تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı - وظایف شورای اسلامی شهر
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : امید باقری

امید باقری (کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

 

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر34 ماده و 9 تبصره

 

 

در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد: 

 1- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

تبصره 1- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 2- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراكز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حكم وزیر كشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حكم استاندار صورت می گیرد.

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد.

الف:استعفای كتبی با تصویب شورا

ب:بركناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی

ج: تعلیق طبق مقررات قانونی

د:فقدان هر یك از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

 2- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای كاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط

3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

4- همكاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملكتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

5- برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.

6- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.

7- اقدام در خصوص تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای كه مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

9- تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با  رعایت دستورالعملهای وزارت كشور.

10-  تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری كه هر شش ماه یكبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت كشور.

11-  همكاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازی.

12-  تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

تبصره – كلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی كه با تایید شورای شهر در بانكها افتتاح  می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

13-  تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و  میزان كارمزد.

14-  تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره كه به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.

تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

15-  تصویب اساسنامه موسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت كشور.

16-  تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت كه از سوی وزارت كشور اعلام می‌شود.

17-  نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

18-  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19-  نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماكن عمومی، كه توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.

20-  تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

21-  نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22-  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.

23-  نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24-  تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، كوچه و كوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.

25-  تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

26-  تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.

27-  تصویب نرخ كرایه وسایل نقلیه درون شهری.

28-  وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

29-  وضع مقررات لازم در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر كردن نمایشگاههای كشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.

تبصره 1- در كلیه قوانین و مقرراتی كه انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یك سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت یك سال مذكور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر كجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

30-  نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |یگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی

تبصره - کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تآئید شورا یشهر باشند برسد.

31-  شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی  به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.

32- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

33- همکاری با شورای تآمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات

34- بررسی و تآئید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 10 و 57 دقیقه و 43 ثانیه

Kudos, Lots of forum posts.

levitra 20mg buy levitra buy 10 mg levitra buy 10 mg levitra levitra generic buy levitra online buy levitra cheap 20mg levitra vardenafil levitra without a doctor prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 06 و 51 دقیقه و 35 ثانیه

You expressed this terrifically.
tadalafil tablets order cialis from india generic cialis pro cialis for daily use cialis generico in farmacia cialis en mexico precio we use it 50 mg cialis dose cialis generika in deutschland kaufen cialis patent expiration cialis 10 doctissimo
شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 17 و 56 دقیقه و 17 ثانیه

Cheers! Loads of stuff.

canadian pharmaceuticals reviews canadian prescription drugstore canadian pharcharmy online drugs for sale usa online pharmacies canada drugs online pharmacy canada 24 canadian online pharmacies reviews online pharmacies legitimate reputable canadian prescriptions online
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 16 و 24 دقیقه و 35 ثانیه

Amazing loads of beneficial advice.
generic cialis at walmart buy online cialis 5mg cialis free trial discount cialis cialis 20 mg cost deutschland cialis online only best offers 100mg cialis cialis e hiv cialis rezeptfrei sterreich cialis australian price
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 20 و 44 دقیقه و 55 ثانیه

Nicely put. Regards!
canadian cialis canadian medications by mail drugs for sale canadian pharmacys canada rx discount canadian pharmacies canada vagra is trust pharmacy in canada legitimate pharmacy canada best buy viagra online usa
دوشنبه 22 مرداد 1397 ساعت 12 و 44 دقیقه و 52 ثانیه

Kudos! Lots of stuff.

buying cialis on internet cialis 20 mg effectiveness cialis et insomni cialis coupon overnight cialis tadalafil 5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg schweiz low dose cialis blood pressure brand cialis nl deutschland cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 03 و 26 دقیقه و 31 ثانیه

Cheers! A good amount of postings!

cialis italia gratis click now buy cialis brand cialis herbs cialis 100 mg 30 tablet rx cialis para comprar cialis professional from usa cialis para que sirve cialis 20mg warnings for cialis fast cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ساعت 04 و 55 دقیقه و 14 ثانیه

This is nicely said! .
enter site very cheap cialis generic cialis 20mg uk click here take cialis side effects for cialis cialis super acti we use it 50 mg cialis dose cialis pills boards tadalafil generic cialis prices 5 mg cialis coupon printable
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 19 و 52 دقیقه و 11 ثانیه

Thanks! Very good stuff.
cialis pills price each acheter du cialis a geneve cialis cost buy cialis online cialis australian price cialis without a doctor's prescription generic cialis review uk acheter cialis meilleur pri cialis 100mg suppliers cialis cost
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 06 و 07 دقیقه و 37 ثانیه

Info very well used!!
sildenafil citrate tablets is it legal to buy viagra online buy now viagra viagra uk price viagra online with prescription buy viagra cheap online sildenafil buy online uk buy viagra online with paypal viagra cheap online uk online pharmacy for viagra
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 21 و 47 دقیقه و 23 ثانیه

Good data. Regards!
buy cialis online nz enter site 20 mg cialis cost where cheapest cialis cialis 5 mg scheda tecnica purchase once a day cialis cialis online cialis pas cher paris cialis side effects dangers cialis great britain generic cialis 20mg uk
جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 19 و 46 دقیقه و 30 ثانیه

You said it perfectly.!
opinioni cialis generico interactions for cialis cialis professional from usa cialis 20 mg effectiveness prices on cialis 10 mg cialis en 24 hora buying cialis in colombia cialis prezzo di mercato cialis wir preise look here cialis order on line
دوشنبه 28 اسفند 1396 ساعت 01 و 21 دقیقه و 19 ثانیه

Nicely put. Thank you.
cialis generic tadalafil buy interactions for cialis we recommend cialis best buy india cialis 100mg cost price cialis wal mart pharmacy cialis e hiv prescription doctor cialis cialis flussig canadian drugs generic cialis only now cialis 20 mg
شنبه 18 شهریور 1396 ساعت 16 و 24 دقیقه و 28 ثانیه
Hello to every body, it's my first go to see of this weblog;
this webpage carries amazing and really fine data designed for
visitors.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت 10 و 41 دقیقه و 17 ثانیه
Thanks very interesting blog!
شنبه 13 خرداد 1396 ساعت 18 و 43 دقیقه و 34 ثانیه
игровые автоматы казино
пари матч казино
казино сочи
fdnjvfns
сочи горки город
открывается казино вулкан
сша дом бизнес
малолетка кинопоиск
фишки нет 18
казино бонус за регистрацию
смотреть казино рояль
вулкан казино удалить
как играть в казино вулкан
казино голден геймс
казино вулкан официальный сайт
легальное казино в россии
как избавится от рекламы казино вулкан
http://tinyurl.com/yaxg79rq
http://tinyurl.com/ycbt2qgv
http://tinyurl.com/ya2d78xn
http://tinyurl.com/y6wufzga
http://tinyurl.com/y72r637b
http://tinyurl.com/yd2nzqxd
http://tinyurl.com/y9gj9som
http://tinyurl.com/y86bltb9
http://tinyurl.com/ya9kt2af
http://tinyurl.com/yctlvqua
http://tinyurl.com/y78aekzz
http://tinyurl.com/yb3snvp6
http://tinyurl.com/ycngjrjb
http://tinyurl.com/yd4hu6z7
http://tinyurl.com/ya4uel2e
http://tinyurl.com/y9wae3gb
http://tinyurl.com/y7qpwap2
http://tinyurl.com/ydxvlkcu
پنجشنبه 4 خرداد 1396 ساعت 00 و 50 دقیقه و 31 ثانیه
Смотрите лучше здесь:
ландшафтный дизайн (goo.gl)
https://goo.gl/xWx3GY
ландшафтный дизайн (Monika)
https://goo.gl/qsAlnY
ландшафтный дизайн (Monika)
https://goo.gl/6At4yq
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 02 و 53 دقیقه و 02 ثانیه
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I've truly
enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 ساعت 09 و 44 دقیقه و 22 ثانیه
با سلام و عرض ادب
آیا سوابق اجرایی در زمینه شورا دارید؟
امید باقری با سلام دوست عزیز بنده درست است که سابقه اجرایی در شورا نداشته ام اما با الفبای مدیریت شهر و شورا اشنا هستم و در این زمینه مطالعات بسیاری داشته ام با توجه به رشته تحصیلی خویش که برنامه ریزی شهری است بهتر از کسی که رشته اش غیر مرتبط با شهر است عملکرد داشته باشم.شهرهای الان ایران و بخصوص شهر زنجان از بی مدیریتی و عدم استفاده از مدیر رنج می برد.
دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 ساعت 23 و 35 دقیقه و 52 ثانیه
طراحی وب سایت حرفه ای مخصوص نامزد های انتخاباتی زنجان
با ارزانترین قیمت : فقط 250 هزار تومان
همراه با هاست و دامین .ir و تحویل فوری 4 روزه
جهت مشاوره و اطلاع از نمونه کار ها تماس حاصل فرمایید:
09366129599
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :