه و 00 ثانیه

With thanks! Useful information!
cialis 5mg billiger generic cialis 20mg tablets cost of cialis cvs cialis coupon costo in farmacia cialis india cialis 100mg cost the best site cialis tablets brand cialis nl calis cialis coupon
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 18 و 43 دقیقه و 14 ثانیه

Many thanks! I enjoy it!
pharmacy canada reviews canadian medications canadian pharcharmy online canadian pharmacies that are legit pharmacy onesource canadian government approved pharmacies canadian pharmacy world prescriptions from canada without online pharmacies mexico canadian discount pharmacies in ocala fl
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 03 و 26 دقیقه و 40 ثانیه

Fantastic tips. Cheers!
buy viagra overnight delivery cheapest viagra online pharmacy best site to buy viagra online viagra pharmacy buy viagra online usa buy viagra online with paypal buy super viagra sildenafil buy online order viagra without rx online how do i order viagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 01 و 18 دقیقه و 53 ثانیه

You actually suggested this well.
cialis venta a domicilio cialis 5 mg effetti collateral prices for cialis 50mg cialis 30 day sample look here cialis order on line cialis bula cialis rezeptfrei i recommend cialis generico cialis ahumada 200 cialis coupon
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 12 و 21 دقیقه و 04 ثانیه

You actually revealed that exceptionally well.
cialis in sconto cialis lowest price dose size of cialis ou trouver cialis sur le net we use it cialis online store generic cialis pill online sialis achat cialis en suisse cialis without a doctor's prescription comprar cialis 10 espa241a
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 03 و 04 دقیقه و 08 ثانیه

With thanks! I appreciate it.
buy viagra no rx buy viagra pay with paypal best buy viagra buy viagra online forum how to purchase viagra buying viagra online buy viagra mastercard online pharmacy usa buy viagra cheapest price sildenafil uk buy
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 03 و 45 دقیقه و 17 ثانیه

You expressed it terrifically!
buy viagra cvs buy viagra safely get viagra cheap pharmacies buy viagra without order online viagra buy cheap viagra online usa order viagra online without prescription buy sildenafil viagra where to buy viagra in store
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 19 و 27 دقیقه و 57 ثانیه

Truly lots of beneficial advice!
cialis for bph order a sample of cialis cialis canada generic cialis pill online brand cialis nl deutschland cialis online cialis 05 precios de cialis generico cialis para que sirve only best offers cialis use
جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 15 و 51 دقیقه و 58 ثانیه

Position very well used!!
we choice free trial of cialis cialis coupons cialis generic availability how does cialis work try it no rx cialis cialis patentablauf in deutschland cialis daily how to purchase cialis on line generic cialis levitra walgreens price for cialis
یکشنبه 27 اسفند 1396 ساعت 22 و 36 دقیقه و 39 ثانیه

Point nicely considered.!
ou trouver cialis sur le net canadian cialis click here take cialis prices for cialis 50mg cialis 5mg cialis lilly tadalafi how does cialis work ou acheter du cialis pas cher cialis prices in england we recommend cialis info
چهارشنبه 8 آذر 1396 ساعت 16 و 02 دقیقه و 11 ثانیه
Greetings from Carolina! I'm bored to tears at work so I decided
to check out your site on my iphone during lunch break. I really
like the knowledge you present here and can't wait to take a look when I get home.
I'm surprised at how fast your blog loaded on my phone
.. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent site!
جمعه 3 آذر 1396 ساعت 15 و 27 دقیقه و 59 ثانیه
Greetings from California! I'm bored at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch
break. I really like the knowledge you present here and
can't wait to take a look when I get home. I'm shocked at how
quick your blog loaded on my cell phone .. I'm not even using WIFI,
just 3G .. Anyhow, wonderful blog!
سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت 15 و 21 دقیقه و 04 ثانیه
Post writing is also a fun, if you be familiar with then you can write otherwise it is complex to write.
جمعه 5 خرداد 1396 ساعت 08 و 32 دقیقه و 37 ثانیه
Excellent article. Keep writing such kind of info on your blog.

Im really impressed by your site.
Hello there, You have done a great job. I'll certainly digg it and in my opinion recommend to
my friends. I'm confident they'll be benefited from this website.
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 ساعت 04 و 16 دقیقه و 22 ثانیه
What i don't understood is in fact how you are no longer actually a lot more well-favored than you might be now.
You are very intelligent. You understand thus significantly when it comes to this subject, produced me individually imagine it from
a lot of numerous angles. Its like men and women aren't fascinated
unless it is something to accomplish with Girl gaga!
Your own stuffs nice. At all times care for it up!
جمعه 11 فروردین 1396 ساعت 08 و 59 دقیقه و 51 ثانیه
Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out
much. I hope to give something back and help others like you aided me.
دوشنبه 7 فروردین 1396 ساعت 07 و 44 دقیقه و 29 ثانیه
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this
topic to be actually something that I think I would never
understand. It seems too complex and very broad for me.
I'm looking forward for your next post, I'll try to get
the hang of it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :