تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı - اکولوژی بزهکاری (مقایسه تطبیقی بین تهران و شیکاگو) 3
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

جدول 1:رابطه میان نرخ بزهکاری و متغیرهای اقتصادی و اجتماعی

خانه تحت تصرف مالکین

ازدحام جمعیت

درصد غیر از نژاد سفید

درصد خانه­های غیر استاندارد

متوسط اجاره خانه

میزان تحصیلات

درصد متولدین غیر آمریکایی

80/0-

73/0

70/0

69/0

53/0-

51/0-

16/0-

منبع: لندرز  :1962:248

 

لندرز با تحلیل روابط به این نتیجه گیری می­رسد که این روابط مصنوعی و سطحی است و برای آنکه تصویر مناسبتری از این رابطه پیدا کنیم لازم است بجای استفاده از ضرایب هم بستگی رتبه صفر[21] از ضرایب هم بستگی جزئی[22] استفاده شود. در حقیقت یکی از روشهای اصلی در علوم اجتماعی که توسط آن روابط میان چند متغییر تحلیل می­شود، ضرایب هم بستگی جزئی است. این آزمون این امکان را برای پژوهشگر فراهم می­آورد تا به بررسی رابطه میان دو متغیر بپردازد در حالیکه یک یا چند متغیر ثابت نگه داشته می­شود. لندرز به این نکته نیز اشاره می­کند که رابطه میان بزهکاری و اغلب این متغیرها از نوع غیر خطی است و بنابراین تحلیل هم بستگی خطی روش نامناسبی است و لازم است از روشهای دیگر استفاده شود. او بر این باور است که هم بستگی خطی دارای محدودیتهایی است که نتایج به دست آمده را با ابهام مواجه می­سازد. به اعتقاد وی از دیگر کاستیهای این روش این است که همبستگی توانایی نشان دادن رابطه علیتی را ندارد. مشکلات اجتماعی بندرت رابطه ساده میان دو متغیر A و B است بلکه شامل روابط میان گروهی از متغیرهای A، B، C، D، و مانند آن است.  با گرفتن هم بستگی جزئی می­توان این روابط را به دست اورد(همان :255).

از زمان انتشار، مقاله لندرز توجه گسترده­ای را به خود جلب کرده است که بخشی از آنها  انتقادات به روشها و محاسبات به کار گرفته شده توسط لندرز است. در این مقاله به برخی از انتقاداتی که گوردون مطرح کرده خواهیم پرداخت. گوردون در ابتدا شرحی از تحلیل عاملی لندرز ارائه می­کند و سپس به انتقاد از روشی که لندرز به کار گرفته می­پردازد. گوردون بر این مدعاست که لندرز در تحلیل عاملی خود از 7 متغیر و همچنین نرخ بزهکاری استفاده کرده است(گوردون، 1962: 267)[23].

برای انجام تحلیل عاملی روشهای متفاوتی وجود دارد که عبارتند از عامل­های اصلی، مرکز یابی/کانونی[24]،  قطری، درست نمایی بیشینه، چند گروهی و غیره(کرلینجر،1376: 409). لندرز در مطالعه خود از روش مرکز یابی استفاده کرده است. اولین انتقاد گوردون آن است که آیا كاربرد این روش از سوی لندرز  مناسب بوده یا خیر.  به نظر گوردون بر اساس ماتریس هم بستگی  لندرز دو عامل چرخش داده نشده[25] به دست آمده و به همین دلیل در مرحله بعد لندرز به دنبال چرخش عاملها رفته است. برای انجام این كار دو روش به طور معمول وجود دارد كه عبارتند از روش متعامد[26] و روش متمایل[27] . گر چه نمی­خواهیم در اینجا وارد جزییات فنی قضیه شویم اما لازم است برای روشن شدن مطلب به طور مختصر در مورد این دو روش توضیح دهیم. یکی از مفاهیم مهم در تحلیل عاملی، چرخش عاملها است. این مفهوم دقیقا به همان معنا دلالت دارد. در فرآیند چرخش عاملی، محورهای مختصات عاملها، به دور مبدا، چرخش داده می­شوند، تا اینکه موقعیت جدیدی کسب شود. در چرخش متعامد زاویه محورهای عمودی و افقی در حالت 90 درجه باقی می­ماند. اما این امکان  نیز در چرخش عاملها وجود دارد که زاویه محورها در حالت 90 درجه باقی نماند، که این نوع چرخش را چرخش متمایل می­گویند.  برای استنتاج عاملهای نهایی، دو مرحله طی می­شود. ابتدا ماتریس عاملی چرخش نیافته محاسبه می­گردد تا نشانه­های مقدماتی برای استخراج تعداد عاملها به دست آید. در محاسبه ماتریس عاملی چرخش نیافته  محقق درصدد است تا بهترین ترکیب خطی متغیرها به دست آید. منظور از بهترین ترکیب خطی، ترکیبی از متغیرهای اصلی است که بیشترین واریانس را  در مجموعه داده­ها نسبت به هر نوع ترکیب خطی دیگر تبیین می­کند(کلانتری، 1382: 289).

در اینجا  گوردون دو انتقاد را مطرح می­كند اول اینكه چرا لندرز از روش متمایل استفاده كرده است. انتقاد دوم او این است كه زاویه چرخش دو عامل درست نبوده به طوریكه عامل اول باید 65 درجه و عامل دوم 22 درجه چرخش داشته باشد در حالیکه لندرز عکس این کار را انجام داده است و به همین دلیل از تحلیل عاملی که او انجام داده  نتایج درستی حاصل نشده است( همان، 268) .

اکولوژی بزهکاری در کوردوبا :در این قسمت از مقاله ما به ارائه خلاصه­ای از مقاله دی فلوئر[28] كه در سال 1967 منتشر شده خواهیم پرداخت. سوال اصلی این مقاله آن است كه آیا الگوهای بوم شناختی میتواند تبیین كننده  بزهكاری در آمریكای لاتین باشد.

داده­های تحقیق از 5 نمونه سیستماتیك از 5453 گزارش از دادگاه نوجوانان در طول سالهای 1961-1958 به دست آمده است. حجم نمونه مورد مطالعه 232 نفر بوده است.

مركز شهر كوردوبا[29] به لحاظ جمعیتی بسیار متراكم است و كاربری زمین در آن فشرده است. در شهرهای آمریكا منطقه انتقال در مجاورت ناحیه تجاری مركزی قرار دارد در حالیكه  در كوردوبا وضع به اینگونه نیست. برخلاف شهر شیكاگو این منطقه از شهر برای زندگی بسیار مساعد است.  در این منطقه از شهر خانه­های قدیمی و بزرگتر قرار دارد و در حقیقت قدمت برخی از خانه­ها به قرنها می­رسد. خانواده­های ساکن در کوردوبا به خانه­هایی که از اجدادشان به ارث برده­اند می­بالند و برای آن ارزش بسیار زیادی قائل هستند. در کوردوبا ارزشها و نمادگرایی نقش زیادی در کاربری زمین در اجتماعات سنتی دارد. سنتهای خانوادگی معیاری از پرستیژ اجتماعی است. یک خانه که در مرکز شهر کوردوبا قرار گرفته نشانه­ای از پرستیژ و اصالت آن خانواده و اگر به خوبی حفظ و مرمت شده باشد شاهدی از مکنت فعلی صاحب ان خانه است(دی فلوئر،1967: 558)[30].

هر چه از مرکز شهر دورتر می­شویم وضعیت خانه­ها نامناسبتر می­شود و این مناطق خاص سکونت طبقات متوسط پایین و کم در­آمد است.  گرچه در نواحی دیگری هم به غیر از  مرکز شهر ساختمانهای نوساز وجود دارد که به واسطه رشد اقتصادی و صنعتی اخیر بوده است. یکی از ویژگیهای جالب توجه محلات مسکونی فقیر نشین این است که در سطح شهر پراکنده هستند و چه بسا در یک منطقه که محل سکونت طبقات متوسط است خانه­های مسکونی طبقات کم درآمد نیز مشاهده می­شود. این خانه­ها اغلب با پوشال، حلب و مقوا ساخته می­شود بنابراین اغلب آنها موقتی و بی­استحکام هستند. از دلایل گسترش اینگونه محلات این است که حتی در محلات فقیر نشین قدیمی خانه­ها چنان پر ازدحام و شلوغ است که امکان سکنی دادن به مهاجران جدید را ندارد(همان : 558).

به محض آنکه سکونتگاهی ساخته شود دیگر امکان تخلیه آن وجود ندارد. مالک داراییهای غصب شده می­تواند به دادگاه شکایت کند اما چرخهای عدالت در کوردوبا با آهستگی بسیار حرکت می­کند. برای سیاستمداران، غاصبان زمین  رای دهندگانی هستند که رای بر علیه آنها یعنی از دست دادن آرای انتخاباتی. آرایی که زمینه و امکان دستکاری آن سهلتر از آرای شاکیان است. در ساختار بوم شناسانه کوردوبا نوعی ناهمگنی مشاهده می­­شود. خانه­­هایی که در نزدیک مرکز شهر قرار دارند توسط خانواده­های مرفه پر شده­اند، پس از آن خانوارهایی که در در رده طبقاتی پایین   قرار دارند. با نزدیک شدن به بخشهای بیرونی وضعیت خانه­ها نامناسب می­شود. در حاشیه شهر هم مجموعه­ای از خانه­های بسیار خوب، متوسط و بسیار پایین مشاهده می­شود. در تمام این مناطق می­توان کلبه­های فقرا را مشاهده کرد. ساختار بوم شناسی کوردوبا نظیر سایر شهرهای آمریکای لاتین است(همان :560).

بر مبنای نقشه­های محل سکونت بزهکاران تنها تعداد اندکی از آنان در مناطق مرکزی شهر زندگی می­کردند و این تعداد نیز اغلب خدمتگزاران دختری هستند که در خانه­های افراد مرفه به خدمتگزاری مشغول هستند که به دلیل خرده دزدی دستگیر شده­اند. بررسی نقشه­ها نشان می­دهد که محل سکونت افراد بزهکار اغلب در مناطق بسیار فقیر نشین قرار دارد و در این شهر هم مانند شهرهای آمریکا خانواده­های فقیر سهم مهمی در ارتکاب بزهکاری دارند که محل سکونت آنها نیز مناطق فقیر نشین است(همان: 561).

یکی از انتقاداتی که فلوئر در مطالعه خود از کارهای مک کی و شاو کرده این است که آنها در مطالعات خود به تمایز میان محل اقامات و محل جرم اشاره نکرده­اند­. در شهر کوردوبا محل اقامت مجرمان از محل سکونت آنها تفاوت دارد و منطقه تجاری مرکزی مکانی است که بسیاری از بزهکاریها در آن انجام می­شود. مسلم است که انواع بزهکاری نظیر جیب بری و دزدی از مغازه و مانند آن در این نقاط بیشتر از مناطق دور افتاده رایج باشد. الگوی بوم شناسانه بزهکاری در شهر کوردوبا نشانگر آن است که بزهکار ناچار است مسافت زیادی را طی کند تا به منطقه­ای برسد که در آنجا فرصتهای بزهکاری برای او مهیا است.(همان: 565)

فلوئر در بخش دیگری از مقاله خود به ویژگیهای جمعیتی که در مناطق فقیر نشین کوردوبا ساکن هستند و بخش عمده­ای از بزهکاران هم در آن قرار می­گیرند اشاره می­کند. عمده این جمعیت را مهاجرانی تشکیل میدهند که از مناطق روستایی به این شهر مهاجرت کرده­اند، مهاجرتی که به دلیل تغییرات سریع ناشی از صنعتی شدن و رشد شهرنشینی و تغییرات اجتماعی در آرژانتین بوده است.(همان: 565)

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت 21 و 48 دقیقه و 02 ثانیه
Marvelous, what a weblog it is! This web site provides
valuable facts to us, keep it up.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :