تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı - وظایف شورای اسلامی شهر
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : امید باقری

امید باقری (کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

 

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر34 ماده و 9 تبصره

 

 

در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد: 

 1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 2- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراكز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حكم وزیر كشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حكم استاندار صورت می گیرد.

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد.

الف:استعفای كتبی با تصویب شورا

ب:بركناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی

ج: تعلیق طبق مقررات قانونی

د:فقدان هر یك از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

 2- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای كاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط

3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

4- همكاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملكتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

5- برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.

6- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.

7- اقدام در خصوص تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای كه مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

9- تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با  رعایت دستورالعملهای وزارت كشور.

10-  تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری كه هر شش ماه یكبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت كشور.

11-  همكاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازی.

12-  تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

تبصره – كلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی كه با تایید شورای شهر در بانكها افتتاح  می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

13-  تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و  میزان كارمزد.

14-  تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره كه به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.

تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

15-  تصویب اساسنامه موسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت كشور.

16-  تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت كه از سوی وزارت كشور اعلام می‌شود.

17-  نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

18-  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19-  نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماكن عمومی، كه توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.

20-  تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

21-  نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22-  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.

23-  نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24-  تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، كوچه و كوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.

25-  تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

26-  تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.

27-  تصویب نرخ كرایه وسایل نقلیه درون شهری.

28-  وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

29-  وضع مقررات لازم در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر كردن نمایشگاههای كشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.

تبصره 1- در كلیه قوانین و مقرراتی كه انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یك سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت یك سال مذكور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر كجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

30-  نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |یگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی

تبصره - کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تآئید شورا یشهر باشند برسد.

31-  شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی  به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.

32- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

33- همکاری با شورای تآمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات

34- بررسی و تآئید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 3 تیر 1398 ساعت 07 و 31 دقیقه و 30 ثانیه

Cheers! I like this!
buy cheap cialis in uk cialis australian price prezzo di cialis in bulgaria cialis professional from usa preis cialis 20mg schweiz cialis for daily use cialis kaufen cialis dose 30mg where to buy cialis in ontario cialis 20mg preis cf
یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 00 و 59 دقیقه و 37 ثانیه

Lovely data. Thanks a lot.
cialis 10mg prix pharmaci acquisto online cialis cialis 30 day sample cialis diario compra cialis 5 mg effetti collateral cialis farmacias guadalajara 40 mg cialis what if i take cialis canada on line cialis 20mg preis cf buy cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 23 و 55 دقیقه و 48 ثانیه

You said it wonderfully!
cialis for sale south africa cialis alternative venta cialis en espaa cialis 5mg billiger cialis generika cialis rckenschmerzen 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis soft tabs for sale cialis patentablauf in deutschland canadian discount cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 12 و 54 دقیقه و 08 ثانیه

Seriously a good deal of great tips.
cialis farmacias guadalajara canada discount drugs cialis generic cialis at the pharmacy wow cialis tadalafil 100mg 5 mg cialis pharmacie en ligne we choice cialis uk cialis generisches kanada buy online cialis 5mg order cialis from india cialis authentique suisse
سه شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 20 و 27 دقیقه و 33 ثانیه

Great posts. Appreciate it.
cialis online cialis 5mg prix cialis generico milano buy generic cialis cialis savings card acquistare cialis internet cialis prices cialis italia gratis prezzo di cialis in bulgaria 5 mg cialis coupon printable
دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 07 و 28 دقیقه و 43 ثانیه

Incredible many of good facts!
estudios de cialis genricos what is cialis price cialis per pill cialis 20 mg cost we like it safe cheap cialis cialis y deporte cialis flussig cialis generic availability price cialis best cialis 100mg suppliers
پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 05 و 34 دقیقه و 56 ثانیه

You actually stated that well.
cialis tadalafil online cialis patent expiration cialis vs viagra price cialis per pill can i take cialis and ecstasy cialis online holland cialis name brand cheap only now cialis for sale in us cialis et insomni cialis free trial
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 08 و 45 دقیقه و 52 ثانیه

Amazing quite a lot of superb material.
cialis efficacit generico cialis mexico online prescriptions cialis cialis sicuro in linea order a sample of cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis vs viagra when can i take another cialis generic cialis in vietnam prezzo di cialis in bulgaria
جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 21 و 26 دقیقه و 46 ثانیه

Whoa tons of useful material!
cipla cialis online canadian drugs generic cialis cialis rckenschmerzen cialis 20 mg effectiveness only best offers cialis use 200 cialis coupon how much does a cialis cost acheter du cialis a geneve buy online cialis 5mg cialis from canada
یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 02 و 37 دقیقه و 06 ثانیه
ブランド激安市場iphoneケース ルイヴィトン、エルメス、グッチiphoneケースコピーブランド激安専門.主な商品にはiphone9/iphone8 plus/iPhonexケースシャネルコピーアイフォーンケース
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 12 و 04 دقیقه و 16 ثانیه

Nicely spoken truly! .
cialis daily dose generic cialis 20 mg cut in half cialis coupons cialis 20 mg cut in half wow look it cialis mexico cialis 20mg cialis patent expiration buy cialis cheap 10 mg link for you cialis price canadian drugs generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 00 و 37 دقیقه و 27 ثانیه

Thanks a lot! Terrific information.
cialis pills cialis online napol generico cialis mexico cialis kaufen wo sialis cialis generika in deutschland kaufen generic cialis 20mg uk acquisto online cialis generic cialis tadalafil cialis free trial
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 02 و 11 دقیقه و 23 ثانیه

This is nicely said! !
generic cialis levitra cialis 30 day sample generic low dose cialis estudios de cialis genricos generic cialis we like it cialis soft gel try it no rx cialis cialis tadalafil online cialis ahumada warnings for cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 12 و 50 دقیقه و 28 ثانیه

You actually expressed this perfectly!
chinese cialis 50 mg online prescriptions cialis sublingual cialis online cialis daily reviews cialis 5 mg schweiz cost of cialis cvs cialis daily new zealand low dose cialis blood pressure we like it cialis soft gel cialis y deporte
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 01 و 40 دقیقه و 41 ثانیه

Nicely put, Thank you!
buying cialis in colombia cialis for bph low cost cialis 20mg prices on cialis 10 mg best generic drugs cialis buy brand cialis cheap cipla cialis online cialis 5mg billiger cialis 5 mg schweiz acquisto online cialis
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 01 و 13 دقیقه و 33 ثانیه

Thank you, Loads of knowledge!

preis cialis 20mg schweiz look here cialis order on line try it no rx cialis no prescription cialis cheap purchase once a day cialis brand cialis nl cialis with 2 days delivery cialis prezzo al pubblico trusted tabled cialis softabs il cialis quanto costa
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 02 و 07 دقیقه و 50 ثانیه

Nicely put. Thank you.
we recommend cialis info cialis 5 mg scheda tecnica cialis vs viagra click here cialis daily uk achat cialis en europe buy cialis cialis 5 mg para diabeticos brand cialis generic acheter du cialis a geneve cialis 20 mg best price
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 14 و 47 دقیقه و 38 ثانیه

You actually explained it well.
warnings for cialis cialis qualitat we choice cialis uk no prescription cialis cheap compare prices cialis uk cialis prezzo al pubblico generic cialis pill online where cheapest cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne comprar cialis 10 espa241a
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 14 و 06 دقیقه و 45 ثانیه

Nicely voiced really. .
cialis pas cher paris cialis 5 mg buy cialis per paypa cialis 10mg prix pharmaci canada discount drugs cialis cialis generika cialis billig side effects of cialis generic for cialis cialis authentique suisse
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 02 و 08 دقیقه و 23 ثانیه

Fine posts. Cheers.
only best offers 100mg cialis enter site very cheap cialis cialis for bph cialis prices deutschland cialis online cialis for bph brand cialis nl cost of cialis per pill cialis professional yohimbe where do you buy cialis
پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 10 و 57 دقیقه و 43 ثانیه

Kudos, Lots of forum posts.

levitra 20mg buy levitra buy 10 mg levitra buy 10 mg levitra levitra generic buy levitra online buy levitra cheap 20mg levitra vardenafil levitra without a doctor prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 06 و 51 دقیقه و 35 ثانیه

You expressed this terrifically.
tadalafil tablets order cialis from india generic cialis pro cialis for daily use cialis generico in farmacia cialis en mexico precio we use it 50 mg cialis dose cialis generika in deutschland kaufen cialis patent expiration cialis 10 doctissimo
شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 17 و 56 دقیقه و 17 ثانیه

Cheers! Loads of stuff.

canadian pharmaceuticals reviews canadian prescription drugstore canadian pharcharmy online drugs for sale usa online pharmacies canada drugs online pharmacy canada 24 canadian online pharmacies reviews online pharmacies legitimate reputable canadian prescriptions online
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 16 و 24 دقیقه و 35 ثانیه

Amazing loads of beneficial advice.
generic cialis at walmart buy online cialis 5mg cialis free trial discount cialis cialis 20 mg cost deutschland cialis online only best offers 100mg cialis cialis e hiv cialis rezeptfrei sterreich cialis australian price
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 20 و 44 دقیقه و 55 ثانیه

Nicely put. Regards!
canadian cialis canadian medications by mail drugs for sale canadian pharmacys canada rx discount canadian pharmacies canada vagra is trust pharmacy in canada legitimate pharmacy canada best buy viagra online usa
دوشنبه 22 مرداد 1397 ساعت 12 و 44 دقیقه و 52 ثانیه

Kudos! Lots of stuff.

buying cialis on internet cialis 20 mg effectiveness cialis et insomni cialis coupon overnight cialis tadalafil 5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg schweiz low dose cialis blood pressure brand cialis nl deutschland cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 03 و 26 دقیقه و 31 ثانیه

Cheers! A good amount of postings!

cialis italia gratis click now buy cialis brand cialis herbs cialis 100 mg 30 tablet rx cialis para comprar cialis professional from usa cialis para que sirve cialis 20mg warnings for cialis fast cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ساعت 04 و 55 دقیقه و 14 ثانیه

This is nicely said! .
enter site very cheap cialis generic cialis 20mg uk click here take cialis side effects for cialis cialis super acti we use it 50 mg cialis dose cialis pills boards tadalafil generic cialis prices 5 mg cialis coupon printable
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 19 و 52 دقیقه و 11 ثانیه

Thanks! Very good stuff.
cialis pills price each acheter du cialis a geneve cialis cost buy cialis online cialis australian price cialis without a doctor's prescription generic cialis review uk acheter cialis meilleur pri cialis 100mg suppliers cialis cost
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 06 و 07 دقیقه و 37 ثانیه

Info very well used!!
sildenafil citrate tablets is it legal to buy viagra online buy now viagra viagra uk price viagra online with prescription buy viagra cheap online sildenafil buy online uk buy viagra online with paypal viagra cheap online uk online pharmacy for viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :